20X-24X - Област на заглавието – обща информация


Библиографски MARC 21 формат
Октомври 2002

В българския превод заглавието на всяка глава отпраща само към нейната кратката версия (с изключение на случаите, в които липсва такава). Кратката версия съдържа съкратено пояснение на всеки елемент от информацията, илюстрирано с примери.

210 - Съкратено заглавие (R)
222 - Ключово заглавие (R)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Това е заглавието на описвания документ и неговите разнообразни варианти, вкл. и предишни заглавия. Поле 245 (Сведения за заглавието) съдържа заглавието точно такова, каквото е то в основния източник на заглавие за документа (или в негово съответствие, оформено според правилата за каталогизация). Унифицираното заглавие се попълва за документи, излизали под различни заглавия, а ключовото заглавие представлява уникално заглавие за продължаващи издания. Тези полета могат да се използват за генерирането на точки за достъп за различните заглавия и често следват стойностите на индикатора, свързани с полетата за редни думи.


МАЛКО ИСТОРИЯ

Поле 211 – Абревиатура или съкратено заглавие (за файлове) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1993г.]
Поле 211 излиза от употреба, когато определението на поле 246 (Различни форми на заглавието) се променя така, че да включва и заглавия, които не са част от библиотечния документ. Първият индикатор е посочвал дали трябва да се генерира допълнителното описание по заглавие (стойности 0,1), а вторият е бил определен за игнориране на символи (стойности 0-9). Кодовете на подполета са били: $a (Абревиатура или съкратено заглавие), $6 (Връзка).

Поле 212 – Различни заглавия за достъп (за продължаващи издания) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1993г.]
Поле 212 излиза от употреба, когато определението на поле 246 (Различни форми на заглавието) се променя така, че да включва и заглавия, които не са част от библиотечния документ. Първият индикатор е посочвал дали трябва да се генерира допълнителното описание по заглавие (стойности 0,1), а вторият е бил недефиниран. Кодовете на подполета са били: $a (Различни заглавия за достъп), $6 (Връзка).

Поле 214 – Разширено заглавие (за книги и файлове) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1993г.]
Поле 214 излиза от употреба, когато определението на поле 246 (Различни форми на заглавието) се променя така, че да включва и заглавия, които не са част от библиотечния документ. Първият индикатор е посочвал дали трябва да се генерира допълнителното описание по заглавие (стойности 0,1), а вторият е бил определен за игнориране на символи (стойности 0-9). Кодовете на подполета са били: $a (Абревиатура или съкратено заглавие), $6 (Връзка).

Поле 241 – Транскрибирано заглавие (за книги, файлове, архивни материали, карти, музика и визуални материали [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1982г.]
Поле 241 излиза от употреба, когато влиза в сила поле 880 (Алтернативно изписване в записа). Полето е включвало нормализирана форма на библиографско заглавие, транскрибирано на латиница (от азбука, различна от латиница) в ръчнонаправен запис. Първият индикатор е посочвал дали трябва да се генерира допълнителното описание по заглавие (стойности 0,1), а вторият е бил определен за игнориране на символи (стойности 0-9). Кодовете на подполета са били: $a (Транскрибирано заглавие), $h (Вид материал [напр. звукозапис]).

Поле 246 - Различни форми на заглавието [ДЕФИНИРАНО НАНОВО през 1993г.]
През 1993г. определението на поле 246 се променя така, че да включва всички варианти на заглавието, свързани с даден библиотечен документ – независимо дали са част от него или не. Преди това различни форми на заглавието са се съдържали в още три, вече несъществуващи, полета: 211 (Абревиатура или съкратено заглавие), 212 (Различни заглавия за достъп) и 214 (Разширено заглавие).

Поле 247 - Предишно основно заглавие [ПРЕИМЕНУВАНО през 2002г.]
През 2002г. полето е преименувано, за да се различава от поле 246 (Различни форми на заглавието).


(02/29/2008)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС