5XX - Забележки (обща информация)


Библиографски MARC 21 формат
Октомври 2009

В българския превод заглавието на всяка глава отпраща само към нейната кратка версия (с изключение на случаите, в които липсва такава). Кратката версия съдържа съкратено пояснение на всеки елемент от информацията, илюстрирано с примери.

500 - Общи забележки (R)
501 - Забележка „подвързано към” (R)


ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБХВАТ

Полета 500-59X съдържат библиографски забележки. За всяка забeлежка е предназначено точно определено поле в 5XX. Общите забележки се вписват в поле 500 (Общи забележки). Полета 501-586 са за по-специфични забележки и е желателно да се използват за такива, а поле 500 – за общи забележки [т.е. когато съдържанието на забележката не нито едно от останалите полета в 5ХХ].

Информацията, която се съдържа в областта на забележките върху каталожната картичка или компютърното й съответствие, използвано от читателите, не винаги се вписва в 5XX. Някои данни се съдържат в кодирана форма и в други полета, напр. 086 (Класификационен номер на правителствено издание) или 310 (Честота на издаване). Други такива полета са:

  • 086 - Класификационен номер на правителствено издание
  • 246 - Различни форми на заглавието
  • 247 - Предишно основно заглавие
  • 310 - Честота на издаване
  • 321 - Предишна честота на издаване
  • 362 - Дата на издаване и/или спецификация
  • 76X-78X - Полета за връзка между записите

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

Поле 503 – Забележка за библиографската история (за книги, файлове и музика) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1993 г.]
И двата индикатора са били недефинирани. Кодовете на подполетата са били: $a Забележка за библиографската история, $6 Връзка. Информация за библиографската история може да се съдръжа и в поле 500 (Общи забележки).

Поле 512 – Забележка за по-ранни или по-късни томове, които са каталогизирани отделно (за серии) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1990 г.]
И двата индикатора са били недефинирани. Кодовете на подполетата са били: $a (Забележка за по-ранни или по-късни томове, които са каталогизирани отделно), $6 (Връзка). Информация за по-ранни или по-късни томове, каталогизирани отделно, може да се съдържа в поле 500 (Общи забележки).

Поле 517 – Забележка за категория филм (архивен) (за визуални материали) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1985 г.]
Първият индикатор е показвал дали описваният филм е художествен или не (0 = Не е художествен, 1 = Художествен). Вторият индикатор е бил недефиниран. Кодовете на подполетата са били: $a (Различни формати), $b (Описание на съдържанието), $c (Допълнителни анимационни техники). Информация за жанра може да се съдържа в поле 655 (Ключова дума – жанр/разновидност).

Поле 523 – Забележка за периода от време в съдържанието на описвания документ (за файлове) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1993 г.]
И двата индикатора са били недефинирани. Кодовете на подполетата са били: $a (Период от време в забележката за съдържанието), $b (Дати в забележката за данни относно колекцията), $6 (Връзка). Информацията, която се е вписвала в това поле, сега се вписва в следните полета: 500 (Общи забележки), 513 (Забележка за вида на отчета и за отчитания период), подполе $b (Отчитан период) или 518 (Забележка за време/място на протичане на отразеното събитие).

Поле 527 – Забележка за цензура (за видеоматериали) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1990 г.]
И двата индикатора са били недефинирани. Кодовете на подполетата са били: $a (Забележка за цензура), $6 (Връзка). Данни за цензуриране могат да се съдържат в поле 500 (Обща забележка).

Поле 537 – Забележка за източника на данни (за файлове) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1993 г.]
Първият индикатор е бил определен за управление на постоянно показване ( = Публикации, 8 = Не се генерира постоянно показване). Вторият индикатор е бил недефиниран. Кодовете на подполета са били: $a (Забележка за източника на данни), $6 (Връзка). Информация за източника на данни може да се съдържа в поле 500 (Обща забележка) или поле 567 (Забележка за използваната методология).

Поле 542 – Информация за авторските права [НОВО, от 2008 г.]

Поле 543 – Информация за търсене/предлагане [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1983 г.] [само в USMARC, за аудиоматериали]
Индикаторите са били недефинирани. Кодът на подполето е $a (Информация за търсене/предлагане). Информацията, която преди е била вписвана в това поле, може да се впише в поле 583 (Забележка за действия, свързани с обработката и запазването на документа).

Поле 563 – Информация за подвързията [НОВО, от 2002 г.]

Поле 570 – Забележка за редактор (за серии) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1990 г.]
И двата индикатора са били недефинирани. Кодовете на подполетата са били: $a (Забележка за редактор), $z (Информация за източника на забележката), $6 (Връзка). Информация за редактора и редакторския колектив може да се съдържа в поле 500 (Обща забележка).

Поле 582 – Забележка за свързани файлове (за файлове) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1993 г.]
Първият индикатор е бил определен за управление константата на дисплея ( = Свързани файлове, 8 = Не се генерира постоянно показване). Вторият индикатор не е бил дефиниран. Кодовете на подполетата са били: $a (Забележка за свързани файлове), $6 (Връзка). Информация за свързани файлове може да се съдържа в полета 580 (Забележка за връзката на описвания документ с други библиотечни документи) и 787 (Други причини за връзка между записите).

588 - Забележка за източника на описание [НОВО, от 2009 г.]


(11/12/2009)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС