6XX - Допълнителни описания по предмет (обща информация)


Библиографски MARC 21 формат
Октомври 2005

В българския превод заглавието на всяка глава отпраща само към нейната кратката версия (с изключение на случаите, в които липсва такава). Кратката версия съдържа съкратено пояснение на всеки елемент от информацията, илюстрирано с примери.

600 - Допълнително описание по предмет – лично име (R)
610 - Допълнително описание по предмет – название на организация (R)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБХВАТ

Полета 6XX съдържат допълнителни описания и ключови думи. Повечето от тях се базират на рубрикатори и нормативни файлове, посочени във втория индикатор (Нормативна система от предметни рубрики) или в подполе $2 (Източник за редната дума/термина). Едно от полетата съдържа ненормативни, нестандартни рубрики.

Полета 6ХХ са особено полезни за смесени материали и архивни колекции, защото отразяват тематичния обхват на описваните материали с помощта на контролирани и неконтролирани редни думи и термини. Полета 7XX се използват много по-рядко като точки за достъп.

Описанията на първия индикатор и на всички кодове на подполета, както и правилата за попълване на полета 600, 610, 611 и 630 са дадени в следните сегменти за основна информация: X00, X10, X11 и X30. Вторият индикатор е описан на съответното място във всяко поле. Всички обозначители на съдържанието в полета 650-658 са описани на съответното място във всяко поле.


ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

Поле 648 - Допълнително описание по предмет – дата [НОВО, от 2002 г.]
Индикатор 2: Нормативна система от предметни рубрики
През 1982 г. стойността на втория индикатор в полетата за допълнителни описания по предмет (600-651) се разширява – започва да означава не само организацията, която е определила полето за основно описание, но и нормативната система от предметни рубрики, тезауруса или нормативния файл, използван от организацията за определянето на полето за основно описание. Тогава стойности 0-3 и 5-6 се превръщат в данни за стандартизиращата организация и вече се дефинират към имената от рубрикатора или нормативния файл. Стойност 4 е променено от „Други предметни рубрики”. Преди 1975 г. стойност 5 е дефинирана за визуалните материали като „Предметна рубрика” само за каталога на Конгресната библиотека на САЩ. Преди 1977 г. стойност 5 се определя за архивни и ръкописни материали като предметна рубрика „Американски национален своден каталог на ръкописи” (NUCMC).

Поле 648 - Допълнително описание по предмет – дата [НОВО, от 2002 г.]

Поле 652 - Допълнително описание по предмет – топоним в инверсия [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1980 г.]
Поле 652 е било използвано от Конгресната библиотека на САЩ за топоними в инверсия като допълнителни описания и то за материали, номерирани от Конгресната библиотека с класификационни номера от G1000 до G9999. За всяка предметна рубрика топоним, която е в реда определение, е бил определян и топоним инверсия. И двата индикатора са били недефинирани. Кодовете на подполета са били $a (Топоним или част от топоним), $x (Подрубрика за гледната точка към темата), $y (Подрубрика за хронологичните данни), $z (Подрубрика за географските данни).

Поле 662 - Допълнително описание по предмет – йерархично подредени топоними [НОВО, от 2005 г.]

Поле 680 – PRECIS низ от символи [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1991 г.] [само в CAN/MARC]
PRECIS е вид индексираща система. PRECIS низът от символи е поредица от предметни рубрики, пред всяка от които има код, показващ как тя трябва да изглежда в полетата, генерирани от компютъра. Първият индикатор е бил недефиниран. Вторият индикатор е имал стойности 0-9 и те са били използвани за свързване на алтернативните предмети със съответния им класификационен номер според УДК. Подполета $a-$z са съдържали текста на този низ от символи.

Поле 681 – PRECIS предметен индикационен номер [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1991 г.] [само в CAN/MARC]
PRECIS индикационният номер е с фиксирана дължина, който завършва на 11. Той показва мястото на PRECIS данните, включващи този номер, и референтния номер, вписван в поле 683. Първият индикатор е бил недефиниран. Стойностите на втория индикатор, 0-9, са били използвани за свързване на индикатора със съответния PRECIS низ и други данни от областта на предметните рубрики. Дефинирано е било само подполе $a (PRECIS предметен индикационен номер).

Поле 683 – PRECIS референтен идентификационен номер [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1991 г.] [само в CAN/MARC]
PRECIS референтен индикационен номер е с фиксирана дължина и завършва на 11. Той показва мястото на термина в тезаурус за машинен прочит, който е използван за източник на препратките „вж.” и „вж. и” в печатен индекс. Първият индикатор е бил недефиниран. Стойностите на втория индикатор, 0-9, са били използвани за свързване на номерата от индекса със съответния PRECIS низ. Дефинирано е било само $a (PRECIS референтен идентификационен номер).


(02/29/2008)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС