70X-75X - Полета за допълнително описание (обща информация)


Библиографски MARC 21 формат
Октомври 2007

В българския превод заглавието на всяка глава отпраща само към нейната кратка версия (с изключение на случаите, в които липсва такава). Кратката версия съдържа съкратено пояснение на всеки елемент от информацията, илюстрирано с примери.

700 - Допълнително описание – лично име (R)
710 - Допълнително описание – название на организация (R)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБХВАТ

Допълнителните описания осигуряват допълнителен достъп до библиографския запис чрез имената, названията и/или заглавията, свързани с произведението. Има допълнителни описания за личности, организации и временни колективи, които носят отговорност за създаването на описвания документ, вкл. за издаването и интелектуалната собственост. Включва и допълнителни описания за други нормативни заглавия, свързани с описвания документ, напр. други издания. Поле 740 съдържа ненормативното заглавие на част от каталогизирания документ или на документ, който има някаква връзка с каталогизирания. Допълнителните описания в записите се дават за личности, организации, временни колективи и заглавия, до които няма достъп през предметните рубрики или описанията на серии. Полета 752-754 осигуряват достъп до каталогизирания документ посредством други характеристики на неговото съдържание или описание.

В сегментите за основна информация – X00, X10, X11 и X30 – се дава описание на първия индикатор в полета 700, 710, 711 и 730, на кодовете на подполетата в тях, както и на правилата за вписване. Описание на втория индикатор се дава на определено място във всяко поле. Всички обозначители на съдържанието за полета 720, 740-754 са описани на определно място във всяко от полетата.

В библиографските записи допълнителните описания не се използват така често за архивни материали, както за други видове материали. За архивни материали по-приложими и използвани са полета 6XX.


ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

Поле 705 – Допълнително описание – лично име (изпълнител) (за музика) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1980 г.] [само в USMARC]

Поле 715 – Допълнително описание – название на организация (изпълнители) (за музика) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1980 г.] [само в USMARC]

Поле 751 - Топоним [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА] [само в CAN/MARC]

Поле 751 – Допълнително описание – топоним [НОВО, от 2007 г.]

Поле 755 – Допълнително описание – физически характеристики [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА, 1995 г.]


(02/29/2008)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС