841-88X - Полета за топографски данни, за алтернативно изписване в записа и др. (обща информация)


Библиографски MARC 21 формат
Октомври 2007

В българския превод заглавието на всяка глава отпраща само към нейната кратка версия (с изключение на случаите, в които липсва такава). Кратката версия съдържа съкратено пояснение на всеки елемент от информацията, илюстрирано с примери.

841 - Кодирани топографски данни (NR)
842 - Текстово означение на физическия носител (NR)
843 - Забележка за документ, който е копие на оригинал (R)
844 - Заглавие или друго означение на материала (NR)
845 - Условия за употреба и копиране на документа (R)
850 - Институция, притежаваща документа (R)
852 - Местоположение в хранилището (R)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБХВАТ

Това са описания на информационни сегменти, които са неделима част от MARC формàта за библиографски данни и се явяват в библиографски или в топографски записи.

Поле 850 съдържа минимални топографски данни за местоположението на документа, поле 852 съдържа по-изчерпателни данни за това местоположение, а поле 856 предоставя информация за местоположението на електронното издание. Тези три полета са подробно разяснени в настоящия формат, обаче полета 841-845, 853-855 и 863-878 са само изредени в него.

Пълно описание на последните предлага „MARC 21 формат за топографски данни” (MARC 21 Format for Holdings Data) и именно този формат трябва да се използва за справка при попълване на тези полета, макар че те са част от библиографските записи

Полета 880, 882, 886 и 887се използват за осбени цели, разяснени по-долу.


ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

Поле 851 - Местоположение в хранилището (за аудиоматериали, видеоматериали и географски карти) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1993 г.]
И двата индикатора са били недефинирани. Кодовете на подполета са били: $a (Име/название (на уредника или собственика), $b (Отдел в институцията), $c (Адрес), $d (Държава), $e (Местоположение на материалите), $f (Номер на каталогизирания документ), $g (Код за местоположението на хранилището), $3 (Описвани материали), $6 (Връзка). Информация за местоположението се съдържа в библиографско/топографско поле 852 (Местоположение в хранилището).

Поле 870 - Вариант на личното име (за книги, аудиоматериали, видеоматериали, ноти и музика, географски карти и серийни издания) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1987 г.]

Поле 871 - Вариант на названието на организация (за книги, аудиоматериали, видеоматериали, ноти и музика, географски карти и серийни издания) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1987 г.]

Поле 872 - Вариант на названието на временния колектив (за книги, аудиоматериали, видеоматериали, ноти и музика, географски карти и серийни издания) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1987 г.]

Поле 873 - Вариант на редната дума за унифицирано заглавие (за книги, аудиоматериали, видеоматериали, ноти и музика, географски карти и серийни издания) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1987 г.]

През 1979 г. полета 870, 871, 872 и 873 са били определени за спецификация на серийни издания. Кодовете на подполетата са били тогава същите като в съответните полета за редни думи, но е имало и още едно подполе - $j (Таг и пореден номер на полето, чийто вариант е поле 87X). Първият индикатор на всяко поле е бил същият като съответния индикатор в полетата за редни думи: 1XX, 4XX, 6XX, 7XX или 8XX. Вторият индикатор е конкретизирал начинът на изписване на съответната редна дума: Индикатор 2 – Начин на изписване на редната дума
0 - според ALA и одобрено от Конгресната библиотека на САЩ
1 - според AACR 1и одобрено от Конгресната библиотека на САЩ
2 - според ALA, но още неодобрено от Конгресната библиотека на САЩ
3 - според AACR 1, но още неодобрено от Конгресната библиотека на САЩ

Поле 882 - Информация за запис, заменил изтрит запис [НОВО, от 2007 г.]

Поле 887 - Информация за запис във формат, различен от MARC [НОВО, от 2001 г.]


(03/12/2008)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС