Лидер (NR)


Библиографски MARC 21 формат (кратка версия)
2010

Поле с фиксирана дължина. То се състои от първите 24 позиции за вписване (00-23) на всеки библиографски запис. Съдържа цифри и кодове, които определят как да се попълва записът.

Позиции 20-23 в Лидера дават информация за Директорията. Те съдържат 4 едноцифрени кода, които определят структурата на компонентите в Директорията. По-подробно за Лидера вж. в „Спецификации на MARC 21 формат за структура на записа, серии символи и средства за обмен” (MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media).

Позиции за вписване
00-04 – Дължина на записа
Петцифрен код, генериран от компютъра. Равен е на дължината на записа (вкл. този петцифрен код и означението за край на записа). Кодът е подравнен вдясно, а неизползваните позиции се бележат с нули.
05 – Състояние на записа
Еднобуквен код, който показва колко изчерпателен е записът.
a - необходимост от допълване на кодировки
Степента на изчерпателност на записа (Лидер/17) е по-висока.
c - поправен или редактиран
Добавка/промяна в записа, различни от направените в Лидер/17 (Изчерпателност на записа)
d - изтрит
n - нов
p - увеличаване нивото на кодиране в сравнение с CIP записа
След публикуването на дадено издание CIP записът трябва да се допълни с данни, които не са били известни преди публикуването.
06 – Тип на записа [според вида на материала]
Еднобуквен код за типа на записа според вида на каталогизирания материал.
a - печатни текстове
Включва микроформи и електронни издания под формата на текстове (независимо дали са копия или оригинали).
c - нотни издания
Използва се за печатни ноти, микроформи или електронни нотни издания.
d - ръкописни ноти
Използва се за ръкописни ноти – в оригинал или на микроформа.
e - картографски издания
Включва географски карти, атласи, глобуси, дигитални карти и друг картографски издания.
f - ръчно изработени карти
Използва се за ръчно изработени карти – в оригинал или на микроформа.
g - прожекционни материали
Използва се за филми, видеозаписи (вкл. дигитални), диафилми, слайдове, прозрачно фолио за шрайбпроектор и др. материали, предназначени за прожектиране.
i - звукозаписи, различни от музика
Използва се за записи на звукове, различни от музика (напр. реч).
j - звукозаписи – музика
Използва се за музкални звукозаписи (напр. фонодискове, компактдискове или касети).
k - графични издания
Използва се за двуизмерни графики, напр. образователни карти, таблици, колажи, компютърни графики, дигитални картини, скици, флашкарти, живопис, фото компактдискове, фотомеханични репродукции, фотонегативи, фотопечати, картини, пощенски картички, плакати, гравюри, технически скици, оригинали от прозрачно фолио (вкл. и копия).
m - файлoве
Използва се за софтуер (вкл. програми и игри), шрифтове, цифрови данни, компютърни мултимедии, онлайн системи и услуги. Ако някой от тези материали попадне и в друга категория на Лидер/06, то кодът за нея се използва вместо m (напр. картографски векторни данни ще се кодират не като файл, а като картографско издание). Други документи от този род се категоризират според най-характерното за тях (напр. текстове, графики, картографски издания, ноти). Ако има колебание относно определящата характеристика за някой обект, по-добре е той да бъде определен като файл.
o - комплекти
Използва се за съвкупност от разнородни компоненти (никой от които доминиращ), издадени както цялост и предназначени предимно за образователни цели.
p - смесени материали
Използва се за два или повече материала от различен вид, които са обединени от някой човек или заради някой човек или институция. Включва архивни фондове и ръкописни колекции от разнотипни текстове (напр. текстове, фотографии и звукозаписи).
r - триизмерни обекти/артефакти
Включва изкуствени обекти от рода на модели, диорами, игри, главоблъсканици, играчки, скулптури и други триизмерни творби, машини, дрехи и шивашки материали. Включва и природни триизмерни обекти (вкл. микроскопични).
t - ръкописни текстове
07 – Библиографско ниво на записа [описание на продължаващи/непродължаващи издания]
Еднобуквен код за библиографското ниво на записа според това дали каталогизираният документ е продължаващо или непродължаващо издание.
a - съставна част от монография
Физически е прикрепена към друга библиографска единица или се съдържа в нея така, че издирването на съставната част да зависи от идентифицирането и физическото намиране на основния документ или контейнер (кутия). Библиографският запис за съставна част на монография съдържа и полета, които я описват, и данни за идентификацията на основния каталогизиран документ, поле 773 (Описание на основния каталогизиран документ).
b - съставна част от серия
Физически е прикрепена към друга библиографска единица или се съдържа в нея така, че издирването на съставната част да зависи от идентифицирането и физическото локализиране на основния документ или контейнер (кутия). Библиографският запис за съставната част на серия съдържа и полета, които я описват, и данни за идентификацията на основния каталогизиран документ, поле 773 (Описание на основния каталогизиран документ).
c - колекция
Подбрана група от документи, които не са били публикувани, създадени или разпространени заедно. В записа се описват библиографски единици (обединени от общ произход или за удобство), за които този запис е най-изчерпателен в приетата система.
d - съставна част от събрани съчинения
Част от колекция, особено от архив, описан като цялост на друго място в системата. Съдържа полета, в които се описва съставната част, както и данни за идентификация на основния документ.
i - актуализация/подменящи се страници
Част от документ, която се допълва или подменя с цел актуализация, и която е интегрирана в него. Такива например са подменящите се страници или актуализациите на уебсайтове.
m - монография/каталогизиран документ
Документ, който или е в една част (напр. отделна монография, отделна карта, отделен ръкопис и проч.), или се очаква да придобие завършен вид в определен краен брой части (напр. многотомно издание, звукозапис на няколко касети и пр.)
s - продължаващo изданиe
Документ, издаван в последователни части, които са номерирани или хронологично обозначени и чието издаване е с неограничена продължителност.
08 – Вид библиографски контрол
a - архивен
09 – Стандарт за кодиране на символи
Посочва използваната в записа схема за кодиранне.
# - MARC-8
a - UCS/Unicode
10 – Брой индикатори
Компютърно генерирана цифра – винаги 2 в MARC 21 – която е съответна на броя на позициите за вписване, използвани за индикаторите в променливите полета.
11 – Брой кодове на подполетата
Компютърно генерирана цифра – винаги 2 в MARC 21 – която е съответна на броя на позициите за вписване, използвани за всеки код на подполе в променливите полета.
12-16 – Адрес към началото на първото поле с нефиксирана дължина
Компютърно генерирано петцифрено число, което посочва първата позиция за вписване в първото поле с променлива дължина в записа. Числото е подравнено вдясно, а всяка позиция съдържа нула.
17 – Изчерпателност на записа
Еднобуквен или едноцифрен код, който показва пълнотата на библиографската информация и/или обозначаването на съдържанието на MARC записа.
# - пълен
Най-изчерпателен MARC запис, създаден в резултат на непосредствен анализ на каталогизирания документ.
1 - пълен, сведенията не сa взети de visu
По-малко изчерпателен MARC запис, създаден с помощта на информация от вече съществуващо описание на документа (напр. от каталожна картичка или книжен каталог) без непосредствен анализ на съответния документ. Такива са предимно ретроконвертирани записи, в които е въведена цялата информация от изходното описание. Кодирането на определени полета за контрол и на други данни (напр. поле 043 (Код за географска зона)) се основава само на изричната информация в изходното описание.
2 - неактуализиран пълен, сведенията не сa взети de visu
По-малко изчерпателен запис, създаден с помощта на информация от вече съществуващо описание на документа (напр. от каталожна картичка) без непосредствен анализ на самия документ. Такива са предимно ретроконвертирани записи, в които е въведена само част от информацията в изходния запис.
3 - схематичен
Непълен запис, който не отговаря на минималните изисквания за каталогизация. Редните думи в такъв запис отразяват установените форми, каквито са били в момента на създаване на записа.
4 - само с основно описание
5 - частичен (предварителен)
Запис, направен преди издаването на каталогизирания документ и поради това смятан за неокончателен от службата, която го е създала (напр. редните думи може да не отразяват установените форми, а записът може да не отговаря на минималните национални изисквания за каталогизация).
7 - кратък
Запис, който отговаря на минималните изисквания за каталогизация на САЩ и който се смята за окончателен от създалата го служба. Редните думи са сверени с нормативен файл и отразяват установените форми, каквито са били в момента на създаване на записа. Минималните изисквания за каталогизация на САЩ са изложени в „Национални и минимални изисквания за изчерпателност на записите” (National Level and Minimal Level Record Requirements).
8 - преди публикуване (CIP)
Запис, направен преди издаването на каталогизирания документ.
u - няма информация
Използва се от службите, които получават или изпращат данни с техен собствен код в Лидер/17, в случай че не могат да определят каква е изчерпателността на записа. С други думи, код u се слага на мястото на местния код. Не се използва за новосъздадени или актуализирани записи.
z - няма отношение
Идеята за изчерпателност няма отношение към записа.
18 – Правила за описание
Еднобуквен или едноцифрен код, посочващ приетите правила за каталогизация. Подполе $e (Правила за описание) на поле 040 (Източник на каталожния запис) също съдържа информация за използваните каталожни практики.
# - различни от ISBD
Библиографското описание в записа не е съобразено с изискванията за каталогизация и пунктуация на международните стандарти за библиографско описание (ISBD).
a - AACR 2
Библиографското описание в записа е съобразено с изискванията за описание и пунктуация на Англо-американските правила за каталогизация и на тяхното второ издание (AACR 2).
c - ISBD без пунктуация
Описанието в записа е според пунктуационните изисквания на ISBD с изключение на края на подполето, където тази пунктуация отсъства.
i - ISBD с пунктуация
Описанието в записа е според пунктуационните изисквания на ISBD.
u - неизвестни
Службата, която получава и изпраща данни в Лидер/18 не може адекватно да определи какви са правилата за описание, използвани в записа. Може да се използва в записи, конвертирани от друг формат за метаданни.
19 – Многотомно издание - ниво на записа
Предоставя информация, улесняваща обработката на записа в различни случаи. Така например записът може да е за група документи или само за част от тази група. Частта пък може да има несамостоятелно заглавие, което да се ползва за идентификация и така да има нужда от допълнителна информация, за да се разбере от контекста.
# - не е определено или няма отношение
Разграничаването на нивата на записа не е направено или пък е неприложимо за съответния вид издание.
a - записът е за всички томове
Записът е за група от няколко документа.
b - записът е за том със самостоятелно заглавие
Записът е за документ, който е част от група документи и заглавието му позволява да е независим от записа за цялата група
c - записът е за том с несамостоятелно заглавие
Записът е за документ, който е част от група документи, но заглавието му го прави зависим от записа за групата, за да се разбере от контекста.
20 – Дължина на отрязъка „дължина на полето”
Винаги 4.
21 – Дължина на отрязъка „начална позиция на полето”
Винаги 5.
22 – Дължина на отрязъка „наличие в Директорията”
Винаги 0.
23 – Недефинирана позиция
Винаги 0.

(09/21/2010)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС