Приложение А: Подполета за контрол


Библиографски MARC 21 формат
Октомври 2010

Кодове на подполета
  • $w - Контролен номер на библиографския запис
  • $0 - Контролен или стандартен номер на нормативния запис
  • $5 - Институция, за която се отнася полето
  • $6 - Връзка
  • $8 - Връзка към полето и пореден номер

Пет подполета, които се използват за свързване на данните от полетата със специфични институции или с други полета. Тези подполета са дефинирани за няколко полета: ($w (Контролен номер на библиографския запис), $0 (Контролен номер на нормативния файл), $5 (Институция, за която се отнася полето)) или повечето полета във формáта ($6 (Връзка), $8 (Връзка към полето и пореден номер)). Подполетата са включени в списъците на полетата, където са дефинирани, с препратки към това приложение.


Кодове на подполета

$w - Контролен номер на библиографския запис

Контролен номер в системата на сродния библиографски запис, предхождан от поставен в скоби MARC код на службата, издала този номер. За източниците, използвани в MARC 21 записите, вж. „МАRC списък с кодове на организациите” (MARC Code List for Organizations).

800 1#$aNegt, Oskar$tSchriften.$vBd. 2$w(DE-101b)967682460

$0 - Контролен или стандартен номер на нормативния запис

Подполе $0 съдържа контролния номер на сродния нормативен запис или стандартен код като Международния стандартен идентификатор на имена (ISNI). Контролният номер или код се предхожда от съответния MARC код на организацията (за сроден нормативен запис) или от кода за източник на стандартни номера (за схема за стандартни номера), поставен в скоби. Вж. „MARC списък с кодове на организациите” (MARC Code List for Organizations) и „Кодове за източник на стандартни номера” ( Standard Identifier Source Codes). Подполе $0 се повтаря за различните контролни номера или кодове.

ЗАБЕЛЕЖКА: В описанията на полетата подполе $0 се нарича „Контролен номер на нормативния запис”.

100 1#$aBach, Johann Sebastian.$4aut$0(DE-101c)310008891
100 1#$aTrollope, Anthony,$d1815-1882.$0(isni)1234567899999799

$5 - Институция, за която се отнася полето

MARC код на институцията или организацията, притежаваща изданието, за което се отнасят данните в полето. Възможно е данните в полето да се отнасят най-общо за описвания документ, но да са от интерес само за цитираното място.

За източниците, използвани в MARC 21 записите, вж. „МАRC списък с кодове на организациите” (MARC Code List for Organizations).

500 ##$aFrom the papers of the Chase family.$5DLC
500 ##$aThe Library of Congress copy has bookplate of the Benedictine Monastery in Grafschaft; inscribed by Thomas Jefferson.$5DLC
500 ##$aPlates 4, 5, and 9 are wanting.$5DLC
500 ##$aUniversity Library's copy has ms. notes by author on endpapers.$5WU
583 ##$aQueued for preservation$c19861010-$ePriority$fTitle IIC project$5DLC
655 ##$aAnnotations (Provenance)$zSweden$y18th century.$2rbprov$5MH-H
710 2#$aBridgewater Library,$dformer owner.$5NjP
700 1#$aKissinger, Henry,$d1923-$5DLC

$6 - Връзка

Данни, свързващи идентични полета с различна писменост. Подполе $6 може да съдържа номер на тага на съответното поле, номер на повторение, код, който идентифицира първите писмени знаци при четене на полето отляво надясно, както и уточнение, че данните в полето се показват отдясно наляво. Редовното поле (което не е 880) може да се свърже с едно или повече полета 880 и всички те да изразяват едни и същи данни по различен начин. Подполе $6 е структурирано както следва:

$6 [свързващ таг]-[номер на повторение]/[код за идентифициране на писмеността]/[код за посока на изписване в полето]

Подполе $6 е винаги първо в полето.

Описание и примери на моделите на многоезични записи има в „Записи на няколко езика”; спецификациите на поле 880 са в същото поле; спецификации на схемите за кодиране на символи от различните писмености има в „Спецификации на MARC 21 формат за структура на записа, серии символи и средства за обмен” MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media).

Свързващ таг и номер на поява. Тази част съдържа номера на тага на съответното поле. Непосредствено след нея следва тире и двуцифрената част „номер на повторение”. Този номер е различен за всяка група свързани полета в един отделен запис. Функцията му е да позволи съчетаването на свързаните полета (а не да създава поредица от полетата в записа). Номерът на повторение се дава на случаен принцип на всяка група свързани полета. Номер на повторение с по-малко от 2 цифри се подравнява вдясно, а неизползваната позиция съдържа нула.

100 1#$6880-01$a[Редна дума на латиница]
880 1#$6100-01/(N$a[Редна дума на кирилица]
245 10$6880-03$aSosei to kako :$bNihon Sosei Kako Gakkai shi.
880 10$6245-03/$1$a[Заглавие на японско писмо] :$b[Подзаглавие на японско писмо] .
[Основната писменост е латиница; алтернативната писменост е японска.]
100 1#$6880-01$a[Име на китайско писмо] .
880 1#$6100-01/(B$aShen, Wei-pin.
[Основната писменост е китайска; алтернативната писменост е латиница.]

Когато поле 880 не е свързано с никое друго поле, номерът на повторение в подполе $6 е 00. Той се използва в случаите, когато някоя служба желае да отдели различните писмености в един запис (вж. „Записи на няколко езика”). Частта „свързващ таг” в подполе $6 съдържа тага, който би имал съответното редовно поле, ако съществуваше в записа.

880 ##$6530-00/(2/r$a[Информация за наличие на допълнителен носител на иврит]
[Поле 880 не е свързано със съответно поле. Номерът на повторение е 00.]

Код за идентифициране на писмеността. Непосредствено след номера на поява следва наклонена черта (/) и код за идентифициране на писмеността. Този код указва вида писменост в полето. Използват се следните кодове:

Код Писменост
(3 Арабска
(B Латиница
$1 Китайска, японска, корейска
(N Кирилица
(S Гръцка
(2 Иврит
880 1#$6100-01/(N$a[Редна дума на кирилица]

Не е необходимо цялото поле да бъде на писмеността, указана в подполе $6. Ако в полето е налична повече от една писменост, подполе $6 трябва да съдържа идентификацията на първата алтернативна писменост при четене на полето отляво надясно.

Забележете също, че кодът за идентифициране на писмеността се използва в поле 880, подполе $6, но този елемент обикновено липсва в подполе $6 на съответното редовно поле. Там се приема, че данните са за основната писменост или писмености на записа.

Код за посока на изписване. В един MARC запис съдържанието на поле 880 винаги се записва в логичния му ред, от първия до последния знак, независимо от посоката на изписване в полето. Когато полето се показва, основната посока на изписване е отляво надясно. Ако полето съдържа текст отдясно наляво, след кода за идентифициране на писмеността следва наклонена черта (/) и кода за посока на изписване. „Спецификации на MARC 21 формат за структура на записа, серии символи и средства за обмен” (MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media) за подробно описание и посока на изписване в полето.

110 2#$6880-01$a[Редна дума на латиница]
880 2#$6110-01/(2/r$a[Редна дума на иврит, свързана със съответното поле]

Забележете, че кодът за посока на изписване се използва в поле 880, подполе $6, но този елемент обикновено липсва в подполе $6 на съответното редовно поле. Там се приема, че данните са за обичайната посока на основната писменост или писмености на записа.

$8 - Връзка към полето и пореден номер

Идентифицира свързани полета и може да предложи поредица за тях. Подполе $8 може да се повтаря, за да свърже полето с повече от една друга група полета. Структурата и синтаксисът на подполе „Връзка към полето и пореден номер” е:

$8 [свързващ номер].[пореден номер]\[вид връзка към полето]

Забележете, че подполе $8 е дефинирано различно в поле 852, където то се използва за създаване на поредица от свързани топографски записи. За повече информация вж. описанието на поле 852, подполе $8 в „MARC 21 формат за топографски данни”.

Свързващият номер е първият елемент в подполето и е задължителен, ако това подполе се използва. Той представлява цяло число с променлива дължина и присъства в подполе $8 на всички полета, които имат връзка едно с друго. Полетата с един и същи свързващ номер се смятат за свързани.

Поредният номер е отделен с точка „.” от свързващия номер и не е задължителен. Той е цяло число с променлива дължина и може да се използва за указване на относителния ред за показване на свързаните полета (по-малките свързващи номера се показват преди по-големите). Ако се използва, той трябва да присъства във всички подполета $8, съдържащи един и същи свързващ номер.

Елементът вид връзка към полето е отделен от предходните данни с обърната наклонена черта "\". Той представлява код, който посочва причината за връзката и следва свързващия номер или поредния номер, ако има такъв. Видът връзка към полето се посочва задължително, освен когато $8 се използва за свързване и създаване на поредицата от полета за топографски данни 85X-87X. Дефинирани са следните еднобуквени кодове за вид връзка към полето за използване в подполе $8:

a - Действие

Свързва едно или повече полета с друго поле, към което се отнасят действията по обработка или справка. Този код обикновено се използва, само когато е налично повече от едно поле 5ХХ, свързано с друго поле 5ХХ.

541 ##$81.1\a$3Public School and College Authority and Trade School and Junior College Authority project files$aFinance Dept.$cTransferred
583 ##$81.2\a$aAppraised$c198712-$ltjb/prr
583 ##$81.3\a$aScheduled$c19880127$ksrc/prr
583 ##$81.4\a$aArranged$c19900619$kmc/dmj
583 ##$81.5\a$aProcessed level 2$b90.160$c19901218$kmc/dmj
c - Съставен документ

Използва се в записа за колекция или за единичен документ, състоящ се от отделни самостоятелни части, за свързване на полетата, отнасящи се до самостоятелните части. Всички други несвързани данни в записа спадат към колекцията или документа като цяло.

245 10$aBrevard Music Center$nProgram #24$h[звукозапис].
505 0#$aFrom my window / Siegmesiter (world premiere) - Don Giovanni. Il mio tesorof [i.e. tesoro] / Mozart - Martha. M’appari / Flotow - Turandot. Nessun dorma / Puccini - Pines of Rome / Respighi.
650 #0$81\c$aSuites (Orchestra), Arranged.
650 #0$82\c$83\c$84\c$aOperas$xExcerpts.
650 #0$85\c$aSymphonic poems.
700 1#$82\c$84\c$aDi Giuseppe, Enrico,$d1938-$4prf
700 12$81\c$aSiegmeister, Elie$d1909-$tFrom my window;$oarr.
700 12$82\c$aMozart, Wolfgang Amadeus,$d1756-1791.$tDon Giovanni.$pMio tesoro.
700 12$83\c$aFlotow, Friedrich von,$d1812-1883.$tMartha.$pAch! So fromm, ach! so traut.$lItalian
700 12$84\c$aPuccini, Giacomo,$d1858-1924.$tTurandot.$pNessun dorma.
700 12$85\c$aRespighi, Ottorino$d1879-1936.$tPini di Roma.
r - Копие

Използва се в запис за копие, за да посочи полета, които са свързани, защото съдържат информация само за копието. Другата описателна информация в записа се отнася до оригинала (с изключение на полета 007 (Физическа характеристика (поле с фиксирана дължина)), 008 (Данни с фиксирана дължина: книги, музика, продължаващи издания или смесени материали), позиция 23 (Вид носител), поле 245, подполе $h (Сведения за заглавието/Носител) и поле 533 (Забележка за копие на описвания документ)).

007 h
<microform>
008 a
<Microfilm>
245 04$aThe New-York mirror, and ladies' literary gazette$h[microform]
533 ##$aMicrofilm$bAnn Arbor, Mich. :$cUniversity Microfilms,$d1950.$e3 microfilm reels ; 35 mm.$f(American periodical series, 1800-1850 : 164-165, 785)
830 #0$84\r$aAmerican periodical series, 1800-1850 ;$v164-165, 785.
x - Създаване на поредица

Използва се в записа, за да направи връзка между полетата и да покаже поредността между тях. Тази поредица може да подрежда частите на дълго поле, което е било разделено на части, указва относителното значение на полетата в поредицата или се използва за друга цел, свързана с поредността. Употребата на свързващ номер в $8 е задължителна, когато се използва този код (x).

505 00$81.1\x$tThree articles reviewing Hoeffding's work.$tWassily Hoeffding's Work in the Sixties /$rKobus Oosterhoff and Willem van Zwet.$tThe Impact of Wassily Hoeffding's Work on Sequential Analysis /$rGordon Simons.$tThe Impact of Wassily Hoeffding's Research on Nonparametrics /$rPranab Kumar Sen ...
505 80$81.2\x$tThe role of assumptions in statistical decisions.$tDistinguishability of sets of distributions. (The case of independent and identically distributed random variables) /$rWassily Hoeffding and J. Wolfowitz ...
505 80$81.3\x$tUnbiased range-preserving estimators.$tRange preserving unbiased estimators in the multinomial case.$tAsymptotic normality.$tHajek's projection lemma.
[Това е пример за дълго поле 505, сегментирано на по-малки части.]

МАЛКО ИСТОРИЯ

$w - Контролен номер на библиографски запис [НОВО, 2007 г.]
$0 - Контролен номер на нормативен запис [НОВО, 2007 г.]
$0 - Контролен номер на нормативен запис [ДЕФИНИРАНО НАНОВО, 2010 г.]
$8 - Връзка към полето и пореден номер
a - Действие [НОВО, 2004 г.]
x - Създаване на поредица [НОВО, 2004 г.]

(05/31/2011)

Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС