На 17 декември 2018г. ФНАБИС сключи договор със СУ "Св. Кл. Охридски", катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" за поддръжка на ИБС на базата на софтуер с отворен код Koha и ДР на базата на софтуер с отворен код DSpace.