770 - Информация за приложение/специално издание (R)


Библиографски MARC 21 формат (кратка версия)
2009

Информация за приложение или специално издание, свързано с първостепенния описван документ, но каталогизирано и/или въведено като отделен запис (вертикална връзка). Когато от това поле се извежда забележка, може да се генерира за показване въвеждащата фраза „Има приложение” на базата на тага на полето.

Индикатори
Първи – Наличие на забележка
0 - Да
1 - Не
Забележка под формата на текст се съдържа в поле 580 (Забележка за връзката на описвания документ с други документи).
Втори – постоянно показване на записа
# - Има приложение
8 - Не се показва постоянно
Кодове на подполета
Вж. описанията на подполетата в поле 760.
$a - Редна дума на основното описание (NR)
$b - Издание (NR)
$c - Допълнителна определяща информация (NR)
$d - Място на издаване, издател и година (NR)
$g - Свързани части (R)
$h - Физическа характеристика (NR)
$i - Информация за връзката (R)
$k - Област на серията за второстепенен описван документ (R)
Описание на серията от 4XX (Сведения за серията) или 8XX (Допълнително описание по серия) на записа, към който има връзка .
$m - Характеристика на материала (NR)
$n - Забележка (R)
$o - Друг код на документа (R)
$r - Номер на отчет (R)
$s - Унифицирано заглавие (NR)
$t - Заглавие (NR)
$u - Стандартен номер на технически отчет (NR)
$w - Контролен номер на записа (R)
$x - Международен стандартен номер на серията (NR)
$y - Обозначение по системата CODEN (NR)
$z - Международен стандартен номер на книгата (R)
$4 - Код на връзката (R)
$6 - Връзка (NR)
Вж. описанието на това подполе в Приложение А: Подполета за контрол.
$7 - Подполе за контрол (NR)
Вж. описанието на подполе $7 в поле 760.
0 - Вид редна дума на основното описание
1 - Начин на изписване на името/названието
2 - Тип на записа (според вида на изданието)
3 - Библиографско ниво на записа
$8 - Връзка към полето и пореден номер (R)
Вж. описанието на това подполе в Приложение А: Подполета за контрол.
Примери
770 0#$tDirectory: United States, territories, and Canada$w(DLC)###78646712#$w(OCoLC)4579783[Записът е за основното заглавие; връзката дава описание на приложението.]
770 0#$tJournal of cellular biochemistry. Supplement$x0733-1959[Записът е за основното заглавие; връзката дава описание на приложението.]

(11/12/2009)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС