785 - Информация за следващото издание на описвания документ (R)


Библиографски MARC 21 формат (кратка версия)
2009

Информация за изданието, което следва непосредствено първостепенния описван документ (хронологична връзка). Когато от това поле се извежда забележка, може да се генерира за показване въвеждаща фраза или ключова дума на базата на стойностите на втория идикатор.

Индикатори
Първи – Наличие на забележка
0 - Да
1 - Не
Забележка под формата на текст се съдържа в поле 580 (Забележка за връзката на описвания документ с други документи).
Втори – Вид връзка
0 - Продължено от
1 - Частично продължено от
2 - Заместено от
3 - Частично заместено от
4 - Включено от
5 - Частично включено в
6 - Разделено на... и...
7 - Съединено с..., за да се получи...
8 - Променено отново на
Кодове на подполета
Вж. описанията на подполетата в поле 760.
$a - Редна дума на основното описание (NR)
$b - Издание (NR)
$c - Допълнителна определяща информация (NR)
$d - Място на издаване, издател и година (NR)
$g - Свързани части (R)
$h - Физическа характеристика (NR)
$i - Информация за връзката (R)
$k - Област на серията за второстепенен описван документ (R)
Описание на серията от 4XX (Сведения за серията) или 8XX (Допълнително описание по серия) на записа, към който има връзка.
$m - Характеристика на материала (NR)
$n - Забележка (R)
$o - Друг код на документа (R)
$r - Номер на отчет (R)
$s - Унифицирано заглавие (NR)
$t - Заглавие (NR)
$u - Стандартен номер на технически отчет (NR)
$w - Контролен номер на записа (R)
$x - Международен стандартен номер на серията (NR)
$y - Обозначение по системата CODEN (NR)
$z - Международен стандартен номер на книгата (R)
$4 - Код на връзката (R)
$6 - Връзка (NR)
Вж. описанието на това подполе в Приложение А: Подполета за контрол.
$7 - Подполе за контрол (NR)
Вж. описанието на подполе $7 в поле 760.
/0 - Тип редна дума на основното описание
/1 - Начин на изписване на името/названието
/2 - Тип на записа (според вида на изданието)
/3 - Библиографско ниво на записа
$8 - Връзка към полето и пореден номер (R)
Вж. описанието на това подполе в Приложение А: Подполета за контрол.
Примери
785 00$tTEIC quarterly seismological bulletin$x0741-1898$w(DLC)sc#83007721#
785 10$tLearning in New York (University of the State of New York)$g1983$w(OCoLC)10120612[Показва се забележка от поле 580.]
785 01$aSoutheastern College Art Conference.$tSECAC newsletter$w(OCoLC)4973820
785 02$tBritish Columbia medical journal.$x0007-0556
785 04$tBusiness week$gOct. 1940$x0007-7135$w(DLC)###31006225#
785 05$tSheet metal worker$x0096-9249$w(OCoLC)2054610
785 16$tHospital practice (Hospital ed.)$x8755-4542$w(DLC)sn#84001694#
785 16$tHospital practice (Office ed.)$x8750-2836$w(OCoLC)10716242[Показва се забележка от поле 580.]
785 17$tServices correctionnels au Canada.$x0711-6810
785 17$tAdult correctional services in Canada.$x0715-2973[Показва се забележка от поле 580.]
785 08$aLos Angeles (Calif.). Dept. of City Planning.$tAnnual report of the Department of City Planning (1966)$w(DLC)sn#86032686#

(11/12/2009)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС