Помагало по MARC 21 (Част II)


Глава XII: Примерни записи
Избрана библиография
Избрани публикации на Служба „Разпространение на каталожни записи” към Конгресната библиотека на САЩ
МARC 21 обозначители на съдържанието (Тест)


Глава XII

Примерни записи

Представените в тази брошура примерни нормативни записи се базират на записи от файла „Установени форми на имената” (Name Authority File) на Конгресната библиотека на САЩ, само че тук част от информацията е леко променена, за да илюстрира по-добре описаните в брошурата полета. Примерите са дадени първо във вариант на представяне с тагове, който е по-често срещан в библиотечно-информационните системи, а след това – и във вариант за представяне без тагове, т.е. по начина по който се виждат от читателите и библиотекарите.

За повече примери за нормативни MARC 21 записи вж. „MARC 21 формат за нормативни данни” (MARC 21 Format for Authority Data) или на следния уебсайт: www.loc.gov/marc/authority/examples.html.

1. Запис в MARC 21 формат за обмен на данни

Представеният по-долу блок данни е това, което програмистът вижда в съдържанието на MARC файла. Таговете не се явяват преди полетата, а Директорията към данните показва кои тагове трябва да се използват и къде започва всяко поле (с други думи, къде е мястото на всеки таг).

00559cz###2200169n##450000100080000000500170000800
80041000250100031000660350023000970400013001200530
01500133100003200148400004000180400003400220670003
300254670009200287^3284961^20011122072419.0^790430
n|#acannaabn##########|a#aaa######^##$an##79041870
##$zn##86057158#^##$a(OCoLC)oca00275319^##$aDLC$cD
LC^#0$aPR6045.O72^1#$aWoolf, Virginia,$d1882-1941^
1#$aWoolf, Virginia Stephen,$d1882-1941^1#$aStephe
n, Virginia,$d1882-1941^##$aHer The voyage out ...
 1915.^##$aNUCMC files$b(Woolf, Virginia, 1882-194
1; Woolf, Virginia Stephen; b. Virginia Stephen)^\

Разчитане на кода или интерпретиране на Директорията

Oбикновено само програмистът вижда записа във формат MARC 21 за обмен на данни, но не е излишно да се знае как функционира Директорията.

Първите 24 позиции представляват Лидера. В дадения пример Лидерът заема приблизително 1/3 от първия ред и завършва с „4500”. Непосредствено след Лидера е началото на Директорията. Таговете са маркирани в примера. Дължината на всяка Директория на един таг е 12 символа. Първият таг е 001. Следващите четири позиции след всеки таг показват дължината на полето. Данните в поле 001 (контролен номер) в този запис обхващат 8 символа. Следващите ги 5 позиции посочват началото на полето в поредицата от данни, които идват след Директорията. Поле 001 започва от позиция 00000 (първата позиция е позиция 0). После идва таг 005, който обхваща 17 символа и започва на осма позиция (дължината на предишната позиция – 8 – се прибавя към началната му точка – 00000 – и се получава 8). Следващият таг е 008. Дължината му е 41 символа; той започва на 25-тата позиция (8 + 17 = 25).

Тази Директория показва следното:

Таг Дължина Начална позиция Таг Дължина Начална позиция
001 0008 00000 053 0015 00133
005 0017 00008 100 0032 00148
008 0041 00025 400 0040 00180
010 0031 00066 400 0034 00220
035 0023 00097 670 0033 00254
040 0013 00120 670 0092 00287

Означенията за границите на полето (представени със знак ^ в горния пример) се поставят в края на Директорията и в края на всяко следващо поле. Забележете, че сумата от втората и третата колона във всяка редица е равна на броя на третата колона в следващата редица. Началната точка на едно поле плюс неговата дължина дава началната точка на следващото поле.

Това може да се провери като се преброят позициите за символи в данните – не забравяйте, че се броят също интервалите и означенията за граница на полето (^). (В началото на полето винаги се оставят две позиции, запазени за индикаторите.) Всеки запис завършва със знак за край (това е \ в горния пример).

2. Варианти за представяне на нормативните записи

Ако библиотекарят е копирал записa в автоматизираната библиотечна система, екранът за въвеждане на данни би изглеждал по начина, представен по-долу. Описателните названия в лявата колона не се съхраняват в MARC записа – те са част от представянето на софтуерната програма на екрана. Повечето системи са проектирани така, че да позволяват редакция в записите и добавяне на допълнителни полета за специфична информация.

Вариант за представяне с тагове

Повечето варианти за представяне на вече въведен запис се наричат „представяне с тагове”, защото в тях се виждат MARC 21 таговете, при това на местата, където са въведени, както е според Директорията. Това тагиране се извършва от компютърната програма.

Вариант за представяне без тагове

Вариантите за представяне на вече въведен запис, които се ползват от потребителите на онлайн каталога, са оформени без тагове, тъй като таговете не говорят нищо на широката публика. Във всеки онлайн каталог записите са представени по начин, който се е струвал на създателите на софтуера най-удобен за ползване от широката публика. Пример за такова представяне е даден при всеки от нормативните записи по-долу.

Нормативен запис за редна дума лично име

Вариант за представяне с тагове

Leader         00758cz###2200217n##4500
Control No.      001  3284961
Last Transaction    005  20011122072419.0
Fixed Data       008  790430n|#acannaabn##########|a#aaa######
LCCN          010 ## $a n##79041870#
                $z $##86057158#
System Control No.   035 ## $a (OCoLC)oca00275319
Cat. Source      040 ## $a DLC
                $c DLC
Classification No.   053 #0 $a PR6045.O72
Authorized Heading   100 1# $a Woolf, Virginia,
                $d 1882-1941
See From Tracing    400 1# $a Woolf, Virginia Stephen,
                $d 1882-1941
See From Tracing    400 1# $a Stephen, Virginia,
                $d 1882-1941
Source Data Found   670 ## $a Her The voyage out ... 1915.
Source Data Found   670 ## $a NUCMC files
                $b (Woolf, Virginia, 1882-1941; 
                 Woolf, Virginia Stephen; b. 
                 Virginia Stephen)

Вариант за представяне без тагове

Woolf, Virginia, 1882-1941
Stephen, Virginia, 1882-1941
See Woolf, Virginia, 1882-1941
Woolf, Virginia Stephen, 1882-1941
See Woolf, Virginia, 1882-1941

Нормативен запис за редна дума название на организация

Вариант за представяне с тагове

Leader         01487cz###2200241n##4500
Control No.      001  663438

Last Transaction    005  20010924094922.0
Fixed Data       008  880506n|#acannaab|##########|a#ana####|#
LCCN          010 ## $a n##87907845#
Cat. Source      040 ## $a DLC
                $c DLC
Authorized Heading   110 2# $a Louisville and Nashville Railroad 
                 Company.
See From Tracing    410 2# $a Louisville & Nashville
See From Tracing    410 2# $a L. & N.R.R.
See Also From Tracing 510 2# $a Nashville, Chattanooga, and St. 
                 Louis Railway
See Also From Tracing 510 2# $a St. Louis and Southeastern Railway 
                 Company
Source Data Found   670 ## $a Dolzall, G.W. Monon, c1987:
                $b p. 171 (Louisville & Nashville)

Вариант за представяне без тагове

Louisville and Nashville Railroad Company
L. & N.R.R.
See Louisville and Nashville Railroad Company
Louisville & Nashville
See Louisville and Nashville Railroad Company
Nashville, Chattanooga, and St. Louis Railway
See also Louisville and Nashville Railroad Company
St. Louis and Southeastern Railway Company
See also Louisville and Nashville Railroad Company

Нормативен запис за редна дума унифицирано заглавие

Вариант за представяне с тагове

Leader         00330cz###2200145n##4500
Control No.      001  955113
Last Transaction    005  20010216174752.0
Fixed Data       008  790328n|#acannaab###########|a#ana######
LCCN          010 ## $a n##79018834#
Cat. Source      040 ## $a DLC
Authorized Heading   130 #0 $a Beowulf
See From Tracing    430 #0 $a Bjowulf

Вариант за представяне без тагове

Beowulf
Bjowulf
See Beowulf

Нормативен запис за предмет (тема)

Вариант за представяне с тагове

Leader         01984cz###2200505n##4500
Control No.      001  4673463
Last Transaction    005  20000324235934.0
Fixed Data       008  860211i|#anannbabn##########|a#ana######
LCCN          010 ## $a sh#85020914b#
Cat. Source      040 ## $a DLC
                $c DLC
                $d DLC
Authorized Heading   150 ## $a Online library catalogs
See From Tracing    450 ## $a Catalogs, On-line
See From Tracing    450 ## $a Library online catalogs
See From Tracing    450 ## $a On-line catalogs (Libraries)
See From Tracing    450 ## $a Online catalogs
See From Tracing    450 ## $a Online public access catalogs 
                 (Libraries)
See From Tracing    450 ## $a OPACs (Libraries)
See Also From Tracing 550 ## $a Library catalogs
See Also From Tracing 550 ## $a Online information services
Source Data Found   670 ## $a Library lit., 1990
                $b (online catalogs)
Source Data Found   670 ## $a ALA gloss.
                $b (online catalogs; online public 
                 access catalogs (OPACs))

Вариант за представяне без тагове:

Online library catalogs
Catalogs, On-line
See Online library catalogs
Library catalogs
See Online library catalogs
Library online catalogs
See Online library catalogs
Online catalogs
See Online library catalogs

On-line catalogs (Libraries)
See Online library catalogs
Online information services
See Online library catalogs
Online public access catalogs (Libraries)
See Online library catalogs
OPACs
See Online library catalogs


Избрана библиография

Anglo-American Cataloguing Rules. 2nd ed., 2002 revision. Chicago: American Library Association, 2002.

Crawford, Walt. MARC for Library Use. 2nd ed. Boston: G.K. Hall & Co., 1989. [Chapter 13 provides a good overview of authority records.]

Ferguson, Bobby. MARC/AACR2/Authority Control Tagging: A Blitz Cataloging Workbook. Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2005.

Maxwell, Robert L. Maxwell's Guide to Authority Work. Chicago: American Library Association, 2002.

Piepenburg, Scott. MARC Authority Records Made Easy: A Simplified Guide to Creating Authority Records for Library Automation Systems. San Jose, CA: F&W Associates, 2000.Избрани публикации на Служба „Разпространение на каталожни записи” към Конгресната библиотека на САЩ

Cataloger's Desktop. LC's most popular cataloging publications on one CD-ROM disc and on the World Wide Web by subscription.

Classification Web. LC Classification Schedules and Subject Headings on the World Wide Web by subsciption.

Free-floating Subdivisions: An Alphabetical Index. Annual. 1 vol.

Library of Congress Classification Schedules. Multiple vols. Irregular.

Library of Congress Subject Headings. Annual. 5 vols.

MARC Content Designation training manuals.

Name and Subject Authorities. On the World Wide Web at: http://authorities.loc.gov/

Understanding MARC Bibliographic.

MARC 21 documentation

MARC Code List for Countries.

MARC Code List for Geographic Areas.

MARC Code List for Languages.

MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions.

MARC 21 LITE Bibliographic Format. [On the World Wide Web at: www.loc.gov/marc/]

MARC 21 Concise Formats.

MARC 21 Format for Authority Data.

MARC 21 Format for Bibliographic Data.

MARC 21 Format for Classification Data.

MARC 21 Format for Community Information.

MARC 21 Format for Holdings Data.

MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.MARC 21 обозначители на съдържанието (Тест)

Част I: Нормативният запис се дели на части и „табелки”. Погледнете дадения по-долу примерен ред от нормативен MARC 21 запис (# означава празна позиция). След това, в оставеното за отговор място, поставете една от буквите от „Отговори”. Цифрата след всеки примерен отговор означава колко пъти трябва да го използвате.

100 1# $a Woolf, Virginia, $d 1882-1941

Отговори:

 1. поле(та) – 3
 2. индикатор(и/а) – 4
 3. подполе(та) – 2
 4. кодове на подполе(та) – 3
 5. таг(ове) – 3

1. Примерният ред по-горе представлява ___________________.

2. Цифрата 100 е негов/ негово _______________________.

3. Във втория/второто __________________ има една празна позиция.

4., 5. Това, което виждаме в горния пример, е един/ едно _____________, който/ което се състои от две/ два _____________.

6. Означенията $a, $b и $c представляват _________________.

7., 8. В това поле второто/ вторият ______________ не е свързан(о) с определено значение. С други думи, ______________ в това поле е недефиниран(о).

9., 10., 11. В MARC 21 записите имат 3 вида обозначители на съдържанието: ______________, _______________ и ______________.

12., 13. _______________ 100 означва ______________ за редна дума индивидуален автор______________.

14. Това поле се поделя на две ______________: име на автора и дати, свързани с него.

15. В това поле $a е ______________, който/ което обозначава името на автора.

16., 17. Нормативният контрол осигурява (два верни отговора):

 1. Името на автора винаги да се вписва по еднакъв начин за всяка отделна книга, която е написал.
 2. Библиотекарите да наблюдават всяка читалня.
 3. Кръстосаните препратки ще помогнат на потребителите да намерят всички библиотечни документи от или за даден автор или по дадена тема.
 4. Заглавието да е правилно вписано в записа.

Част II: Нормативните записи съдържат нормативни предметни рубрики и редни думи (авторска отговорност, заглавие, предметна рубрика) препратки и забележки.

Свържете цифрите с правилните отговори. (Заглавието на книгата е To the Lighthouse, авторът й е Virginia Woolf):

18. Woolf, Virginia, 1882-1941
19. Stephen, Virginia, 1882-1941
20. Семейство – белетристика
A. Нормативна предметна рубрика
B. Редна дума за авторската отговорност
C. Препратка

Проследете таговете: Tаговете за редните думи и препратките следват предварително зададена последователност.

21. Нормативният запис на книга за „Hayes, Helen” съдържа редна дума 1_ _.

22. Нормативният запис на книга за „Chrysler Corporation” съдържа редна дума 1_ _.

23. Нормативният запис на книга за Бразилия съдържа редна дума 1_ _.

24. Нормативният запис на книга за футбола съдържа редна дума 1_ _.

Последен въпрос:

25. За името „Gustaf V, King of Sweden, 1858-1950" първият индикатор на таг 100 трябва да бъде ______.


Отговори на тест „MARC 21 обозначители на съдържанието”
1-A; 2-E; 3-B; 4-A; 5-C; 6-D; 7-B; 8-B; 9, 10, и 11-B, D, и E; 12-E, 13-A; 14-C; 15-D; 16 и 17-A и C; 18-B; 19-C; 20-A; 21-100; 22-110; 23-151; 24-150; 25-0

Конгресна библиотека на САЩ
Всички права запазени © 2009-2010 Фондация НАБИС