ПОМАГАЛО ПО

MARC 21


Глава X: Избрана библиография
Глава XI: Избрани публикации на Служба „Разпространение на каталожни записи" към Конгресната библиотека на САЩ
Глава XII: Топографски MARC 21 записи (Тест)


Глава X

Избрана библиография

ANSI/NISO Z39.71-2006, Holdings Statements for Bibliographic Items. Bethesda, MD: NISO Press, 2006. Available from: http://www.niso.org/standards/z39-71-2006/ External Link

CONSER Guidelines for Input of Caption/Pattern and Holdings Data. By Frieda Rosenberg. Revisions 2004 by Patricia Hatch with contributions from John Hostage. Available from: http://www.loc.gov/acq/conser/conserhold/guidelinesTOC.html

ISO 10324:1997, Information and documentation – Holdings statements – Summary level. Geneva, CH: International Organization for Standardization, 2006. Available from: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=18372 External Link

Kathryn D. Ellis, "Understanding the MARC format for holdings data (MFHD)," The Serials Librarian, 40, no. 1/2 (2001), 7-18.

NASIGuide: Coding for Serials. By Elizabeth McDonald and Beverly Geckle. NASIG. September 2008. Available from: http://frank.mtsu.edu/~bgeckle/MarcSerials.html External Link

NASIGuide: Serial Holdings. By Frieda Rosenberg, edited by Betty Landesman and Lillian DeBlois. NASIG. Available from: http://www.nasig.org/publications_serialsholdings.cfm External Link

Primer: MARC 21 Format for Holdings Data. Dublin, OH: OCLC Online Computer Library Center, 2006. Available from: http://www.oclc.org/support/documentation/localholdings/primer/holdi ngsprimer.pdf External Link (PDF, 678 KB)

Shelley Neville, "Implementing and Appreciating the MARC Holdings Format," The Serials Librarian, 40, no. 3/4 (2001), 343- 48.


Глава XI

Избрани публикации на Служба „Разпространение на каталожни записи” към Конгресната библиотека на САЩ

MARC 21 формати [публикувани онлайн на www.loc.gov/marc]:

MARC 21 Format for Bibliographic Data

MARC 21 Format for Community Information

MARC 21 Format for Holdings Data

MARC 21 Format for Authority Data

MARC 21 Format for Classification Data

MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets and Exchange Media

MARC 21 Concise Formats

MARC 21 списъци с кодове:

MARC Code List for Countries

MARC Code List for Languages

MARC Code List for Organizations

Помагала:

Understanding MARC Bibliographic

Understanding MARC Authority Records


Глава XII

Топографски MARC 21 записи
(Тест)


Целта на този тест е да оцени вашите познания за основните понятия от „Увод в MARC формата за топографски записи”. Изберете верния отговор на въпросите по-долу.

Отговори

1. Каква е целта на топографските MARC записи? [Повече от един верен отговор.]

A. Посочват определени екземпляри на документа, които дадена библиотека притежава, както и тяхното местоположение.

B. Определят съдържанието и начина на представяне на топографската информация.

C. Кодират информацията за това какво се съхранява по начин, който може да бъде разчетен и интерпретиран от компютри.

D. Позволяват да бъдат разработени автоматизирани приложения за рационализация на техническите операции в библиотеките.

2. Как топографският MARC запис е свързан с библиографския MARC запис? [Повече от един верен отговор.]

A. Топографският запис съдържа връзка към съответния библиографски запис.

B. Библиогафският запис съдържа връзка към съответния топографски запис(или записи).

C. Топографският запис е вмъкнат в библиографския.

D. Библиографският запис е вмъкнат в топографския.

3. Как се нарича трицифреното число, което показва какъв тип данни следват?

A. Поле

B. Подполе

C. Таг

D. Индикатор

4. Как се нарича единият от двата символа с постоянни позиции, чиято стойност носи предварително дефинирано значение?

A. Таг

B. Индикатор

C. Разделителен знак

D. Подполе

5. Кои от изброените данни са необходими, за да се направи автоматизирана рекламация?

A. Пояснение към цифрите в публикационната схема

B. Номериране

C. Хронология

D. Публикационна схема

6. Кои от изброените данни могат да бъдат или компресирани, или детайлизирани?

A. Пояснение към цифрите в публикационната схема

B. Номериране

C. Публикационна схема

D. Текстово представяне на топографски данни

7. Кои нива са приложими както за едносъставни документи (монографии), така и за многосъставни документи и периодични издания? [Повече от един верен отговор.]

A. Ниво 1

B. Ниво 2

C. Ниво 3

D. Ниво 4

8. Кои нива използват детайлизираната версия на номерирането и хронологията?

A. Ниво 1

B. Ниво 2

C. Ниво 3

D. Ниво 4

9. Кога топографската информация може да бъде изразена текстово вместо в кодиран формат?

A. Текстово представяне може да се използва единствено когато няма кодирани топографски данни.

B. Текстово представяне може да се използва в допълнение към или вместо кодирани топографски данни.

C. Текстово представяне на топографски данни никога не може да се използва в MARC 21; информацията винаги трябва да е кодирана.

10. Каква е целта на свързаните двойки тагове в топографския запис?

A. Свързват топографския запис със съответния библиографски запис.

B. Свързват различните форми на един и същ документ, напр. печатна книга с аудиокнига.

C. Свързват обозначаващите данни от едно поле с данните от друго поле заради начина, по който ще бъдат представени върху екрана.

D. Свързват няколко екземпляра на един и същи документ.Отговори на Топографски MARC 21 записи (Тест)
1 – A, C и D; 2 – A и C, топографският запис може да бъде свързан или вмъкнат в библиографския запис, или и двете; 3 – C; 4 – B; 5 – D, публикационната схема показва честотата на издаване, от която се нуждае автоматизираната система за рекламация, за да направи съобщение, когато някое издание закъснява; 6 – B, номерирането и хронологията могат да бъдат или компресирани, или детайлизирани; 7 – A и B, нива 3 и 4 се различават по полетата, които посочват обхват за многосъставни документи; 8 – D, само ниво 4 детайлизира обхвата на топографската информация; 9 – B, текстовото представяне на топографски данни може да се използва по избор в допълнение към или вместо кодираните данни, но ако се употреби единствено текстово представяне, няма да могат да се използват много автоматизирани функции, като регистрацията и рекламацията при пристигането на периодично издание; 10 – C, полето за пояснение към цифрите в публикационната схема е свързано с полетата за номериране и хронология, за да се добави етикет към данните в тези полета, когато те се изписват.Конгресна библиотека на САЩ
Всички права запазени © 2012-2013 Фондация НАБИС ( 09/08/2011 )