ПОМАГАЛО ПО MARC 21 ФОРМÀТА ЗА ТОПОГРАФСКИ ДАННИ


Глава VII: Кратко описание на често използвани топографски MARC 21 полета
Глава VIII: Лидер, Директория, Поле 007 и Поле 008
Глава IX: Примерни записи


Глава VII

Кратко описание на често използвани
топографски MARC 21 полета

Tази глава представлява кратко описание на MARC 21 таговете, които библиотеките използват най-често при въвеждането на топографските си записи. За изчерпателни списъци с MARC 21 тагове, индикатори и кодове на подполета, вж. „MARC 21 формат за топографски данни” (MARC 21 Format for Holdings Data).

Тагове
Таговете са трицифрени числа. След тях в MARC форматите се дават имената на съответните полета. В това кратко описание и в „MARC 21 формат за топографски данни” (MARC 21 Format for Holdings Data), таг, който се появява повече от веднъж в даден топографски запис, се означава с R (repeatable). Ако тагът може да се употреби само веднъж, той се означава с NR (non-repeatable). .

Индикатори
Функциите на индикаторите се обясняват в разясненията към съответните полета. Във всяко поле, като се почне от поле 010 (Контролен номер на Конгресната библиотека на САЩ), след тага има два символа: позицията на първия е за първи индикатор, а на втория – за втори индикатор. Индикаторите обаче не са дефинирани във всички полета. Освен това е възможно да се използва вторият индикатор, а първият да остане недефиниран (и обратно). Когато индикаторът е недефиниран, символът с който го означаваме е # (за интервал).

Кодове на подполета
Информацията във всяко поле (от поле 010 нататък) се организира в подполета. Всяко подполе се предхожда от комбинацията от разделителен знак и код на подполето. Представени са най-често срещаните кодове на подполета, използвани със съответния таг. Всеки код на подполе се предхожда от символа $, който изпълнява функцията на разделителен знак. В MARC форматите името на подполето следва след кода.

По принцип всяко поле трябва да има подполе а ($a). Някои подполета се повтарят, докато други не се повтарят. В това кратко описание всяко подполе е отбелязано с R или съответно с NR.

Примери следват обясненията за всяко поле. За яснота тук има интервал между тага и първия индикатор, между втория индикатор и комбинацията от разделителен знак и код на подполето, както и межу тази комбинация и данните в подполето. Библиотеката в примерите е измислена – Обществена библиотека „ABC”, с код за организация „Abc”.

Връзки към библиографски записи

004 Контролен номер на библиографския запис, към който има връзка

Поле 004 свързва отделния топографски запис със сродния му библиографски запис с помощта на контролен номер, даден от системата на съответната библиотека. Когато в библиографския запис има вмъкната топографска информация, поле 004 не се използва.

Други полета съдържат и кодове, които отнасят топографските данни към описвания документ, напр. поле 020 (ISBN) или 022 (ISSN).

Вторичното поле за връзка 014 (Номер на връзка) е повтарящо се поле, което може да се използва за контролни номера, дадени от кооперативна мрежа или консорциум. Когато библиотеката получи запис от базата данни за едновременно използване, даденият от мрежата контролен номер ще бъде в поле 004. Получаващата библиотека, ако прецени, може да премести този номер в поле 014 и да го замести в 004 със собствения си контролен номер.

(NR – не се повтаря)

Няма индикатори или кодове на подполета.

Пример:  004  14877877

Кодирана обща топографска информация

Лидер – вж. Глава VIII.

007 Физическа характеристика (поле с фиксирана дължина) – вж. Глава VIII.

008 Данни с фиксирана дължина – вж. Глава VIII.

Полета за местоположение

852 - Местоположение в хранилището

Най-често използваният метод за запис на топографски данни е чрез стандартен код или име на библиотеката, притежаваща документа, и конкретизиране на местоположението на този документ в самата библиотека. Поле 852 (Местоположение в хранилището) показва библиотеката, притежаваща документа. Също така може да съдържа подробна информация за локализиране на документа, напр. сигнатура на книга. Повечето топографски записи съдържат поле 852.

(R – повтаря се)

Първи индикатор: Схема за подреждане на стелажа

# Няма информация

0 Класификация на Конгресната библиотека на САЩ

1 Десетична класификация на М. Дюи

4 Контролен номер, по който документът се подрежда на стелажа

8 Друга система

Втори индикатор: Подреждане на стелажа

# Няма информация

0 Не по номерация

1 По сновна номерация

Най-често използвани подполета:

$a Местоположение в хранилището

$b Подразделение или колекция

$c Местоположение в колекцията

$h Част от класификацията

$i Част от документа

$j Контролен номер, по който документът се подрежда на стелажа

$t Номер на екземпляра

$x Служебна забележка

$z Забележка, предназначена за читателя

Пример:  852  0#  $aAbc $bSci $t1
[Документът се подрежда на стелажа по Класификацията на Конгресната библиотека на САЩ,
 намира се в Научната колекция на обществена библиотека „ABC” и е първи екземпляр.]

856 - Електронен адрес за съхранение и достъп

Информацията в поле 856 показва електронния адрес, на който се намира изданието или от който има достъп до него.

(R – повтаря се)

Първи индикатор: Метод за достъп

# Няма информация

4 Протокол за трансфер на хипертекст (HTTP)

Втори индикатор: Връзка

# Няма информация

0 Издание

1 Версия на издание

2 Свързано издание

8 Без изписване

Най-често използвани подполета:

$u Универсален идентификатор на ресурси (URL)

$z Забележка, предназначена за читателя

$3 Описвани материали

Пример:  856	41  $uhttp://www.jstor.org/journals/0277903x.html
[Документът е на разположение на посочения URL.]

Полета за топографски данни

Това са полетата за основните документи. От всяко от тях съществуват еквивалентни полета за съответните приложения и индекси, въпреки че не всички индикатори носят едно и също значение.

853 - Публикационна схема на основен документ

Еквивалентно поле за приложение = 854

Еквивалентно поле за индекси = 855

(R – повтаря се)

Първи индикатор: Възможност за компресиране и разширяване на данните

0 Без компресиране и разширяване

1 Компресиране без разширяване

2 Компресиране и разширяване

3 Не е известно

Втори индикатор: Пояснения към цифрите в публикационната схема

0 Поясненията са проверени; всички нива са налице

1 Поясненията са проверени; възможно е някои нива да липсват

2 Поясненията не са проверени; всички нива са налице

3 Поясненията не са проверени; някои нива може да липсват

Най-често използвани подполета:

$a Първо ниво на номерация

$b Второ ниво на номерация

$i Първо ниво на хронология

$j Второ ниво на хронология

$w Честота

$y Периодичност

$8 Връзка към полето и пореден номер

За $w (Честота), $y (Периодичност) и други схеми на кодиране, вж. „MARC 21 формат за топографски данни” (MARC 21 Format for Holdings Data).

Примерите за полета 853 и 863 са дадени по-долу (в 863).

863 - Номериране и хронология на основен документ

Еквивалентно поле за приложение = 864

Еквивалентно поле за индекси = 865

(R – повтаря се)

Първи индикатор: Изчерпателност на записа в полето

# Няма информация

3 Ниво 3

4 Ниво 4

Втори индикатор: Представяне на топогрфската информация

# Няма информация

0 Компресирано

1 Некомпресирано

2 Компресирано, с изписване на текст

3 Некомпресирано, с изписване на текст

Най-често използвани подполета:

$a Първо ниво на номерация

$b Второ ниво на номерация

$i Първо ниво на хронология

$j Второ ниво на хронология

$z Забележка, предназначена за читателя

$8 Връзка към полето и пореден номер

Пример: 853  03 $81 $av. $bno.
     863  40 $81.1$a1-7 $b1-12
[На екрана се вижда: v.1:no.1-v.7:no.12]

866 - Текстово представяне на топографски данни за основен документ

Поле 866 е за текстово (а не кодирано) представена информация за документа (обикновено списание или събрани съчинения), притежаван от библиотеката. Такива полета са много удобни, когато кодираното представяне не дава достатъчно ясна представа за съответните топографски данни.

Еквивалентно поле за приложение = 867

Еквивалентно поле за индекси = 868

(R – повтаря се)

Първи индикатор: Изчерпателност на записа в полето

# Няма инфорамация

3 Ниво 3

4 Ниво 4

Втори индикатор: Представяне на топографската информация

0 Без спазване на стандарт

1 По ANSI/NISO Z39.71 или ISO 10324

Най-често използвани подполета:

$a Текстово представяне на топографски данни

$x Служебна забележка

$z Забележка, предназначена за читателя

Пример: 866	31 $82 $av. 37-52 $zBound; some issues missing

Забележки

506 - Забележка за ограничения на достъпа

(R – повтаря се)

Първи индикатор: Ограничения

# Няма информация

0 Няма ограничения

1 Наложени са ограничения

Втори индикатор: [недефиниран]

Най-често използвани подполета:

$a Условия за достъп (NR)

Пример:  506  1# $aClassified

563 - Информация за подвързията

(R – повтаря се)

Първи и втори индикатор са недефинирани.

Най-често използвани подполета:

$a Информация за подвързията

$u Универсален идентификатор на ресурси (URL)

$3 Описвани материали

$5 Институция, към която спада полето

Пример:  563 ## $aLate 16th century blind-tooled 
         centrepiece binding, dark brown calf.

583 - Забележка за действия, свързани с обработката и запазването на документа

(R – повтаря се)

Първи индикатор: Поверителност

# Няма иннформация

0 Поверителна информация

1 Общодостъпна информация

Втори индикатор: [недефиниран]

Най-често използвани подполета:

$a Действия (NR)

$b Идентификация на действието (R)

$c Момент на извършване на действието (R)

$f Упълномощаване (R)

$i Метод на действие (R)

$z Забележка, предназначена за читателя (R)

$3 Описвани материали (NR)

Пример:  
583 ## $3text $atransformed digitally $c2003 $itext markup
583 ## $acondition reviewed $c19980207 $zPages missing 

Глава VIII

Лидер, Директория, Поле 007 и Поле 008

Лидер

00-04 Дължина на записа (изчислена от компютъра за всеки запис)
05 Състояние на записа
  c = поправен или редактиран
  d = изтрит
  n = нов
06 Тип на записа [според вида на изданието]
  u = не е известен
  v = многосъставни документи
  x = едносъставни документи
  y = периодични издания
07-08 Недефинирани позиции за вписване (винаги „##”)
09 Стандарт за кодиране на символи
  # = MARC-8
  a = UCS/Unicode
10 Брой индикатори (винаги „2”)
11 Брой кодове на подполетата (винаги „2”)
12-16 Адрес към началото на първото поле с нефиксирана дължина (изчислява се от компютър за всеки запис)
17 Изчерпателност на записа
  1 = Ниво 1
  2 = Ниво 2
  3 = Ниво 3
  4 = Ниво 4
  5 = Ниво 4 с обозначение на частите
  m = Смесено ниво
  u = Не е известно
  z = Друго ниво
18 Информация в записа
  i = Налична в записа
  n = Липсва в записа
19 Недефинирана позиция за вписване (винаги „#”)
20 Дължина на отрязъка „дължина на полето” (винаги „4”)
21 Дължина на отрязъка „начална позиция на полето” (винаги „5”)
22 Дължина на отрязъка „наличие в Директорията” (винаги „0”)
23 Недефинирана позиция (винаги „0”)
Пример: LDR 00217nu##a2200097un#4500

Директория

Няма индикатори или кодове на подполета; данните са позиционно определени.

00-02 Таг
03-06 Дължина на полето
07-11 Начална позиция за вписване

Поле 007 - Физическа характеристика (поле с фиксирана дължина)

Поле 007 съдържа кодове, които описват физическите характеристики на екземпляра на документа, за който се отнася топографският запис. Най-важни са първите две позиции за вписване, които показват как се използва документът и на какъв носител е съответният екземпляр. Останалите позиции в поле 007 дават допълнителна информация за физическите характеристики на документа.

(NR – не се повтаря)

Няма индикатори или кодове на подполета; данните са позиционно определени според категорията на каталогизирания документ.

00 Категория каталогизиран документ (начин на използване) [Обща топографска информация]
  a = Географска карта
  c = Материал на електронен носител
  d = Глобус
  f = Материали за хора с увредено зрение
  g = Графика (за прожектиране)
  h = Микроформа
  k = Графика
  m = Филм
  o = Комплект
  q = Нотно издание
  r = Изображение, получено дистанционно
  s = Звукозапис
  t = Текст
  v = Видеозапис
  z = Не се уточнява
01 Специфичен клас (вид носител) [Обща топографска информация]

За видове носители съответстващи на начина на използване, вж. „MARC 21 формат за библиографски данни” (MARC 21 Format for Bibliographic Data).

02+ Други физически характеристики на екземпляра

Определянето на позициите за вписване и дължината на поле 007 зависи от категорията на каталогизирания документ, посочена в първата позиция (00). За по-пълно обяснение, вж. „MARC 21 формат за топографски данни” (MARC 21 Format for Holdings Data).

Пример: 007	hj|bf|||||||
[Документът е микрофилм на ролка (007/00 и 007/01); 
негатив (03); на 35-милиметрова лента (04)]

Поле 008 - Данни с фиксирана дължина

Поле 008 се използва за данни с фиксирана дължина. Полето съдържа 32 позиции за вписване, номерирани от 00 до 31. Недефинираните позиции трябва да съдържат или интервал (#) или запълващ символ ( | ). Забележете, че също като останалите полета за контрол, 008 няма индикатори или кодове на подполета. За по-пълно обяснение вж. „MARC 21 формат за топографски данни” (MARC 21 Format for Holdings Data).

00-05 Дата на създаване на файла (ГГММДД, където Г=година, М=месец и Д=ден)
06
Статус на комплектуване [Обща топографска информация]
  0 = Не е известен
  1 = Друг
  2 = Получен пълен или прекратен
  3 = Поръчан
  4 = Получен понастоящем
  5 = Неполучен понастоящем
07 Метод на комплектуване
  c = Покупка от кооперативна мрежа или консорциум
  d = Депозит
  e = Обмен
  f = Безплатен
  g = Дарение
  m = Членство
  n = Покупка, която не е направена от библиотеката
  p = Покупка
  u = Не е известно
  z = Друг метод на комплектуване
08-11 Очаквана крайна дата на комплектуване
  [yymm] = Дата на прекратяване на абонамента или на последна очаквана част [ггмм]
  uuuu = Намерение за прекратяване на абонамента; точната дата не е известна
  #### = Няма намерение за прекратяване на абонамента или няма отношение
12 Обща политика за задържане [Обща топографска информация]
  0 = Не е известна
  1 = Друга обща политика за задържане
  2 = Документът е задържан, освен когато е заменен с осъвременено издание
  3 = Задържана рекламна бройка
  4 = Документът е задържан, докато не бъде заменен с микроформа
  5 = Документът е задържан, докато не бъде заменен с кумулация, с нов том или с преработено издание
  6 = Документът е задържан за ограничен период
  7 = Няма задържане
  8 = Документът е задържан за постоянно
13-15 Особена политика за задържане
  ### = Без особена политика за задържане (стойност по подразбиране)
16 Завършеност на изданието [Обща топографска информация]
  0 = Друго
  1 = Завършено
  2 = Непълено
  3 = Разпръснато
  4 = Няма отношение
17-19 Брой екземпляри, посочени в записа
  ### = по подразбиране
  001, 002, и пр. = брой посочени екземпляри
20 Политика за заемане на документи
  a = Заемат се
  b = Не се заемат
  c = Заемат се само на хартиен носител
  l = Политика за ограничено заемане
  u = Не е известна
21 Политика за размножаване
  a = Размножава
  b = Не размножава
  u = Не е известно
22-24 Език на поясненията в публикационната схема и пр.
  ### = Няма пояснения
  und = Неопределен
  eng, и пр. = MARC код за езика на текста
25 Отчет за отделен или сборен екземпляр
  0 = Отчет за отделен екземпляр
  1 = Отчет за сборен екземпляр (в един топографски запис)
26-31 Дата на отчет (ГГММДД, където Г=година, M=месец, а Д=ден)
Пример: 008	8312254p####6###3###baeng0831017

Глава IX

Примерни записи

Примерните топографски записи в това помагало се базират на записи от Конгресната библиотека на САЩ и други библиотеки. Част от информацията обаче е променена, за да илюстрира описаните в това помагало полета, затова като библиотека винаги се посочва Обществена библиотека „ABC”. Примерите са представени първо във вариант с тагове (така се редактират в библиотечните системи), а след това и във вариант без тагове (така се виждат от служителите и читателите).

Повече примерни MARC топографски записи има в „MARC 21 формат за топографски данни” (MARC 21 Format for Holdings Data) или на сайта: www.loc.gov/marc/holdings/examples.html

1. Запис в MARC 21 формат за обмен на данни

За програмиста MARC записът изглежда като блок от данни, които са илюстрирани в глава „Примерни записи” на „Увод в МARC формата за библиографски данни” и „Увод в МARC формата за нормативни данни”, където е обяснена и същността на директорията. Таговете не се появяват преди полетата, но директорията посочва кои тагове са използвани и къде е началото на всяко поле (с други думи къде е мястото на всеки таг). Обикновено само програмистът и компютърът влизат в контакт със записа в MARC 21 формата за обмен на данни .

2. Топографски записи във варианти за представяне с тагове или без тагове

Екранът за въвеждане на данни в автоматизираната библиотечна система представя MARC записа с тагове (вж. примерите по-долу). Описателните названия в лявата колона не се съхраняват в самия MARC запис, а са част от софтуера. Повечето системи са разработени така, че в записите да могат да се добавят полета за специфична информация.

Вариант за представяне с тагове:

Повечето варианти за представяне на вече въведен запис са с тагове и при тях MARC 21 таговете са там, където трябва да бъдат според Директорията. Това тагиране става с помощта на специално създадена за целта програма.

Вариант за представяне без тагове:

Вариантите за представяне на вече въведен запис за потребителите на онлайн каталога са оформени без тагове, тъй като таговете не говорят нищо на повечето читатели. Във всеки онлайн каталог записите са представени по начин, който e изглеждал на създателите на софтуера най-удобен за ползване от читателите.

Топографски запис – периодични издания

Този пример показва четири нива на изчерпателност на топографски записи за периодични издания, като всяко е малко по-подробно от предишното. Библиотеките могат да избират степента на изчерпателност на записите си, в зависимост от нуждите на потребителите и възможностите на избраната система. Във варианта за представяне без тагове тук се дава само топографската информация.

Вариант за представяне с тагове – Ниво 1:

Leader
*****ny###22*****1n#4500
Control No.
001 <control number of holdings record>
Bibliographic record
004 <control number of bibliographic record>
Fixed data
008  911230|g####|###|001aa###1100921
Holding location
852  ## $aAbc $bSci

Вариант за представяне без тагове – Ниво 1:

ABC Public Library, Science Reading Room

Вариант за представяне с тагове – Ниво 2:

Leader 
*****ny###22*****2n#4500
Control No.
001  <control number of holdings record>
Bibliographic record
004  <control number of bibliographic record>
Type of unit
007  ta
Fixed data
008  9112304g####8###1001aa###1100921
Holding location
852  ## $aAbc $bSci

Вариант за представяне без тагове – Ниво 2:

ABC Public Library, Science Reading Room
 (Text, Complete, Currently Received, Permanently retained)

Вариант за представяне с тагове – Ниво 3:

Leader
*****ny###22*****3n#4500
Control No.
001  <control number of holdings record>
Bibliographic record
004  <control number of bibliographic record>
Type of unit
007  ta
Fixed data
008  9112304g####8###1001aa###1100921
Holding location
852  ## $aAbc $bSci
Captions
853  00 $81$av.$bno.$i(year)$j(month)
Enumeration and chronology
863  30 $81.1$a1-23$i1991-2010

Вариант за представяне без тагове – Ниво 3:

ABC Public Library, Science Reading Room
 (Text, Complete, Currently Received, Permanently retained)
 v.1-v.23 (1991-2010)

Вариант за представяне с тагове – Ниво 4:

Leader
*****ny###22*****4n#4500
Control No.
001  <control number of holdings record>
Bibliographic record
004  <control number of bibliographic record>
Type of unit
007  ta
Fixed data
008  9112304g####8###1001aa###1100921
Holding location
852  ## $aAbc $bSci
Captions
853  10 $81$av.$bno.$i(year)$j(month)$wm
Enumeration and chronology
863  40 $81.1$a1-22$i1991-2009
863  40 $81.2$a23$b1-9$i2010$j01-09

Вариант за представяне без тагове – Ниво 4:

ABC Public Library, Science Reading Room
 (Text, Complete, Currently Received, Permanently retained)
 v.1-v.22 (1991-2009), v.23:no.1-9 (2010:Jan.-Sept.)

Топографски записи – книга с няколко екземпляра в различни формати

Този пример показва две нива на топографските данни за книга, която се съхранява в печатна и в аудиоформа. Тъй като библиотечният документ е монография, за топографския запис са подходящи само нива 1 и 2. Библиотеката може да запише данните на всяко от двете нива на изчерпателност. Във вариантите за представяне без тагове тук е дадена само топографската информация.

Вариант за представяне с тагове – Ниво 1 за печатна версия

Leader
*****nx###22*****1n#4500
001
<control number of holdings record>
004
<control number of bibliographic record>
008
020905|p####|###|003aueng1031015
852
## $aAbc $bMain Library $jF FRANZ $t1
852
## $aAbc $bWestover Branch $jF FRANZ $t2
852
## $aAbc $bColumbia Branch $jF FRANZ $t3

Вариант за представяне без тагове – Ниво 1 за печатна версия

Call number:
F FRANZ 
Holdings:
ABC Public Library, Main Library, Copy 1
ABC Public Library, Westover Branch, Copy 2
ABC Public Library, Columbia Branch, Copy 3

Вариант за представяне с тагове – Ниво 1 за аудиоверсия

Leader
*****nx###22*****1n#4500
001
<control number of holdings record>
004
<control number of bibliographic record>
008
020905|p####|###|003aueng1091030
852
## $aAbc $bMain Library $jPLAWY F FRANZ $t1
852
## $aAbc $bColumbia Branch $jPLAWY F FRANZ $t2

Вариант за представяне без тагове – Ниво 1 за аудиоверсия

Call number:
PLAWY F FRANZ 
Holdings:
ABC Public Library, Main Library, Copy 1
ABC Public Library, Columbia Branch, Copy 2

Вариант за представяне с тагове – Ниво 2 за печатна версия

Leader
*****nx###22*****2n#4500
001
<control number of holdings record>
004
<control number of bibliographic record>
007
ta
008
0209052p####8###4003aueng1031015
852
4# $aABC $bMain Library $jF FRANZ $t1
852
4# $aABC $bWestover Branch $jF FRANZ $t2
852
4# $aABC $bColumbia Branch $jF FRANZ $t3

Вариант за представяне без тагове – Ниво 2 за печатна версия

Call number:
F FRANZ 
Holdings:
ABC Public Library, Main Library, Copy 1 
 (Text, Received, Permanently retained)
ABC Public Library, Westover Branch, Copy 2
 (Text, Received, Permanently retained)
ABC Public Library, Columbia Branch, Copy 3 
 (Text, Received, Permanently retained)

Вариант за представяне с тагове – Ниво 2 за аудиоверсия

Leader
*****nx###22*****2n#4500
001
<control number of holdings record> 
004
<control number of bibliographic record>
007
sd||||||||||||
008
0209052p####8###4002aueng1091030
852
4# $aABC $bMain Library $jPLAWY F FRANZ $t1
852
4# $aABC $bColumbia Branch $jPLAWY F FRANZ $t2

Вариант за представяне без тагове – Ниво 2 за аудиоверсия

Call number:
PLAWY F FRANZ
Holdings:
ABC Public Library, Main Library, Copy 1
 (Sound recording, Received, Permanently retained)
ABC Public Library, Columbia Branch, Copy 2
 (Sound recording, Received, Permanently retained)Конгресна библиотека на САЩ ( 11/08/2011 )
Всички права запазени © 2012-2013 Фондация НАБИС