1999 г.
Актуализация № 1 (октомври 2001 г.) – актуализация № 15 (септември 2012 г.)

Превод от английски
Екатерина Дикова и Мила Куцарова

Редактори
Събина Анева, Биляна Яврукова, Елка Богушева

Коректор
Ирина Кузидова-Караджинова


Оригиналната онлайн публикация на английски език предоставя достъп както до пълната, така и до кратката версия на нормативния MARC 21 формaт. Пълната версия съдържа подробно описание на всяка част от нормативната информация, илюстрирано с примери, а кратката представя съкратено описание на същите части, също с примери. В българския превод заглавието на всяка глава препраща само към нейната кратка версия.

Промените в „MARC 21 формат за нормативни данни” (MARC 21 Format for Authority Data), направени при актуализация № 15 (септември 2012), са в червено. Датата, посочена след заглавието на всяко поле, показва кога е направена последната актуализация на текста.


Съдържание

Всички права запазени © 2011-2013 Фондация НАБИС