ПОМАГАЛО ПО MARC 21 (ЧАСТ I)


Глава VIII: Кратко описание на често използвани нормативни MARC 21 полета
Глава IX: Списък на други полета, често срещани в нормативните MARC 21 записи
Глава X: Лидер
Глава XI: Поле 008


Глава VIII

Кратко описание на често използвани нормативни MARC 21 полета

Tази глава представлява кратко описание на MARC 21 таговете, които библиотекарите използват най-често при създаването на нормативни записи. За изчерпателни списъци с MARC 21 тагове, индикатори и кодове на подполета, вж. „MARC 21 формат за нормативни данни” (MARC 21 Format for Authority Data).

В обясненията на тези страници:

Тагове
Таговете са трицифрени числа. След тях [в MARC форматите] се дават имената на съответните полета. В това кратко описание и в „MARC 21 формат за нормативни данни” таг, който се появява повече от веднъж в даден нормативен запис, се означава с R. Ако тагът може да се употреби само веднъж, той се означава с NR. Например даден запис трябва да има само една нормативна редна дума (полета 1XX), обаче може да има няколко препратки „вж.” (полета 4XX).

Индикатори
Функциите на индикаторите се обясняват в разясненията към съответните полета. Те са едноцифрени числа. Във всяко поле, като се почне от поле 010 (Контролен номер на Конгресната библиотека на САЩ), след тага има два символа: позицията на първия е за индикатор 1, а на втория – за индикатор 2. Индикаторите обаче не са дефинирани във всички полета. Освен това е възможно да се използва вторият индикатор, а първият да остане недефиниран (и обратно). Когато индикаторът е недефиниран, символът с който го означаваме е # (за интервал).

Кодове на подполета
Информацията във всяко поле (от поле 010 нататък) се организира в подполета. Всяко подполе се предхожда от комбинацията от разделителен знак и код на подполето. Представени са най-често срещаните кодове на подполета, използвани със съответния таг. Всеки код на подполе се предхожда от символа $, който изпълнява функцията на разделителен знак. В MARC форматите името на подполето следва след кода.

По принцип всяко поле трябва да има подполе а ($a). Някои подполета се повтарят, докато други не се повтарят. В това кратко описание всяко подполе е отбелязано с R или съответно с NR.

Примери – обясненията за всяко поле са последвани от примери. За яснота сме сложили интервал между тага и първия индикатор, между втория индикатор и комбинацията от разделителен знак и код на подполето, както и межу тази комбинация и данните в подполето.

010 Контролен номер на Конгресната библиотека на САЩ (LCCN) (NR, т.е. не се повтаря)

Недефининрани индикатори

Най-често използвано подполе:

$a Контролен номер на Конгресната библиотека на САЩ (NR)

Пример:  010 ## $a n##84214414#

040 Източник на каталожния запис (NR)

Недефинирани индикатори

Най-често използвани подполета:

$a Служба, която създава каталожния запис (NR)

$c Служба, която преобразува записа в друг формат (NR)

$d Служба, която модифицира записа (R)

Пример:  040 ## $a DLC
         $c DLC
         $d Nc

100 Редна дума – индивидуален автор (NR)

Индикатор 1: Начин на вписване

0   Малко име

1   Фамилия (това е най-често срещаната форма)

3   Съавтори с една фамилия

Индикатор 2 – недефиниран

Най-често използвани подполета:

$a Лично име (NR)

$b Редно числително [след името на владетел или на висш духовник] (NR)

$c Звание и подобни думи, свързани с името на автора (R)

$t Заглавие на произведението (в редните думи за автор/ заглавие) (NR)

$d Дати (обикновено година на раждане на автора) (NR)

$q Пълна форма на името (NR)

Пример:  100 0# $a Gustaf 
         $b V, 
         $c King of Sweden, 
         $d 1858-1950.

110 Редна дума – название на организация (NR)

Индикатор 1: Вид на названието на организация, вписано в полето

0   С инверсия

1   Юридическо име

2   Без инверсия

Индикатор 2 – недефиниран

Най-често използвани подполета:

$a Название на организация или юридическо име като основно описание (NR)

$b Подчинена цялост (R)

$c Място на провеждане на конференцията, семинара и пр. (NR)

$d Дата на конференцията, семинара и пр. (R)

$t Заглавие на произведение (в редна дума автор/ заглавие) (NR)

Пример:  
     110 2# $a Association for Childhood Education 
		 International.
         $b Summer Seminar 
         $d (1980 : 
         $c Taipei, Taiwan)

111 Редна дума – временен колектив (NR)

Индикатор 1: Вид на наименование на временен колектив, вписано в полето

0  С инверсия

1  Юридическо име

2  Без инверсия

Индикатор 2 – недефиниран

Най-често използвани подполета:

$a Наименование на временен колектив или юридическо име като основно описание (NR)

$c Място на провеждане на конференцията, семинара и пр. (NR)

$d Дата на конференцията, семинара и пр. (NR)

$t Заглавие на произведението (в редна дума автор/ заглавие) (NR)

Пример:  
     111 2# $a Symposium International "Manuel Pedroso" 
           In Memoriam
         $d (1976 : 
         $c Guanajuato, Mexico)

130 Редна дума – унифицирано заглавие (NR)

Индикатор 1 – недефиниран

Индикатор 2: Брой на символите, които не се вземат под внимание при азбучното нареждане в каталога (за начални определителни или неопределителни членове, вкл. интервалите)

Най-често използвани подполета:

$a Унифицирано заглавие (NR)

$f Година [на създаване] на произведението (NR)

$l Език на произведението (NR)

$p Наименование на поредна част от произведението (R)

$s Версия (NR)

Пример:  130 #0 $a Bible
         $p O.T.  
         $p Five Scrolls. 
         $l Hebrew. 
         $s Biblioteca apostolica Vaticana.

150 Предметна рубрика – тема (NR)

Недефинирани индикатори

Най-често използвани подполета:

$a Тема (NR)

$v Подрубрика за типа на изданието [речник, библиография и т.н.] (R)

$x Подрубрика за гледната точка към темата (R)

$y Подрубрика за хронологичните данни (R)

$z Подрубрика за географските данни (R)

Пример:  150 ## $a Painting, Chinese
         $y Sung-Yüan dynasties, 960-1368  
         $x Societies, etc.

151 Предметна рубрика – топоним (NR)

Недефинирани индикатори

Най-често използвани подполета:

$a Топоним (NR)

$v Подрубрика за типа на изданието [речник, библиография и т.н.] (R)

$x Подрубрика за гледната точка към темата (R)

$y Подрубрика за хронологичните данни (R)

$z Подрубрика за географските данни (R)

Пример:  151 ## $a United States
         $x Foreign relations 
         $y 1933- 
         $v Periodicals

155 Предметна рубрика – жанр/ литературна форма (NR)

Недефинирани индикатори

Най-често използвани подполета:

$a Жанр/ литературна форма (NR)

$v Подрубрика за типа на изданието [речник, библиография и т.н.] (R)

$x Подрубрика за гледната точка към темата (R)

$y Подрубрика за хронологичните данни (R)

$z Подрубрика за географските данни (R)

Пример:  155 ## $a Hymnals
         $z Massachusetts 
         $y 18th century

400 Препратка „вж.” – лично име (R)

Индикатор 1: Вид на личното име, вписано в полето

0   Малко име

1   Фамилия (това е най-често срещаната форма)

3   Съавтори с една фамилия

Индикатор 2 – недефиниран

Най-често използвани подполета:

$a Лично име (NR)

$b Редно числително [след името на владетел или на висш духовник] (NR)

$c Звание и подобни думи, свързани с името на автора(R)

$d Дати (обикновено година на раждане на автора) (NR)

$q Пълна форма на името (NR)

$t Заглавие на произведението (в редни думи автор/ заглавие) (NR)

Пример:  400 1# $a Singh, Bhagat, 
         $d 1921-

410 Препратка „вж.” – название на организация (R)

Индикатор 1: Начин на вписване

0  С инверсия

1  Юридическо име

2  Без инверсия

Индикатор 2 – недефиниран

Най-често използвани подполета:

$a Название на организация или юридическо име като основно описание (NR)

$b Подчинена цялост (R)

$d Дата на конференцията, семинара и пр. (R)

$t Заглавие на произведение (в редна дума автор/ заглавие) (NR)

Пример:  410 1# $a Honduras.
         $b Estudios Territoriales, Oficina de

411 Препратка „вж.” – наименование на временен колектив (R)

Индикатор 1: Начин на вписване

0  С инверсия

1  Юридическо име

2  Без инверсия

Индикатор 2 – недефиниран

Най-често използвани подполета:

$a Наименование на временен колектив или юридическо име като основно описание (NR)

$c Място на провеждане на конференцията, семинара и пр. (NR)

$d Дата на конференцията, семинара и пр. (NR)

$t Заглавие на произведение (в редна дума автор/ заглавие) (NR)

Пример:  411 2# $a Jakob-Stainer-Symposium
         $d (1983 : 
         $c Innsbruck, Austria)

430 Препратка „вж.” – унифицирано заглавие (R)

Индикатор 1 – недефиниран

Индикатор 2: Брой на символите, които не се вземат под внимание при азбучното нареждане (за начални определителни или неопределителни членове, вкл. интервалите след тях)

Най-често използвани подполета:

$a Унифицирано заглавие (NR)

$f Година [на създаване] на произведението (NR)

$l Език на произведението (NR)

$p Наименование на поредна част от произведението (R)

$s Версия (NR)

Пример: 
   430 #0 $a Chronicles of Narnia 
   (Collier Books (Firm))

450 Препратка „вж.” – тема (R)

Недефинирани индикатори

Най-често използвани подполета:

$a Тема (NR)

$v Подрубрика за типа на изданието [речник, библиография и т.н.] (R)

$x Подрубрика за гледната точка към темата (R)

$y Подрубрика за хронологичните данни (R)

$z Подрубрика за географските данни (R)

Пример:  450 ## $a Music
         $y 15th century
         $x Theory

451 Препратка „вж.” – топоним (R)

Недефинирани индикатори

Най-често използвани подполета:

$a Топоним (NR)

$v Подрубрика за типа на изданието [речник, библиография и т.н.] (R)

$x Подрубрика за гледната точка към темата (R)

$y Подрубрика за хронологичните данни (R)

$z Подрубрика за географските данни (R)

Пример:  451 ## $a West Washington (D.C.)
         $v Maps

455 Препратка „вж.” – жанр/ литературна форма (R)

Недефинирани индикатори

Най-често използвани подполета:

$a Жанр/ литературна форма (NR)

$v Подрубрика за типа на изданието [речник, библиография и т.н.] (R)

$x Подрубрика за гледната точка към темата (R)

$y Подрубрика за хронологичните данни (R)

$z Подрубрика за географските данни (R)

Пример:  455 ## $a Sci-fi

500 Препратка „вж. и” – лично име (R)

Индикатор 1: Начин на вписване

0   Малко име

1   Фамилия (това е най-често срещаната форма)

3   Съавтори с една фамилия

Индикатор 2 – недефиниран

Най-често използвани подполета:

$a Лично име (NR)

$b Редно числително [след името на владетел или на висш духовник] (NR)

$c Звание и подобни думи, свързани с името на автора(R)

$d Дати (обикновено година на раждане на автора) (NR)

$q Пълна форма на името (NR)

$t Заглавие на произведението (в редните думи за автор/ заглавие) (NR)

Пример:  500 1# $a Fauré, Gabriel, 
         $d 1845-1924

510 Препратка „вж. и” – название на организация (R)

Индикатор 1: Вид название на организация, вписвано в полето

0  С инверсия

1  Юридическо име

2  Без инверсия

Индикатор 2 – недефиниран

Най-често използвани подполета:

$a Название на организация или юридическо име като основно описание (NR)

$b Подчинена цялост (R)

$d Дата на конференцията, семинара и пр. (R)

$t Заглавие на произведението (в редните думи за автор/ заглавие) (NR)

Пример:  510 1# $a Missouri.
         $b State Highway Patrol. 
         $b Criminal Records Section

511 Препратка „вж. и” – наименование на временен колектив (R)

Индикатор 1: Вид наименование на временен колектив, вписано в полето

0  С инверсия

1  Юридическо име

2  Без инверсия

Индикатор 2 – недефиниран

Най-често използвани подполета:

$a Наименование на временен колектив или юридическо лице като основно описание (NR)

$c Място на провеждане на конференцията, семинара и пр. (NR)

$d Дата на конференцията, семинара и пр.(NR)

$t Заглавие на произведението (в редна дума автор/ заглавие) (NR)

Пример:  
     511 2# $a International Drip/Trickle 
          Irrigation Congress

530 Препратка „вж. и” – унифицирано заглавие (R)

Индикатор 1 – недефиниран

Индикатор 2: Брой на символите, които не се вземат под внимание при азбучното нареждане (за начални определителни или неопределителни членове, вкл. интервалите след тях)

Най-често използвани подполета:

$a Унифицирано заглавие (NR)

$f Година на [създаване на] произведението (NR)

$l Език на произведението (NR)

$p Наименование на поредна част от произведението (R)

$s Версия (NR)

Пример:  530 #0 $a Dead Sea scrolls

550 Препратка „вж. и” – тема (R)

Недефинирани индикатори

Най-често използвани подполета:

$a Тема (NR)

$v Подрубрика за типа на изданието [речник, библиография и т.н.] (R)

$x Подрубрика за гледната точка към темата (R)

$y Подрубрика за хронологичните данни (R)

$z Подрубрика за географските данни (R)

Пример:  550 ## $a Indians of North America
         $x Wars
         $y 1862-1865

551 Препратка „вж. и” – топоним (R)

Недефинирани индикатори

Най-често използвани подполета:

$a Топоним (NR)

$v Подрубрика за типа на изданието [речник, библиография и т.н.] (R)

$x Подрубрика за гледната точка към темата (R)

$y Подрубрика за хронологичните данни (R)

$z Подрубрика за географските данни (R)

Пример:  
     551 ## $a Belgrano (Buenos Aires, Argentina)

555 Препратка „вж. и” – жанр/ литературна форма (R)

Недефинирани индикатори

Най-често използвани подполета:

$a Жанр/ литературна форма (NR)

$v Подрубрика за типа на изданието [речник, библиография и т.н.] (R)

$x Подрубрика за гледната точка към темата (R)

$y Подрубрика за хронологичните данни (R)

$z Подрубрика за географските данни (R)

Пример:  555 ## $a 3-D films

670 Източник на редната дума (R)

Недефинирани индикатори

Най-често използвани подполета:

$a Цитиране на източника (NR)

$b Къде в източника (R)

Пример:  670 ## $a His Ireland, 1974. 
         $b t.p. (Howard Smith)

680 Обща забележка (във формат за потребители) (R)

Недефинирани индикатори

Най-често използвани подполета:

$a Редна дума или подрубрика (R)

$i Обяснителен текст (R)

Пример:  
     680 ## $i Here are entered works on 
     methane as a combustible gas formed in coal mines.
     Works on methane present in a stratum 
     of coal are entered under $a Coalbed methane.

Глава IX

Списък на други полета, често срещани в нормативните MARC 21 записи

001 Контролен номер на записа
003 Код на организацията, даваща контролен номер
005 Дата и час на последна промяна на записа [година, месец, ден, час, минута, секунда]
008 Данни с фиксирана дължина (вж. Глава XI)
035 Контролен номер в системата
053 Класификационен индекс на Конгресната библиотека на САЩ
083 Класификационен индекс според Десетичната класификация на М. Дюи

Нормативните записи за серия често съдържат и следните полета:

640 Серия – начална (и крайна) година (дата) и/ или общ брой на томовете
641 Серия – особености на номерирането
642 Серия – пример за номериране
643 Серия – място на публикуване/ издаваща институция
644 Серия – вид аналитично описание
645 Серия – вид препратка
646 Серия – вид класифициране

Нормативните записи понякога съдържат и следните полета за препратки:

663 Комплексни препратки „вж. и” – лично име
664 Комплексни препратки „вж.” – лично име
665 Историческа препратка
666 Обща обяснителна препратка – лично име

Глава X

Лидер

Лидерът се състои от 24 позиции – от 00 до 23. За по-подробно обяснение вж. „MARC 21 формат за нормативни данни”.

00-04 Дължина на записа (изчислява се от компютър за всеки запис)
05 Състояние на записа
  a = необходимост от допълване на кодировки
c = поправен или редактиран
  d = изтрит
  n = нов
  o = излязъл от употреба
  s = изтрит; редната дума е разделена на две или повече редни думи
  x = изтрит; редната дума е заменена с друга редна дума
06 Тип на записа [според вида на изданието]
  z = нормативни данни (всички нормативни записи съдържат код z в позиция 06 на Лидера)
07-08 Недефинирани позиции (винаги се бележат с „##”)
09 Стандарт за кодиране на символи
  # = MARC-8
  a = UCS/Unicode
10 Брой индикатори (винаги „2”)
11 Брой на кодовете на подполетата (винаги „2”)
12-16 Адрес към началото на първото поле с нефиксирана дължина (изчислява се от компютър за всеки запис)
17 Изчерпателност на записа
  n = пълен нормативен запис
  o = непълен нормативен запис
18-19 Недефинирани позиции (винаги се бележат с „##”)
20 Дължина на отрязъка „дължина на полето” (винаги 4)
21 Дължина на отрязъка „начална позиция на полето” (винаги 5)
22 Дължина на отрязъка „наличие в Директорията” (винаги 0)
23 Недефиниран (винаги 0)

Пример за попълнен Лидер:

LDR 00677nz###2200145n##4500


Глава XI

Поле 008

Поле 008 се използва за данни с фиксирана дължина. То се състои от 40 позиции – от 00 до 39. Недефинираните позиции трябва да се попълнят със следните знаци: (#) или (|). Обърнете внимание, че поле 008, подобно на останалите променливи полета за контрол,няма нито индикатори, нито кодове на подполета. По-подробно по въпроса вж. в “MARC 21 формат за нормативни данни”.

00-05 Дата на създаване на файла (ГГММДД, където Г е ‘година’, M – ‘месец’, Д – ‘ден’)
06 Подрубрика за географски данни
  # = Липсва
  d = Един топоним (пряко)
  i = Няколко свързани топонима (непряко)
  n = Няма отношение
  | = Без опит за кодиране
07 Стандарт за транслитерация
  a = Международен стандарт
  b = Национален стандарт
  c = Стандарт на национална библиотечна асоциация
  d = Стандарт на национална библиотечна или библиографска агенция
  e = Местен стандарт
  f = Неизвестен
  g = Общоприета транслитерация или общоприета форма на името на езика на службата, която създава каталожния запис
  n = няма отношение
  | = Без опит за кодиране
08 Език на каталога
  # = Няма информация
  b = Английски и френски
  e = Английски
  f = Френски
  | = Без опит за кодиране
09 Вид запис (срв. Лидер/06 код z (тип на записа [според вида на изданието], нормативен запис), поле 008/09 по-долу са дефинирани седем типа нормативни записи)
  a = Нормативна редна дума (код a идентифицира най-често използвания тип нормативен запис)
  b = Ненормативна редна дума, към която няма препратка
  c = Ненормативна редна дума, към която има препратка
  d = Подрубрика
  e = Ненормативна предметна рубрика
  f = Нормативна редна дума и подрубрика
  g = Препратка и подрубрика
10 Правила за описание
  a = Използвани преди AACR1
  b = AACR1
  c = AACR2
  d = Съвместими с AACR2
  z = Други
  n = Няма отношение
  | = Без опит за кодиране
11 Нормативна система от предметни рубрики
  a = Предметен рубрикатор на Конгресната библиотека на САЩ
  b = Предметен рубрикатор за детска литература на Конгресната библиотека на САЩ
  c = Предметен рубрикатор за медицинска литература
  d = Нормативен файл „Предметни рубрики на Националната селскостопанска библиотека на САЩ”
  k = Канадски предметни рубрики
  n = Няма отношение
  r = Тезаурус за изкуство и архитектура
  s = Предметен рубрикатор на Сиърс
  v = Предметен рубрикатор Répertoire de vedettes-matière
  z = Друга
  | = Без опит за кодиране
12 Тип серия
  a = Монографична серия
  b = Многотомно издание
  c = Серия с ненормативна част от заглавието
  n = Няма отношение
  z = Друг
  | = Без опит за кодиране
13 Номерирани или неномерирани серии
  a = Номерирани
  b = Неномерирани
  c = С променлива номерация
  n = Няма отношение
  | = Без опит за кодиране
14 Редна дума – основно описание или допълнително описание
  a = Подходящо
  b = Неподходящо
  | = Без опит за кодиране
15 Редна дума – допълнително описание по предмет
  a = Подходящо
  b = Неподходящо
  | = Без опит за кодиране
16 Редна дума – допълнително описание по серия
  a = Подходящо
  b = Неподходящо
  | = Без опит за кодиране
17 Вид предметна подрубрика
  a = Тема
  b = Тип на изданието [речник, библиография и т.н.]
  c = Хронологични данни
  d = Географски данни
  e = Език
  n = Няма отношение
  | = Без опит за кодиране
18-27 Недефинирани позиции за символи
  # = Недефинирани
  | = Без опит за кодиране
28 Тип правителствена институция
  # = Не е правителствена институция
  a = Автономна или полуавтономна цялост
  c = На няколко общини
  f = Федерална/ национална
  i = Международна междуправителствена
  l = Общинска
  m = На няколко щата
  o = Неопределен тип правителствена институция
  s = На щат, провинция, регион, подчинена територия и пр.
  u = Не е известно дали редната дума е за правителствена институция
  z = Друга
  | = Без опит за кодиране
29 Оценка на препратките
  a = Препратките са в съгласие с редната дума
  b = Препратките може и да не са в съгласие с редната дума
  n = Няма отношение
  | = Без опит за кодиране
30 Недефинирани позиции
  # = Недефинирани
  | = Без опит за кодиране
31 Актуализация на записа
  a = Записът може да се използва
  b = Записът се актуализира
  | = Без опит за кодиране
32 Уникално лично име
  a = Да
  b = Не
  n = Няма отношение
  | = Без опит за кодиране
33 Нормативност на редната дума
  a = Пълна
  b = Възможна
  c = Условна
  d = Предварителна
  n = Няма отношение
  | = Без опит за кодиране
34-37 Недефинирани позиции
  # = Недефинирани
  | = Без опит за кодиране
38 Модифициран запис
  # = Не е модифициран
  s = Съкратен
  x = Липсващи символи
  | = Без опит за кодиране
39 Източник на каталожния запис
  # = Национална библиографска служба
  c = Съвместна програма за каталогизация
  d = Друг
  u = Неизвестен
  | = Без опит за кодиране

Пример за попълнено поле 008:

008 860107in#acannaaan##########sa#ana#####u

Конгресна библиотека на САЩ
Всички права запазени © 2009-2010 Фондация НАБИС