76X-78X - Полета за връзка между записите (обща информация)


Библиографски MARC 21 формат
Октомври 2009

В българския превод заглавието на всяка глава отпраща само към нейната кратка версия (с изключение на случаите, в които липсва такава). Кратката версия съдържа съкратено пояснение на всеки елемент от информацията, илюстрирано с примери.

760 - Основна серия (R)
762 - Подсерия (R)

Първи индикатор
наличие на забележка
0 - да
1 - не

Втори индикатор
(за всички полета без 780 и 785) - непрекъснато показване на записа
# - [основание за връзката между записите]
0 - основен документ [само за поле 772]
8 - не се показва непрекъснато

780 - Вид връзка
0 - продължава
1 - частично продължава
2 - преустановява се
3 - частично се преустановява
4 - образува се от обединението на... и...
5 - включва
6 - частично включва
7 - отделено от

785 - Вид връзка
0 - продължено от
1 - частично продължено от
2 - заместено от
3 - частично заместено от
4 - включено
5 - частично включено в
6 - разделено на... и ...
7 - съединено с..., за да се получи...
8 - променено отново на

Кодове на подполета
Описателна информация
$a - редна дума на основното описание (NR)
$b - издание (NR)
$c - допълнителна определяща информация (NR) [за всички полета без 773]
$d - място на издаване, издател и година (NR)
$g - свързани части (R)
$h - физическа характеристика (NR)
$i - информация за връзката (R)
$j - период, отразен в съдържанието [само за поле 786] (R) [само за поле 786]
$k - област на серията за второстепенен описван документ (R) [за всички полета без 760 и 762]
$m - характеристика на материала (NR)
$n - забележка (R)
$o - други индекси, кодове и под. (R)
$p - съкратено заглавие (NR) [само за полета 773 и 786]
$q - номериране и първа страница [само за поле 773] (NR) [само за поле 773]
$s - унифицирано заглавие (NR)
$t - заглавие (NR)
Цифри/кодове
$e - код за езика на текста (NR) [само за поле 775]
$f - код за страната на издаване (NR) [само за поле 775]
$r - номер на отчет (R) [за всички полета без 760, 762 и 777]
$u - номер на стандартен технически отчет (NR) [за всички полета без 760, 762 и 777]
$v - информация, взета от източника (NR) [само за поле 786]
$w - контролен номер на записа (R)
$x - ISSN: международен стандартен номер на серията (NR)
$y - обозначение по системата CODEN (NR)
$z - ISBN: международен стандартен номер на книгата (R) [за всички полета без 760, 762 и 777]

Подполета за контрол
$4 - код на връзката (R)
$3 - сведения за описваните материали (NR) [само за поле 773]
$6 - връзка (NR)
$7 - подполе за контрол (NR)
$8 - връзка на полето и пореден номер (R)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБХВАТ

Полетата за връзка между записите предоставят информация за документи, свързани с, но отделени от описвания. Всяко от тези полета е за определен вид връзка между първостепенния описван документ и второстепенния описван документ. Има три основни типа връзки между тези документи: 1) второстепенни документи, които помагат на потребителя да продължи търсенето, но тяхната физическа наличност не е нужна за намирането на първостепенния документ (напр. предишни описания на продължаващи издания, преводи на първостепенен документ); 2) второстепенни документи, които трябва да бъдат физически намерени, за да може да се използва първостепенният документ (напр. основен документ и негова съставна част: списание и статия в него); 3) второстепенни документи, които са самостоятелни части от по-голямо цяло (напр. отделните фотографии в колекция от визуални материали). Полетата за връзка между записите са създадени, за да може да се показва забележка в записа, от който те са част. Освен това те предоставят автоматична връзка между библиографския запис за първостепенния документ и библиографския запис за второстепенния документ, в случай че за второстепенния има отделен запис, който се индексира.


ТЕРМИНИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ПОЛЕТАТА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ

Първостепенен описван документ - Документът, който е предмет на библиографското описание. Първостепенен е този документ, за който се отнася информацията в позиции 06 (Тип на записа [според вида на изданието]) и 07 (Библиографско ниво на записа [описание на продължаващи/непродължаващи издания]) в Лидера, както и поле 245 (Сведения за заглавието).

Второстепенен описван документ - Документ, който е обвързан с първостепенния посредством хронологична, хоризонтална (т.е. представлява версия на първостепенния) или вертикална (йерархична) връзка и за който е направен записът за връзка.

Съставна част - Документ, който е част от друг документ и то по такъв начин, че търсенето на частта да зависи от идентифицирането на основния документ, към който се отнася (напр. глава от книга или статия в списание. (Поле 774)

Самостоятелна част - Документ, който е част от друг документ, но е физически отделен от него. (Полета 770, 774)

Основен документ - Документ, съдържащ (като съставна част) или включващ в себе си (като самостоятелна част) друг документ, който представлява част от основния и който е първостепенен описван документ в дадения запис. Например, ако в записа се описва статия, основният документ е списанието, в което статията е публикувана; а ако в записа се описва дигитален обект от дадена колекция, основен документ е самата колекция. (Полета 772, 773)

Хронологична връзка - Хронологична обвързаност на документи (напр. отношението между серийно издание и неговите предходни и следходни издания). (Полета 777, 780, 785)

Хоризонтална връзка - Обвързаност между различните версии на каталогизирания документ – на различни езици, носители, в различни формати и проч. (Полета 765, 767, 775, 776)

Вертикална връзка - Йерархична обвързаност между цялото и неговите части и между частите и цялото (напр. на статия към списание, на колективно заглавие на издание на конференция към отделните доклади, на подсерии към основно описание по серия). (Полета 760, 762, 770)


ЗАБЕЛЕЖКИ И ВРЪЗКИ МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ

Полетата за връзка между записите (760-787) носят информация за второстепенния описван документ, контролния номер на записа и/или на второстепенния документ. Минимално обозначение на съдържанието е предназначено за второстепенния документ, описан в поле за връзка между записите. За по-пълно обозначение на съдържанието – като индексиране и класификация – е предвидено подполе $w (контролен номер на записа за второстепенния документ). Това подполе позволява на системата да свърже този запис със записа, който съдържа пълните данни. Освен това кодираните данни в подполе $7 позволяват някои видове индексиране без връзка с друг запис. Стойността, използвана в позицията за първия индикатор на поле за връзка между записите, определя дали забележката трябва да се генерира от полето за връзка или пък от поле 580.

В полета 76X-78X връзката между основния източник и източника се определя от избора на таг с по-специфични връзки, означени от индикаторите в полета 772, 780 и 785. Подполе $i се използва за посочване на връзките, които не са отразени в тага или индикатора, т.е. е удобно означаване на по-специфични връзки. Желателно е информацията за по-специфични връзки да бъде представена в кодирана форма и това да се отразява в подполе $4 .

Забележка за връзката на описвания документ с други документи (поле 580) - Полетата за връзка между записите са създадени така, че да може забележката за второстепенния описван документ да се показва в записа за първостепенния описван документ. Забележката се вписва в поле 580, когато връзката е прекалено сложна, за да се представи чрез данните в тага, в подполета $i и $4 или в полетата за връзка между записите. Когато е попълнено, полето се явява като допълнение на някое от полета 760-787, а самите полета за връзка не генерират забележка.

Полета за допълнителни описания (полета 700-730) - Когато е необходимо допълнително описание за заглавието, използвано в поле за връзка, това допълнително описание се вписва в някое от полета 700-730. Полетата за връзка между записите не могат да заменят полетата за допълнителни описания и обратно, поле за допълнително описание не може да замени поле за връзка, тъй като не може да генерира забележка или връзка между записите.

Съставни/самостоятелни части - Поле 773 (Информация за основния документ) се използва, за да се свърже записът за съставна част със записа за основния документ. Например в записи за статии поле 773 съдържа данни за списанието, в което те са публикувани. Точното място на статията в списанието се вписва в подполе $g на поле 773. Записът за основния документ може да включва информация за съставните части, описани в повтарящото се поле 774 (Информация за съставна част от документ) – за всяка съставна част отделно се попълва поле 774.


УПЪТВАНЕ

ИНДИКАТОРИ

Първи индикатор - наличие на забележка
Показва дали полето генерира забележка.
0 - да
Генерира се забележка от данните в полето за връзка (или от свързаните записи, посочени там).
780 00$tAmerican journal of religious psychology and education
1 - не
Не се генерира забележка от данните в полето (или от свързаните записи, посочени там). Стойността на индикатора е 1, когато показваният запис, асоцииран с полето за връзка, не представя адекватно връзката. В такъв случай се вписва забележка в поле 580. Полета 760-787 предоставят връзката между записите, а поле 580 – за показване на забележката.
Втори индикатор - непрекъснато показване на записа [за всички полета без 780 и 785]
Показват се константи непосредствено преди данните в полетата за връзка (760-777 и 786-787). За данните, показвани при разпечатка, вж. описанието на втория индикатор, поместено на съответното място във всяко поле.
# - [основание за връзката между записите]
0 - основен документ [само за поле 772]
8 - не се показва непрекъснато
Втори индикатор - вид връзка [780]
Означава вида на връзката само за поле 780. Вж. описанието на този индикатор на съответното място в поле 780 (Информация за предходното издание на описвания документ). Константите за показване в това поле са описани в „Правила за въвеждане”.
0 - продължава
1 - частично продължава
2 - преустановява се
3 - частично се преустановява
4 - образува се от обединението на... и...
5 - включва
6 - частично включва
7 - отделèн от
Втори индикатор - вид връзка [785]
Означава вида на връзката само за поле 785. Вж. описанието на този индикатор на съответното място в поле 785 (Информация за следващото издание на описвания документ). Константите за показване в това поле са описани в „Правила за въвеждане”.
0 - продължено от
1 - частично продължено от
2 - заместено от
3 - частично заместено от
4 - част от
5 - частично част от
6 - разделено на... и ...
7 - съединено с..., за да се получи...
8 - променено отново на

КОДОВЕ НА ПОДПОЛЕТА

По правило всяко поле за връзка между записите съответства на някое от полетата, използвани за описване на второстепенния документ в отдèлен запис. За второстепенния документ може и да няма отделен запис. Например подполе $a (редна дума на основното описание) съответства на полета 1XX (Основни описания); подполе $t (заглавие) съответства на поле 245 (Сведения за заглавието) и т.н. Правилата и практиките, прилагани при подреждането на данните в полетата за връзка между записите, обикновено са подобни на правилата и практиките за подреждане на данните за второстепенния описван документ в отдèлен библиографски запис, където обаче няма нужда за толкова пълна информация. Пълнотата на вписваните в полетата за връзка библиографски данни за второстепенен документ трябва да се основава на предназначението на съответните връзки. Когато второстепенният описван документ е представен в отделен библиографски запис, са достатъчни само основните библиографски данни (напр. заглавие и информация за връзката).
$a - редна дума на основното описание
Това са данните за редната дума на основното описание (без обозначителите на съдържание) от полета 100 (Основно описание с редна дума - индивидуален или първи автор), 110 (Основно описание с редна дума - название на организация) или 111 (Основно описание с редна дума - название на временен колектив) в записа, към който има връзка. Отделните части на името/названието или унифицираното заглавие не се вписват в отделно подполе, тъй като фигурират в някое от полетата 1XX.
Взаимосвързани записи:
100 1#$aMellor, Alec.
245 10$aStrange masonic stories
Поле за връзка межу записите:
775 0#$aMellor, Alec.$tStrange masonic stories$eeng
$b - издание
Това е названието на издателя от поле 250 (Поредност и издателска характеристика) на записа, към който има връзка.
Взаимосвързани записи:
245 04$aThe Wall Street journal.
250 ##$aSouthwest ed.
Поле за връзка между записите:
775 0#$tWall Street journal$bSouthwest ed.
$c - допълнителна определяща информация [за всички полета без 773]
Това е информацията, необходима за различаването на две заглавия. Обикновено тя е допълнителна и се предоставя от каталогизатора. В записи за серии, създадени преди второто издание на AACR 2, подполе $c съдържа информацията, която обикновено се взима от подполе $b (допълнителна определяща информация) на поле 222 (Ключово заглавие).
$d - място на издаване, издател и година
Това са издателските данни от подполета $a, $b и/или $c или поле 260 (Издателски данни/сведения за разпространение) на записа, към който има връзка.
$e - код за езика на текста [само за поле775]
Това е кодът за езика на текста от поле 008/35-37 (Език) на записа, към който има връзка.
Взаимосвързани записи:
008/35-37 fre
Поле за връзка между записите:
775 1#$tDiscours du budget$efre
$f - код за страната на издаване [само за поле 775]
Това е кодът за страната на издаване 008/15-17 (Място на издаване/създаване) на записа, към който има връзка.
$g - свързани части
Това са данни, които означават онази част (или части) от второстепенния описван документ, която има отношение към връзката с източника, описана в полета 1XX/245 на записа – напр. години и томове. Информацията за свързаните части включва локализирането на съставната част в първостепенния източник.
772 1#$tDevelopmental biology$x0012-1606$g1972-1974
773 0#$tHorizon$gVol. 17, no. 98 (Feb. 1948), p. 78-159
$h - физическа характеристика
Това е физическата характеристика на второстепенния описван документ.
$i - информация за връзката
Става дума за връзката между източника, описан в полета 76X-78X, и източника, описан в поле 1XX/245 на записа. Тази информация може да следва или да не следва някаква норма. Стойността на втория индикатор е 8 (записът не се показва непрекъснато), с изключение на полета 780 и 785, където данните в това поле трябва да се покажат. Данните в подполе $i могат да се покажат преди другите данни в полето.
100 1# $aVerdi, Giuseppe, $d1813-1901.
245 10 $aOtello :$bin full score /$cGiuseppe Verdi.
700 1# $iLibretto based on (work) $aShakespeare, William, $d1564-1616. $tOthello.
787 08 $ireproduction of (manifestation) $aVerdi, Giuseppe, $d1813-1901. $tOtello.$d Milan: Ricordi, c1913
 
Потребителят вижда следното:
Verdi, Giuseppe, $d 1813-1901. Otello : in full score / Giuseppe Verdi
  Reproduction of Verdi, Giuseppe, 1813-1901. Otello. Milan : Ricordi, c1913
Libretto based on Shakespeare, William, $d 1564-1616. Othello.
245 00 136th Street, southeastern section of the Bronx.
300 ## $a 11 slides.
774 08 $iComponent item:$o NYDA.1993.010.00132.$n[DIAPimage]. $tView SE from Mill Brook Houses on rooftop on Cypress Ave. Between 136th St. and 137th St.,$d93/05
$j - период, отразен в съдържанието [само за поле786]
Началната и, евентуално, крайната дата (век, година/години), отразени в съдържанието на второстепенния описван документ. Тази информация се въвежда съгласно ISO 8601 – Представяне на дата и час (Representation of dates and times) (ISO 8601). За датата е нужна поредица от 8 цифри във формата ггггммдд (4 за годината, 2 за месеца и 2 за деня). За точното време също е нужна поредица от 8 цифри във формата ччммсс.д (2 за часа, 2 за минутите, 2 за секундите и 2 за десета от секундата и десетичната запетая преди нея). Използва се 24-часово означаване на времето (00-23). В това подполе се вписват и данни за това въз основа на какво е определен периодът, отразен в съдържанието на източника.
$k - област на серията за второстепенен описван документ [за всички полета без 760 и 762 ]
Това е информацията за серийни издания, вписана в полета 4XX (Сведения за серията) или 8XX (Допълнителни описания по серия) на второстепенния описван документ. Забележка: Скобите, ограждащи сведенията за серия, не влизат в MARC записа. Те се генерират от системата и могат да се показват при наличие на подполе $k.
$m - характеристика на материала
Това е специфична информация за материала (напр. за карти, за математически данни, свързани с второстепенния описван документ).
$n - забележка
Това е забележка за второстепенния описван документ.
$o - други индекси, кодове и под.
Това са цифри, кодове и под., които се използват за идентификация на каталогизирания документ, когато не могат да се впишат в друго подполе (например в подполе $z (ISBN)).
774 00$oNYDA.1993.010.00132$n[DIAPimage].$tView SE from Mill Brook Houses on rooftop on Cypress Ave. between 136th St. and 137th St.,$d93/05
$p - съкратено заглавие [само за полета 773 и 786]
Това е съкратеното заглавие от поле 210 (Съкратено заглавие) в записа, към който има връзка.
$q - номериране и първа страница [само за поле 773]
Това са обозначителите за номериране и пагинация, които се образуват по правилата за вписване на сегменти в кода за идентификация на серийни издания и на техни съставни части (SICI). Те препращат към данните за номерирането и първата страница за съставната част на основния документ, описан в поле 773.
773 0#$7nnas$tCalifornia journal.$gVol. 24, pt. B no. 9 (Sept. 1993), p. 235-48$q24:B:9<235
$r - номер на отчет [за всички полета без 760, 762 и 777]
Това е номерът на отчет от поле 088 (Номер на отчет) в записа, към който има връзка.
$s - унифицирано заглавие
Това е заглавието от поле 240 (Унифицирано заглавие) или поле 243 (Унифицирано заглавие за събрани съчинения) в записа, към който има връзка. Когато подполе $s се използва в полето за връзка за юридически материали или преводи, в качеството им на второстепенни описвани документи, подполе $t се включва и в полето, към което има връзка.
$t - заглавие
Това е информацията от подполета $a, $f, $g, $k, $n и $p на поле 130 (Основно описание с редна дума - унифицирано заглавие) и поле 245 (Сведения за заглавието) в записа, към който има връзка. Отделните части на заглавието не се вписват самостоятелно в подполето. (Преди 1981 г. информацията в подполе $t е била извличана от подполе $a на поле 222 (Ключово заглавие), когато ключовото заглавие не е било отразено в записа.)
Взаимосвързани записи:
245 00$aArmy, Navy, Air Force register.
580 ##$aMerged with: Army, Navy, Air Force journal, to form ...
Поле за връзка между записите:
785 17$tArmy, Navy, Air Force journal
$u - номер на стандартен технически отчет [за всички полета без 760, 762 и 777]
Това е номерът на стандартен технически отчет от поле 027 (Номер на стандартен технически отчет) в записа, към който има връзка. Забележка: Съкращението STRN, което по правило предхожда този номер, не се отразява в MARC записа. Може да се генерира постоянното му показване при наличие на подполе $u.
$v - Информация, взета от източника [само за поле 786]
Кратко представяне на информацията от източник на данни. Използва се предимно с поле 786 (Информация за източника на данни), към което има връзка.
786 0#$aDefense Mapping Agency.$tReno, NV-CA west digital terrain elevation data$vData for reformatting to DEM format
$w - контролен номер на записа
Това е системният контролен номер на записа, към който има връзка. Контролният номер непосредствено следва поставения в скоби MARC код на службата, даваща контролния номер. За списък на източниците, използвани в MARC 21 записите, вж. Приложение I: Източници за кодовете на организациите.
780 00$tTechniques of biochemical and biophysical morphology$w(DLC)###72000153#$w(OCoLC)1021945
780 00$tReview of existential psychology & psychiatry$w(DLC)sf#77000170#
785 17$tAdult correctional services in Canada$w(CaOONL)840790694E
$x - ISSN: международен стандартен номер на серията
Това е ISSN , вписан в поле 022 (Международен стандартен номер на серията) на записа, към който има връзка. (ISSN е номер на серийно издание, който определен национален център издава, съобразявайки се с изискванията на международната ISSN мрежа.) Забележка: Съкращението ISSN, което предхожда номера, не фигурира в MARC записа, а показването му се генерира от системата при наличие на подполе $x.
245 00$aAnnual law review /$cUniversity of Western Australia.
785 00$tUniversity of Western Australia law review$x0042-0328$w(OCoLC)1587621
$y - обозначение по системата CODEN
Това е обозначението по системата CODEN – уникален идентификатор за научни и технически периодични заглавия – от поле 030 (Обозначение по системата CODEN) в записа, към който има връзка. Забележка: Съкращението CODEN, което предхожда номера, не фигурира в MARC записа, а показването му се генерира от системата при наличие на подполе $y.
780 00$tIllinois journal of mathematics$yIJMTAW$w(DLC)###59003745#
$z - ISBN: международен стандартен номер на книгата [за всички полета без 760, 762и 777]
Това е ISBN от поле 020 (Международен стандартен номер на книгата) в записа, към който има връзка. (ISBN е номер, който се издава от определена организация.) Забележка: Съкращението ISBN , което предхожда номера, не фигурира в MARC записа, а показването му се генерира от системата при наличие на подполе $z.
$3 - сведения за описваните материали [само за поле 773]
Това са част от описваните материали, за които се отнася полето.
$4 - код на връзката
Това е код на връзката между източника, описан в полета 76X-78X, и източника, описан в 1XX/245.
$6 - връзка
За описание на това поле вж. Приложение A: Подполета за контрол.
$7 - подполе за контрол
Това са до 4 позиции за вписване (означени с 0, 1 и т.н.), които означават специфичните характеристики на описанието, към което има връзка. Тъй като определенията на кодовете в подполе $7 зависят от позицията за вписване, в която се появяват, кодирането на всяка позиция диктува всяка предходна позиция да включва код или запълващ символ (|), а следходната позиция да остане неизползвана. Например ако позции 0 и 1 нямат отношение, но 2 има, позции 0 и 1 ще съдържат или код n (няма отношение), или запълващ символ.
/0 - вид редна дума на основното описание
Това е код, който означава или вида на името, вписано в подполе $a, или унифицираното заглавие в подполе $t. Кодовете съответстват на таг 1XX в записа за документа, към който има връзка, и по-конкретно на полета: 100 (Основно описание с редна дума - индивидуален или първи автор), 110 (Основно описание с редна дума - название на организация), 111 (Основно описание с редна дума - название на временен колектив) и 130 (Основно описание с редна дума - унифицирано заглавие). Код n се използва, когато никой от другите кодове няма отношение.
p лично име
c название на организация
m название на временен колектив
u унифицирано заглавие
n няма отношение
/1 - Начин на изписване на името/названието
Това е код за означаване на името или названието, вписано в подполе $a. Той съответства на стойността на първия индикатор в поле 1XX на записа за документа, към който има връзка. Затова трябва да се тълкува независимо от стойността на позиция 0. Ако позиция 0 е = p (Лично име), позиция 1 съдържа един от следните кодове:
0 Малко име
1 Фамилия
3 Съавтори с една фамилия
Ако позиця 0 е = c (Название на организация) или m (Название на временен колектив), позиция 1 съдържа един от следните кодове:
0 С инверсия
1 Юридическо име
2 Без инверсия
Ако позиция 0 е = u (унифицирано заглавие) или n (няма отношение), позиция 1 съдържа един от следните кодове:
n няма отношение
/2 - Тип на записа [според вида на изданието]
Това е код за означаване на типа на записа според вида на изданието за документа, към който има връзка. Този код съответства на кода в Лидер /06 (Тип на записа [според вида на изданието]) в записа за документа, към който има връзка.
a печатни текстове
c нотни издания
d ръкописни ноти
e картографски издания
f ръчно изработени карти
g прожекционни материали
i звукозаписи, различни от музика
j звукозаписи – музика
k графични издания
m файлoве
o комплекти
p смесени материали
r триизмерни обекти – естествени/ изкуствени
t ръкописни текстове
/3 - Библиографско ниво на записа [описание на продължаващи/ непродължаващи издания]
Това е код за означаване на библиографското ниво на записа за документа, към който има връзка. Кодът съответства на кода в Лидер/07 в записа за документа, към който има връзка.
a съставна част от монография
b съставна част от серия
c събрани съчинения
d съставна част от събрани съчинения
i актуализация (подменящи се страници)
m монография/ библиотечен документ
s продължаващи издания
772 1#$7unas$tPost boy (London, England)
773 0#$7p1am$aDesio, Ardito, 1897-$tGeographical features of the Karakorum.$dMilano : ISMEO, 1991
$8 - връзка на полето и пореден номер
За описанието на това поле вж. Приложение A: Подполета за контрол.

ПРАВИЛА ЗА ВПИСВАНЕ

Създаване на връзка - Свързаните библиографски записи имат реципрочни връзки помежду си. При наличие на взаимосвързани записи, всеки от тях може да съдържа съответно поле за връзка между записите. Таговете в полетата за връзка са или еднакви, или реципрочни. Реципрочните тагове са посочени по-долу:
Запис Запис, към който има връзка
760 (Основна серия) 762 (Подсерия)
765 (Информация за езика на оригинала) 767 (Информация за преводa)
770 (Информация за приложение/специално издание) 772 (Информация за документ с приложение/специално издание)
773 (Информация за основния документ) 774 (Информация за съставна част от документ)
775 (Информация за друго издание) 775 (Информация за друго издание)
776 (Информация за допълнителен носител на описвания документ) 776 (Информация за допълнителен носител на описвания документ)
777 (Информация за публикация, включена в или издадена с описвания документ) 777 (Информация за публикация, включена в или издадена с описвания документ)
780 (Информация за предходното издание на описвания документ) 785 (Информация за следващото издание на описвания документ)
787 (Друга връзка между записите) 787 (Друга връзка между записите)
Стойностите на втория индикатор за реципрочните полета 780 и 785 са също реципрочни:
Втори индикатор в поле 780 Втори индикатор в поле 780
0-продължава 0-продължено от
1-частично продължава 1-частично продължено от
2-преустановява се 2-заместено от
3-частично се преустановява 3-частично заместено от
4-образува се от обединението на... и...7- съединено с..., за да се получи... 4- включено в
5-включва 5-частично включено в
6-частично включва 6-разделено на... и ...
7-отделено от ------
------ 8-променено отново на...
Пунктуация - Завършва с пунктуацията, използвана в поле 1XX на записа, към който има връзка. Полетата за връзка между записите не завършват с какъвто и да било пунктуационен знак, освен ако той не спада към съкращение, буква или някакви данни в записа, или подполе $a е последно.
780 00$tJournal of the Australian Mathematical Society. Series A, Pure mathematics
780 00$aAssociation of American Library Schools.$tDirectory of American Library Schools$w(DLC)sc#84007016#
Подредба на подполетата - Когато подполетата за контрол са повече от едно, те трябва да бъдат подредени по следния начин: първо да бъде подполе $6, след него да е подполе $3, а последно да е подполе $7.
Начални членни форми - Началните членни форми в поле от записа, към който има връзка, се изпускат в полето за връзка между записите, освен ако това поле не е предназначено да ги отразява.
Взаимосвързани записи:
245 04$aThe Journal of microbiology.
Поле за връзка между записите:
780 00$tJournal of microbiology
Взаимосвързани записи:
110 1#$aEl Salvador.$bDirección General de Estadística.
245 10$aResúmen estadístico de la República de El Salvador.
Поле за връзка между записите:
780 01$aEl Salvador. Dirección General de Estadística.$tResúmen estadístico de la República de El Salvador

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

Полета 760-787 първоначално са определени само за характеризиране на серийни издания и съдържат информация за тези връзки между отделни документи, които невинаги подпомагат индексирането, нито пък електронно свързват записи за взаимосвързани документи. През 1977 г. подполе $w (контролен номер на записа) е определено за подпомагане на електронната връзка между записите и то не само в определена библиотечна система, но и между няколко различни библиотечни системи.

През 1981 г. полета 765, 767, 770, 772, 775, 776, 780, 785, 787 са определени и за характеризиране на книги, а подполе $r е предназначено за електронна връзка между номерата на технически отчети.

През 1982 г., когато електронното свързване на записите вече е доста добре разработено, поле 773 (Информация за основния документ) се дефинира за характеризиране на всякакви материали в MARC, за да съгласува каталогизирането на съставни части. По това време определението на още няколко полета се стеснява или разширява.

Поле 786 - Информация за източника на данни [НОВО, от 1995 г.]
Поле 787 - Друга връзка между записите [ПРЕИМЕНУВАНО през 2009 г.]

$c - място на издаване (за серийни издания) [ДЕФИНИРАНО НАНОВО през 1976 г.]
$d - дати на издаване (за серийни издания) [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1976 г.]
$g - годинина издаване на свързаните части [ДЕФИНИРАНО НАНОВО през 1982 г.]
Определението на подполе $g е разширено през 1982 г., за да включи информация за локализиране на съставната част в основния документ
$b - издание [НОВО, от 1982 г.]
$d - място на издаване, издател и година [НОВО, от 1982 г.]
$g - информация за връзката [ПРЕИМЕНУВАНО през 2009 г.]
$i - текст, показван на екрана [ДЕФИНИРАНО НАНОВО през 2009 г.]
$k - област на серията за второстепенен описван документ [НОВО, от 1982 г.]
$s - унифицирано заглавие [НОВО, от 1982 г.]
$q - паралелно заглавие [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1990 г.]
$q - номериране и първа страница [НОВО, от 2003 г.]
$7 - подполе за контрол [НОВО, от 1982 г.]
Преди 1982 г. поредността на изданието и издателската характеристика, както и издателските данни, са вписвани в подполе $c, а унифицираните заглавия – в подполе $t.
$7/1 - Начин на изписване на името/названието 2 - многосъставно фамилно име [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1996 г.]
Кодът за начина на изписване на многосъставно фамилно име излиза от употреба, когато кодът за едносъставно фамилно име е наново дефиниран така, че да включва редни думи, които са както едносъставни, така и многосъставни фамилни имена.
$7/2 - Тип на записа [според вида на изданието]
    $b - контрол на архивни и ръкописни материали [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА през 1995 г.]
$7/3 - - Библиографско ниво на записа [описание на продължаващи/ непродължаващи издания] от Лидер /07 в записа, към който има връзка
    p - памфлет [ИЗЛИЗА ОТ УПОТРЕБА] [само в CAN/MARC]

$4 - код на връзката [НОВО, от 2009 г.]

(11/12/2009)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС