Приложение G: Промени при актуализацията на формáта


Библиографски MARC 21 формат
Септември 2011

Този раздел е предвиден за списъците с промени, които придружават всяка актуализация на „MARC 21 формат за библиографски данни”.


MARC 21 ФОРМАТ ЗА БИБЛИОГРАФСКИ ДАННИ

СПИСЪК С ПРОМЕНИ

Актуализация No. 13, септември 2011
Тази страница документира промените в тринайсетата актуализация на „MARC 21 формат за библиографски данни” (на изданието от 1999 г.). Актуализация No. 13 (септември 2011 г.) включва промени в резултат на предложения, обмислени от MARC 21 общността през януари и юни 2011 г.

Нови обозначители на съдържание:
Индикатори
082 индикатор 1 (Вид издание):
7 - Друго издание, посочено в подполе $2
083 индикатор 1 (Вид издание):
7 - Друго издание, посочено в подполе $2
Подполета
$d Код за тематичен индекс (NR) в поле 383 (Номер на музикално произведение)
$e Издател, асоцииран с номера на серия или на произведение (NR) в поле 383 (Номер на музикално произведение)
$j Поколение (R) в поле 340 (Физически носител)
$k Код за езика на междинния превод на текста (R) в поле 041 (Код за езика на текста)
$k Оформление (R) в поле 340 (Физически носител (материал))
$m Формат на книгата (R) в поле 340 (Физически носител (материал))
$m Код за езика на оригинални съпровождащи материали, различни от либрето (R) в поле 041 (Код за езика на текста)
$n Размер на шрифта (R) в поле 340 (Физически носител (материал))
$n Код за езика на оригинално либрето (R) в поле 041 (Код за езика на текста)
$o Полярност (R) в поле 340 (Физически носител (материал))
$q Служба, която дава номера (NR) в поле 084 (Друг класификационен индекс)
$0 Номер на нормативен запис или стандартен номер (R) в поле 034 (Кодирани математически данни за карти)
$0 Номер на нормативен запис или стандартен номер (R) в поле 043 (Код за географска зона)
$0 Номер на нормативен запис или стандартен номер (R) в поле 340 (Физически носител (материал))
$2 Източник (NR) в поле 383 (Номер на музикално произведение)
$2 Източник (NR) в поле 340 (Физически носител (материал))
Полета
264 Продуциране, публикуване, разпространение, изработка и търговска марка (R)
344 Звукови характеристики (R)
345 Прожекционни характеристики на подвижен образ (R)
346 Видеохарактеристики (R)
347 Характеристики на дигитален файл (R)
377 Език, свързан с обекта, описан в записа (R)
Промени в названията на обозначителите на съдържание:
Подполета
$h Код за езика на оригинала и/или на междинния превод на текста
        
в поле 041 (Код за езика на текста)

АКТУАЛИЗАЦИЯ 13 – СПИСЪК ЗА ПРИНТИРАНЕ

С актуализация 13 се създават или променят следните полета, които трябва да се принтират и добавят към предишната версия на формáта. Промените са в червено.

Следните полета не съдържат технически промени, но са редактирани:


(09/01/2011)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС