автоматизиран каталог

вж. електронен каталог

 

автоматизирана библиотечна система

automated library system (англ.), автоматизированная библиотечная система (рус.)

Съкратено от автоматизирана библиотечно-информационна система, т.е. система от компютри и програмни продукти, която се използва за съхранение на библиотечна информация и управление на библиотечни бази данни.

Да не се смесва с: интегрирана библиотечна система (вж.): повечето автоматизирани библиотечни системи са интегрирани, но това не е задължително условие; автоматизирана библиотечна система е родово понятие за всички видове системи за съхранение и управление на библиотечна информация  – портални, интегрирани и др.

 

автоматизирана информационна система

автоматизированная информационная система (рус.), automated information system (англ.)

Функционално ориентирана структура от компютри и програмни продукти, която се използва за съхранение на информация и/или управление на бази данни.

 Синонимен термин: по-често се използват съкратените термини автоматизирана система, информационна система

 

автоматизирана система

вж. автоматизирана информационна система

 

азбучен каталог

alphabetic(al) catalogue (англ.), алфавитный каталог

Вид читателски каталог, в който каталожните картички (респ. записи) са подредени в азбучен ред по авторска отговорност или заглавие на каталогизирания библиотечен документ.

 Източници: Катал., Правила

 

библиографски запис

bibliographic(al) record (англ.), библиографическая запись (рус.)

Библиогрфската информация за даден библиотечен документ, която се въвежда в библиографската база данни на дадена автоматизирана библиотечна система по правилата на определен библиографски формат. Библиографският запис се състои от служебна информация, основно описание и допълнителни описания, предметни рубрики и, според конвенциите на библиотеката, сигнатура, баркод и инвентарен номер.

 Източници: по ОDLIS, UB.

 Да не се смесва с: каталожен запис – каталожен е записът, който потребителят вижда след търсене в електронния каталог и който включва данни не само от библиографската, но и от другите бази данни в каталога (благодарение на публикационния механизъм на библиотечната система). 

 

библиографско описание

bibliographic(al) description (анл.), библиографическое описание (рус.)

Съвкупността от основните библиографски сведения за дадено издание, взети de visu от него, обединени в области и подредени в определена последователност, която го характеризира и отличава от подобни на него издания (от същия автор, със същото заглавие или на същата тема). Бива основно описание и допълнително описание (вж.).

 Синонимен термин: описание

 Източници: Правила, Катал., Harrod’s, ODLIS 

Да не се смесва с: библиографски запис – описанието е частта от записа за цялото издание и в него не влизат уникални за библиотечния документ данни като баркод, инвентарен номер и под. (те не се описват, а са директно отразени в записа); освен това малки библиографски описания се включват в инвентарната книга и в книгата за движението на фондовете, вж.

 

библиотечен документ

item, bibliographic item (англ.), единица описания – MARC, печатная единица – АРСКТ (рус.)

Всяка единица, която се притежава от  определена библиотека и за която има само едно библиографско описание в каталога. За издания от типа на книга и диск към нея библиотекарят сам решава дали двете части са един документ, или са два и, съответно, създава едно или две библиографски описания към него. Библиотечните документи са не само печатни издания, но и  ръкописи, микрофилми, аудиозаписи и видеозаписи, микрофилми, софтуер и др. В някои случаи библиотечният документ се състои от повече от едно тяло, напр. филм, съхраняван върху няколко последователни касети/ диска или многотомно издание на речник.

Източник: по  ODLIS

 Синонимен термин: том вж.

 

библиотечен фонд

holdings/library collection/book stock (англ.); книжный фонд библиотеки (рус.)

Съвкупността от всички библиотечни документи, притежавани от определена библиотека.

 Източник: ODLIS, Harrod’s

 

допълнителнo описаниe

added entry (англ.); добавочный признак - – MARC добавочное/ вспомагательное описание – АРСКТ (рус.)

Част от библиографския (респ. каталожния) запис или от каталожната картичка. Допълва основното описание и е поместена под него. Допълнителното описание най-често започва с редна дума за съавтор, илюстратор, преводач, серия или предмет, може да включва описание на част от произведението (аналитично описание) или подпомага намирането на дадено издание в каталога (препратка). В MARC 21 допълнителното описание се въвежда в полета 3ХХ – 8ХХ.

 Източници: Правила, ODLIS


електронен каталог

automated catalog(ue) (англ.),  электронный каталог (рус.)

За съвременния читател електронният каталог е не повече от място с поле за търсене на интересуващо го заглавие, автор или ключова  дума, т.е. средство, което да го ориентира дали търсените от него документи се намират в определен библиотечен фонд и какви са данните за тях, за да може да ги поръча (или направо да ги използва, ако, да речем, документът е от база данни, за която библиотеката се е абонирала). За съвременния библиотекар  електронният каталог е тази част от автоматизираната библиотечна система, която удобно може да се използва за справки. Основната разлика на електронните каталози с традиционните е, че търсенето само се задава от потребителя – читател или библиотекар – но се извършва не от него, а от системата за управление на базата данни.

  Синонимни термини: освен автоматизиран каталог (ост.) често като синонимен термин се използва и онлайн каталог (вж.); но не всеки електронен каталог е обвързан с интернет – това зависи от настройките в системата за управление на базата данни.

 

забележка

note (англ.); примечание (рус.)

При катологизирането терминът се използва за означаване на част от допълнителното описание (непосредствено след физическата характеристика), в която сбито се дава информация за изданието от рода на: предназначение, съдържание, наличие на библиография и др. В MARC форматите забележките се вписват в полета 5ХХ.

 Синонимен термин (в архивистиката): бележка (MDAT)

 Източници: Правила, ODLIS

 

забележка-резюме

annotation or summary note; summary (англ.); примечание содержащее резюме, реферат, аннотацию и т.п. – UB (рус.)

Терминът се използва в MARC 21 за означаване на забележката в поле 520. Тя сбито представя особености в съдържанието на произведението.

 Източници: Правила, ODLIS


интегриран каталог

вж. централен каталог


интегрирана библиотечна система

integrated library system (англ.), интегрированная библиотечная система (рус.)

Съкратено от ”интегрирана система за управление на библиотеки” (integrated library management system). Автоматизирана информационна система, в която интегрирано са отразени всички компоненти на работата в определена библиотека (или обединение от библиотеки) с цел оптимално качествено управление на цялата работа в библиотеката (или обединението). Сред по-известните интегрирани библиотечни системи са ALEPH, VTLS, Voyager и Q Series. У нас се използват и българските системи АБ и Софтлиб.

  Синонимен термин: интегрирана система за управление на библиотеки (рядко)

 

интегрирана система за управление

integrated management system (англ.), интегрированная система управления/менеджмента (рус.)

Автоматизирана информационна система, в която интегрирано са отразени всички бизнес процеси в определена организация така, че да бъдат управлявани цялостно и качествено в посока към оптимално постигане на набелязаните биснес цели.

  Източник: http://www.aqa.co.uk/integratedmanage.html

 

интегрирана система за управление на библиотеки

вж. интегрирана библиотечна система

 

информационна система

вж. автоматизирана информационна система

 

каталог

catalog(ue) (англ.), каталог (рус.)

Библиотечен каталог е съвкупността от каталожните записи за документите, съставящи колекция или библиотечен фонд (на една или дори на няколко институции в случая на своден каталог, вж.), подреден е по определен начин (вж. азбучен, систематичен и топографски каталог), за да ориентира в този фонд или колекция и да подпомага лесното локализиране на търсените документи.

 Източници: Правила, Катал., Harrod’s, ODLIS

 Да не се смесва с библиография – тя не е обвързана с определена колекция или фонд.

 

каталог от картички

вж. фишов каталог

В практиката се използва и карточен каталог  – от рус. карточный каталог – но на български няма прилагателно карточен и затова употребата на словосъчетанието е неуместна.

 

каталогизация

вж. каталогизиране

 

каталогизиране

catalog(u)ing (англ.), каталогизация (рус.)

 

Обикновено терминът се използва да означи процеса на отразяване на библиотечни документи в каталога, т.е. на съставяне на информацията, която в последствие влиза в каталожните записи за тези документи.

В миналото терминът се е използвал за целия процес на създаване и поддържане на фишови каталози, вкл. класифицирането и предметизирането на документите, подреждането на каталожните картички и оформянето на разделите в каталога. Но днес изграждането на каталози не е задача на библиотркарите каталогизатори, а на ИТ специалистите.

 

  Източници: Правила, Катал., ODLIS

  Синонимен термин: каталогизация

 

 

каталожен запис

catalog(ing) record (англ.), каталогизационная запись – UB (рус.)

Информацията за конкретен библиотечен документ, която потребителят вижда на екрана след търсене в електронния каталог: освен библиографските данни (основното описание и допълнителните описания, предметните рубрики, забележките, сигнатурата, баркода и цената) също и определена допълнителна информация (данни за останалите екземпляри на изданието, сигнатура и спецификация на многотомни, серийни и периодични издания), която автоматично се извлича с помощта на библиотечната система. Или, казано по друг начин, каталожният запис представя информация от библиографския запис, от нормативния запис и от топографския запис за даден библиотечен документ.

 Източници: по ODLIS

Да не се смесва с: библиографски запис (вж.) и с каталожна картичка (съдържанието на информацията в нея е еквивалентна на информацията в каталожния запис, но картичката е част от фишовия каталог, докато каталожният запис е част от електронния).

 

каталожна картичка

catalog(ue) card (англ.), каталожная карточка (рус.)

Картонче (впоследствие то може да е заснето и да се пази под формата на микрофилм, микрофиш или дигитално изображение), на което е изписана каталожната информация за даден библиотечен документ, както следва: горе вдясно – сигнатура, отдолу – библиографски данни (основно описание и допълнителни описания), по-долу – класификационен индекс, под него – предметна рубрика и най-отдолу – инвентарен номер. Стандартните размери на каталожната картичка са 7,5 см. х 12,5 см. Ако каталожната информацията не се вмести на една картичка, се прави още една и се номерира.

 Източници: по Правила, ODLIS

 Синонимен термин: фиш (разликата между двете названия е само пътя, по който са влезли в нашия език – фиш е от фр. fiche)

 Вж. и каталожен запис

 

ключова дума

keyword (англ.), ключевое слово (рус.)

Терминът не е библиотечен, използва се в информационните технологии за дума или израз, по които се прави търсене в бази данни.

Да не се смесва с: редна дума и предметна рубрика, чиято основна функция е сортирането на записи в каталога (азбучен, респ. предметен), докато ключова дума е термин изцяло обвързан с търсене в бази данни; напоследък се изисква от авторите на статии да предоставят не само резюме но и ключови думи, именно за улесняване на търсенето в базите данни.

 Източници: OG, GIT

 

комплектуване

acquisition(s) (англ.), комплетование (рус.)

Процесът на придобиване на библиотечни/архивни единици в дадена библиотека или архив, който включва подбор, поръчка и получаване на материалите чрез покупка (вкл. абонамент), размяна (вкл. книгообмен) или дарение.

 Източници: ODLIS, Harrod’s


онлайн каталог

online catalog(ue) (англ.), электронный каталог (рус.)


Най-простото обяснение за онлайн каталог е „каталог, който може да се използва чрез интернет” (http://lis.tees.ac.uk/glossary/mnop.cfm). Казано по-подробно, това е порталът към базата данни от каталожни записи за машинен прочит, която се поддържа от автоматизирана библиотечна система и която се съхранява на сървър, за да се осигури непрекъснат 24-часов достъп до нея.

 Източници: ODLIS

 Синонимни  термини: ОРАС (вж. в Някои съкращения), макар OPAC да има по-тясно значение, защото не всички онлайн каталози са библиотечни; електронен каталог – но електронен каталог е родово понятие по отношение на онлайн каталог, т.е. онлайн каталогът е само един от видовете електронен каталог и затова термините не бива да се смесват.

описание

вж. библиографско описание
 

основно описание

main entry (англ.); основное описание (рус.)

Част от библиографския (респ. каталожния) запис, която отразява основната библиографска информация за определено издание и го отличава от други издания на същото произведение, т.е. включва заглавието, авторската отговорност, мястото на издаване и годината на издаване (полета 1ХХ – 2ХХ в MARC 21). Повечето основни описания се сортират по името на автора, а когато няма такъв – по заглавието.

 Източници: по Правила, ODLIS

 Вж. и допълнително описание


предметен каталог

subject catalogue (англ.), предметный каталог (рус.)

Читателски каталог, в който каталожните картички (респ. записи) са подредени по теми/ предметни рубрики в азбучен ред.

  Източници: Harrod’s, Глосарий

 

предметна рубрика

subject heading (англ); предметная рубрика (рус.)

Стандартизирана, нормативна дума или израз, които най-точно представят предмета (темата) на даден библиотечен документ, част са от допълнителното описание и могат да функционират като точка за достъп към записа. В MARC 21 се поместват в полета 6ХХ. Предметните рубрики (за теми) и подрубрики (за подтеми) се взимат от предварително съставени и одобрени списъци, обикновено наричани предметни рубрикатори или тезауруси и в това се изразява нормативността им. Най-често използван в англо-езичния свят е Предметният рубрикатор на Конгресната библиотека на САЩ, а в България – Универсалната десетична класификация или местни рубрикатори.

 Синонимен термин: допълнително описание по предмет

 Източници: по ODLIS

 

разделителeн знаk

delimiter (англ.), разделитель (рус.)

Знак, различен от буква и цифра, който се използва в дадена база данни за разделяне на информацията (напр. (‡), (@), ($), ( _ )). Функция на разделителен знак в MARC записите обикновено изпълнява $ – този знак е начална част от кода на подполето (напр. $а). 

В традиционното каталогизиране се използват пунктуационни знаци (самостоятелно или в комбинация) за отделяне на областите и елементите на библиографско описание.

 Източници: ODLIS, Harod’s, UB, Катал.

 

редна дума

heading (англ.); заголовок описания (рус.)

Първият израз в началото на описанието, която определя мястото на записа в библиотечния каталог и спомага за групирането на свързани записи. Обикновено за редна дума се избира: името на автора (индивидуален или колективен) или заглавието на библиотечния докумет (ако записът е част от азбучния каталог), сигнатурата (ако записът влиза в топографския каталог) или предметната рубрика (ако записът е част от систематичния каталог).

 Източници: по Правила, ODLIS

 Вж. и: точка за достъп, ключова дума

 

ретроспективна конверсия/ ретроконверсия

retrospective conversion (англ.), ретроспективная конверсия (рус.)

 

Вече навлезлият буквален превод на английския термин се използва за означаване на преобразуването на каталожни записи или от картички във формат за разчитане от компютър, или от един електронен формат в друг. В бългасрските библиотеки преформатирането на старите записи върви успоредно със създаване на нови записи за стари, но неописани библиотечни документи. И тъй като двата процеса са неотделими един от друг, у нас ретроконверсия често се използва за тяхната съвкупност. Прецизността обаче изисква създаването на нови записи да се означава с каталогизиране.

Целта на ретроконверсията е да се унифицират библиотечните бази данни, изграждащи определен електронен каталог, за да е възможно търсенето и намирането на информация в тях.

 

 Източници: ODLIS, Harrod’s, Getdefinition.com


своден каталог

union catalog(ue) (angl.), сводный каталог (рус.)
Каталог, отразяващ фонда на няколко самостоятелни библиотеки (от един град, област или държава).

 Източник: Правила

Да не се смесва с интегриран каталог и централен каталог. Често под своден каталог се разбира каталог на няколко съподчинени библиотеки (напр. филиални или факултетни), но във Великобритания такъв каталог се нарича интегриран (http://catalogue.bl.uk/F/?func=file&file_name=login-bl-list), а у нас също и централен/ централизиран (срв. напр. http://electronic-library.org/articlers/Article%200065.htm), т.е. практиката налага разграничаване на тези термини

 

сигнатура

call number (англ. ); расстановочный шифр – UB, шифр книги – АРСКТ (рус.)

Уникално съчетание от цифри или от цифри и букви, които озанчават къде точното се намира даден библиотечен документ в библиотеката. Сигнатурата се поставя върху самия библиотечен документ – на външната страна на предната корица, вътре в документа, обикновено на заглавната страница  и/ или на гърба на книгата/касетата – и същевременно се изписва в библиографския запис и каталожната картичка (горе вдясно).

Начините за съставяне на сигнатура – последователността и вида на кодовете в нея – варират в различните библиотеки в зависимост от конвенциите, възприети в тях.

 Източници:  ODLIS, Harod’s, UB, Правила

 

систематичен каталог

systematic catalog(u)e (англ.), систематический каталог (рус.)

Вид читателски каталог, в който каталожните картички (респ. записи) са подредени логически, по индекси. Индексите  означават областта  на познание, към която е причислен каталогизираният документ  според избраната от библиотеката класификационна схема (обикновено УДК).  За ориентиране в систематичния каталог читателите могат да използват азбучно-предметен показалец.

  Източници: Правила, Harrod’s

служебен каталог

official catalogue (англ.), служебный каталог (рус.)

Поделянето на каталозите на читателски и служебни е свързано единствено с използването им. Служебният каталог – традиционен или електронен – не е достъпен за читателите, използва се от служителите в библиотеката за служебни нужди (напр. при комплектуване, справочна или библиографска работа).  

 

 Източници: Правила, Катал.   

 

 

съпровождащ материал

аccompanying material (англ.), сопроводительный материал (рус.)

Съпровождащ материал е компактдиск, видеокасета, аудиокасета, книга за учителя, атлас или подобна добавка към библиотечен документ, която представлява самостоятелно тяло, но е издадена заедно с документа, за да се използва с него. В библиографския запис наличитето на съпровождащ материал се отразява в областта на физическата характеристика (поле 300 от MARC записа).

 Източници: UB, ODLIS, Harrod’s, ИСС, Катал. 139-140, Правила: 9, 15.

 Синонимен термин: придружителен материал, съпроводителен материал (русизъм)

Да не се смесва с: приложение (част от библиотечния документ) и допълнение (с отделна корица и заглавна страница, издаден след основния документ).

 

топографски каталог

shelf list (англ.), топографический каталог (рус.)

Служебен каталог, в който каталожните картички (респ. записи) са подредени по сигнатура, т.е. според мястото на съответния библиотечен документ в книгохранилището.

 Източник: Правила, Harrod’s
 

точка за достъп

access point (англ.), точка доступа (рус.)

1. Казано абстрактно, това е точка, през която се влиза в библиотечния катлог или в конкретен запис (библиографски или нормативен). Казано конкретно, това е дума, код или фраза, чрез които читателите могат да направят справка за даден библиотечен документ в каталога и, съответно, да намерят записа за него. Терминът е донякъде синонимен на „редна дума”, но редната дума, продукт от дейността на каталогизатора при описанието на определен библиотечен документ,  е потенциална точка за достъп, а точката за достъп е редна дума, активизирана чрез дейността на даден ползувател при търсенето на библиотечния документ.

У нас терминът е възприет като обвързан с каталогизирането за машинен прочит – в този контекст почти всяка част на библиографския запис (вкл. име на издателя, вид на материала и пр.) може да служи за точка за достъп; но американските библиотекари използват “access point” и в контекста на фишовия каталог – предимно за основно описание и допълнителни описания, предметни рубрики, класификациционен номер или сигнатура. В МARC записите повечето точки за достъп се намират в полета 1ХХ, 4ХХ, 6ХХ, 7ХХ и 8ХХ.

 Източници: UB, ODLIS, Harrod’s, IFP, FRANAR

2. В комуникационните технологии терминът е възприет от английски за означаване на устройство (напр.  модем), което позволява безжично свързване с дадена мрежа.

 

унифицирано заглавие

uniform title (англ.); унифицированное, условное заглавие (рус.)

 

Отличителното, най-често използвано название на определена творба, която се появява с разнообразни заглавия в отделните си издания, преписи или версии. Унифицираното заглавие се вписва в основното описание. Обикновено се използва за каталогизирането на свещени текстове (напр. Библията), литургични и музикални произведения.

 Източници: Harrod’s, ODLIS

 

фиш

вж. каталожна картичка

 

фишов каталог

card catalog(ue) (англ.), карточный каталог (рус.)

 

Каталог, съставен от каталожни картички (фишове), подредени според избраните от библиотеката правила.

  Източник: Катал.

  Синонимен термин: каталог от картички, вж., традиционен каталог  

 

фонд

вж. библиотечен фонд
 

централен каталог

central catalog(ue) (англ.),центральный каталог (рус.)

Каталог, отразяващ фондовете на няколко съподчинени библиотеки, напр. филиални или факултетни и централна.

 Източници: Правила, Harrod’s

Синонимен термин: интегриран каталог (integrated catalogue); разликата е само в гледната точка – централен набляга на факта, че каталогът е локализиран в централната библиотека на дадена институция, а интегриран – че каталожните  данни са интегрирани в електронния каталог, поддържан от институцията.

 

читателски каталог

public catalog(ue) (англ.), читательскй каталог (рус.)

Всеки библиотечен каталог, който свободно може да се използва от читатели и който е съобразен с читателските изисквания и начин на търсене.

 Източници: Правила, Harrod’s

Вж. и служебен каталог