ОБОЗНАЧИТЕЛИ НА СЪДЪРЖАНИЕТО


Библиографски MARC 21 формат
Oктомври 2009/ февруари 2010

В българския превод заглавието на всяка глава отпраща само към нейната кратката версия (с изключение на случаите, в които липсва такава). Кратката версия съдържа съкратено пояснение на всеки елемент от информацията, илюстрирано с примери.

ЛИДЕР

ДИРЕКТОРИЯ

ПРОМЕНЛИВИ ПОЛЕТА ЗА КОНТРОЛ

00X       Полета за контол – обща информация

001 Контролен номер на записа
003 Код на организацията, давaща контролен номер
005 Дата и час на последна промяна на записа
006 Данни с фиксирана дължина – допълнителни характеристики
007 Физическа характеристика (поле с фиксирана дължина)
008 Данни с фиксирана дължина

ПРОМЕНЛИВИ ПОЛЕТА ЗА ДАННИ

01X-09X       Контролна информация, цифри, кодове

010 Контролен номер на Конгресната библиотека на САЩ
013 Контролна информация за патент
015 Номер в националната библиография
016 Контролен номер от националната библиографска агенция
017 Авторско право или номер на депозит
018 Код за авторско право на статия
020 Международен стандартен номер на книгата
022 Международен стандартен номер на серията
024 Други стандартни номера и кодове
025 Номер на документа, комплектуван по презокеанска програма на Конгресната библиотека на САЩ
027 Стандартен номер на технически отчет
028 Издателски номер
030 Обозначение по системата CODEN
031 Идентификатор за ноти и музика
032 Пощенски регистрационен номер
033 Време и място на събитие
034 Кодирани математически данни за картографски материали
035 Контролен номер в системата
036 Оригинален номер на файла
037 Източник на комплектуване
038 Код на организацията, даваща лиценз за съдържанието на записа
040 Източник на каталожния запис
041 Код за език на текста
042 Код за автентичност на записа
043 Код за географска зона
044 Код за страната на издаване/създаване
045 Времеви период на съдържанието на документа
046 Специални кодирани дати
047 Код за музикален жанр
048 Код за брой гласове и инструменти
050 Сигнатура на Конгресната библиотека на САЩ
051 Сведения на Конгресната библиотека на САЩ за екземпляри, издания или отделни отпечатъци на документа
052 Географска класификация
055 Класификационен номер на Канадската библиотека и архиви
060 Сигнатура на Националната медицинска библиотека на САЩ
061 Сведения на Националната медицинска библиотека на САЩ за допълнителните екземпляри на изданието
066 Използвани схеми за кодиране на символи
070 Сигнатура на Националната селскостопанска библиотека на САЩ
071 Сведения на Националната селскостопанска библиотека на САЩ за допълнителните екземпляри на изданието
072 Код за тематичната категория на каталогизирания документ
074 Номер от Правителствената печатна служба на САЩ
080 Класификационен индекс според Универсалната десетична класификация
082 Класификационен индекс според Десетичната класификация на М. Дюи
083 Допълнителен класификационен индекс според Десетичната класификация на М. Дюи
084 Друг класификационен индекс
085 Синтезиран класификационен индекс или компонент
086 Класификационен номер на правителствено издание
088 Номер на отчет
09X Сигнатура в библиотеката, притежаваща документа

Полета за редни думи (сегменти за обща информация)

X00 Лични имена – обща информация
X10 Названия на организации – обща информация
X11 Наименования на временни колективи – обща информация
X30 Унифицирани заглавия – обща информация

1XX       Основни описания (обща информация)

100 Основно описание с редна дума индивидуален или първи автор
110 Основно описание с редна дума название на организация
111 Основно описание с редна дума название на временен колектив
130 Основно описание с редна дума унифицирано заглавие

20X-24X       Област на заглавието (обща информация)

210 Съкратено заглавие
222 Ключово заглавие
240 Унифицирано заглавие
242 Заглавие, преведено от службата по каталогизация
243 Унифицирано заглавие за събрани съчинения
245 Сведения за заглавието
246 Различни форми на заглавието
247 Предишно основно заглавие

25X-28X       Издателски данни (обща информация)

250 Поредност и издателска характеристика
254 Формат на описваните ноти
255 Математически данни за картографски материали
256 Характеристики на описвания файл
257 Страна на създаване/издаване
258 Издателски данни за филателни материали
260 Издателски данни/сведения за разпространение
263 Предвиждана година на издаване
270 Адрес

3XX       Физическа характеристика и др. (обща информация)

300 Физическа характеристика
306 Времетраене
307 Време за достъп
310 Честота на издаване
321 Предишна честота на издаване
336 Вид на каталогизирания документ
337 Вид устройство за ползване на документа
338 Вид носител
340 Физическа характеристика на специфични материали
342 Геопространствени данни за справка
343 Данни за плоска координата
351 Организиране и подредба на материалите в колекцията
352 Дигитално графично представяне
355 Степен на защита на информацията
357 Защита на авторската отговорност
362 Дата на издаване и/или спецификация
363 Нормализирани дата на издаване и спецификация
365 Търговска цена
366 Търговска информация от издателя
380 Жанр
381 Други определящи характеристики на произведението
382 Музикални инструменти/гласове
383 Номер на музикално произведение
384 Тоналност

4XX       Сведения за серията (обща информация)

490 Сведения за серията

5XX       Забележки (обща информация)

500 Общa забележкa
501 Забележка „съдържа и”
502 Забележка за дисертация
504 Забележка за наличие на библиография и под.
505 Забележка за начина, по който е представено съдържанието
506 Забележка за ограничения на достъпа
507 Забележка за мащаба на графики
508 Забележка за странични лица/организации, допринесли за изданието
510 Забележка за цитати/препратки (преглед на използваните източници)
511 Забележка за участници или актьори
513 Забележка за вида на отчета и за отчитания период
514 Забележка за качеството на данните
515 Забележка за особеностите на номерирането
516 Забележка за вида на файла или данните
518 Забележка за време/място на протичане на отразеното събитие
520 Забележка-резюме и под.
521 Забележка за аудиторията, за която е предназначен материалът
522 Забележка за територията, представена в документа
524 Забележка за предпочитания начин, по който се цитира описвания документ
525 Забележка за приложения
526 Забележка за учебната програма
530 Забележка за наличие на допълнителен носител
533 Забележка за копие на описвания документ
534 Забележка за оригинала на копирания документ
535 Забележка за мястото на съхранение на оригинала/дубликата
536 Забележка за източника на финансови средства
538 Забележка за особености на програмния продукт
540 Забележка за условията за използване и възпроизвеждане
541 Забележка за непосредствения източник на комплектуване
542 Информация за авторските права
544 Забележка за местоположението на други архивни материали
545 Биографична или историческа справка
546 Забележка за езика на описвания документ
547 Забележка за предишно заглавие
550 Забележка за издателския орган
552 Забележка за информация относно същността и съществените признаци
555 Забележка за кумулативен индекс/помощни материали за търсене
556 Забележка за съпровождаща документация
561 Историческа справка за притежание и попечителство
562 Забележка за идентификационните признаци на копие и версия
563 Информация за подвързията
565 Забележка за характеристиките на досието/файла
567 Забележка за използваната методология
580 Забележка за връзката на описвания документ с други документи
581 Забележка за публикации за описвания документ
583 Забележка за действия, свързани с обработката и запазването на документа
584 Забележка за честотата на употреба и за натрупването на продължаващо издание
585 Забележка за изложби
586 Забележка за награди
588 Забележка за източника на описание
59X Забележки на библиотеката, притежаваща документа

6XX       Допълнителни описания по предмет (обща информация)

600 Допълнително описание по предмет – лично име
610 Допълнително описание по предмет – название на организация
611 Допълнително описание по предмет – название на временен колектив
630 Допълнително описание по предмет – унифицирано заглавие
648 Допълнително описание по предмет – дата
650 Допълнително описание по предмет – тема
651 Допълнително описание по предмет – топоним
653 Ключова дума, която не е взета от нормативен списък или файл
654 Допълнително описание по предмет – многоаспектна тема
655 Ключова дума – жанр/разновидност
656 Ключова дума – занятие/професия
657 Ключова дума – дейност, генерирала описвания документ
658 Ключова дума – цел на учебна програма
662 Допълнително описание по предмет – йерархично подредени топоними
69X Допълнителни описания на библиотеката, притежаваща документа

70X-75X       Полета за допълнително описание (обща информация)

700 Допълнително описание – лично име
710 Допълнително описание – название на организация
711 Допълнително описание – название на временен колектив
720 Допълнително описание – име/название, които не са взети от нормативен списък или файл
730 Допълнително описание – унифицирано заглавие
740 Допълнително описание – аналитично заглавие
751 Допълнително описание – топоним
752 Допълнително описание – йерархично подредени топоними
753 Техническа информация, свързана с файла
754 Допълнително описание – таксономия

76X-78X       Връзка между записите (обща информация)

760 Основна серия
762 Подсерия
765 Информация за езика на оригинала
767 Информация за преводa
770 Информация за приложение/специално издание
772 Информация за документ с приложение/специално издание
773 Информация за основния каталогизиран документ
774 Информация за съставна част от каталогизирания документ
775 Информация за друго издание
776 Информация за допълнителен носител на описвания документ
777 Иформация за публикация, включена в или издадена с описвания документ
780 Информация за промени в предходното издание (вкл. заглавие) на описвания документ
785 Информация за промени в следващото издание (вкл. заглавие) на описвания документ
786 Информация за източника на данни
787 Друга връзка между записите

80X-83X       Допълнително описание по серия (обща информация)

800 Допълнително описание по серия – лично име
810 Допълнително описание по серия – название на организация
811 Допълнително описание по серия – название на временен колектив
830 Допълнително описаниепо серия – унифицирано заглавие

841-88X       Място на съхранение и спецификация на каталогизирания документ, за алтернативно изписване (без транслитерация) в записа и т.н.

850 Институция, притежаваща документа
852 Местоположение в хранилището
856 Електронен адрес за съхранение и достъп
880 Алтернативно изписване в записа
882 Информация за запис, заменил изтрит запис
886 Информация за запис в MARC формат, различен от използвания
887 Информация за запис във формат, различен от MARC

(11/12/2009)
Всички права запазени © 2011-2012 Фондация НАБИС