ПРОЕКТИ

 

Национална академична библиотечно-информационна система

 

Дейността на Фондация НАБИС е организирана около мащабен проект, подкрепен от Фондация „Америка за България”.

 

Главната цел на проекта НАБИС (Национална академична библиотечно-информационна система) е създаването на единен своден онлайн каталог на академичните библиотеки в България, който да дава възможност за:

 • интегрирано търсене чрез интернет в каталозите на тези библиотеки;
 • онлайн достъп до библиографската информация за техните книжни и електронни ресурси и до предоставяните от тях услуги през общ  онлайн портал.
До този момент подобно търсене в българското интернет пространство не беше предоставяно. Издирването и ползването на библиографски източници, нужни на учени, преподаватели, студенти и специалисти във всекидневната им работа беше трудно и отнемаше много време. Тази ситуация беше недопустима в условия,  при които фундаментални технологични постижения непрестанно навлизат в изследователската работа и обучението, когато нараства потребността от качествени информационни услуги, при все по-силната конкуренция между различните научни и образователни институции и нарастващата нужда от редуциране на разходите им.

 

Средствата, вложени в проекта НАБИС, са прeдназначени за:

 • придобиване на хардуер и на софтуерни платформи;
 • изграждане на интегрирана библиотечно-информационна система;
 • обучение на библиотекари, систем-библиотекари и систем-администратори.

Фондация НАБИС осъществява цялостното управление на проекта и заедно с това координира единната национална академична библиотечно-информационна система, формирана от учредителите и от присъединяващи се в бъдеще библиотеки.

 

Проектът НАБИС стартира през юни 2009 г. В хода на осъществяването му бяха постигнати следните резултати:

 • създаване на национална академична библиотечно-информационна система;
 • интегриране информационните ресурси на присъединилите се към проекта академични библиотеки в страната.

Работата по проекта НАБИС премина през два етапа:

 • структуриране на мрежа между библиотеките на институциите учредителки, която беше тествана, за да се отстранят възникващите проблеми;
 • отваряне на мрежата за разширяване към всички желаещи да се присъединят академични, университетски и технологично готови за това обществени библиотеки.

 

Изграждането на национална академична библиотечно-информационна система предполага изработването и приемането на единни стандарти за библиографско описание. Действащият в момента Български държавен стандарт за традиционно библиографско описание обаче не е съобразен с каталогизирането за машинен прочит. Най-използваният в света формат от този тип, MARC 21, е разпространен във водещи библиотеки от ранга на Конгресната библиотека на  САЩ, Британската национална библиотека, Руската държавна библиотека и др. Проектът НАБИС адаптира този формат към българските условия и организира превода на основната документация, свързана с него (Вж. готовите преводи тук.):

Заедно с превода на MARC 21 беше подготовен многоезичен речник на термините, използвани в този формат, учебен речник за библиотекари и пояснителен списък на ключови съкращения. 

 

Важен аспект от проекта НАБИС е организирането на адекватно обучение. Доколкото за успешно изграждане на национална академично-библиотечна мрежа и единен електронен каталог са нужни общ стандарт за библиографско описание и обща софтуерна платформа, обучението се провеждаше в две основни направления:

 • запознаване с MARC 21 стандартите;
 • усвояване на избраните софтуерните продукти, необходими за създаването и поддръжката на национална библиотечна мрежа.

Към момента всички академични и университетски библиотеки в България са въвели свои библиотечно-информационни системи.  Но повечето от тях  са технологично несъвместими помежду си и/или със системите на водещите в света научни библиотеки и разпространители на информация.


Проектът НАБИС даде възможност за национално и глобално интегриране на български академични и университетски библиотечно-информационни системи. (За софтуерната платформа на НАБИС вж. тук).

 

Проектът НАБИС е от значима обществена полза. Той спомага за намирането на разумни отговори на редица от предизвикателствата пред библиотечното дело в България: императивната нужда от сътрудничество между академичните библиотеки; непрекъснатото увеличаване цените на научните публикации и на онлайн източниците за специализирана информация; съответните финансови ограничения, налагащи оптимизиране закупуването на информационни източници; необходимостта страната да се включи в процеса на дигитализиране на библиотечните документи и на бързо изграждане на дигитални библиотеки в Европа и в света.