Koha

Обща характеристика
Обслужване на читатели
Читатели
Разширено търсене
Списъци
Временни библиотеки
Каталогизиране и Нормативни записи
Периодични издания
Комплектуване
Отчети и справки
Инструменти
Управление на Коха
За Коха
Онлайн каталог


green line1

 

 

  Обща характеристика

 
Напълно интегрирана библиотечна система – включва всички процеси в библиотеката, обособени в модули:

1 general


 

 •     Уеб базиран интерфейс – онлайн каталог, обслужване на читатели, управление, възможност за самообслужване и активно съдействие от страна на читателите в библиотечните процеси.
 •     Многоаспектно, професионално, ефективно търсене и възможност за предоставяне в каталога на съдържание от Amazon, Google, LibraryThing и други подобни системи.
 •     Многоезичен интерфейс – освен на български, основните европейски езици и на голям брой други езици, които се увеличават с всяка измината година.
 •     Съвместима с библиотечни стандарти и протоколи като MARC21, UNIMARC, z39.50, SRU/SRW, SIP2, SIP/NCIP, OAI, което осигурява оперативна съвместимост с други системи и технологии.

начало

 

Обслужване на читатели

2

 

 •     Заемане и връщане на библиотечни документи (от библиотекар или самостоятелно от читател).
 •     Запазване и презаписване на библиотечни документи (от библиотекар или самостоятелно от читател чрез онлайн каталога).
 •     Възможност за бързо каталогизиране (удобно при обслужване с библиотечни документи, които още не са регистрирани в  системата).
 •     Обслужване на читатели без връзка с интернет и възможност за качване на информацията при възстановяване на връзката.
 •     Междубиблиотечно заемане.
 •     Средство за проследяване на преместването на библиотечните документи от едно местонахождение на друго (от един филиал към друг).
 •     Наблюдение и управление на просрочени библиотечни документи. Глоби.
 •     Статистики и отчети.
 •     Отпечатване на справки за читатели.

 

 

Читатели

3

 

 •     Регистриране, редактиране, управление, търсене на читател, персонал, статистически читател.
 •     Защита на личните данни.
 •     Проверка за дублиране на информация за читател.
 •     Добавяне на снимка на читател.
 •     Създаване на читателска карта.
 •     Определяне на права на читателя в системата.
 •     Счетоводство – управление на кредити, такси и глоби.
 •     Генериране и отпечатване на различни видове служебни бележки.
 •     Дефиниране на списъци за разпространение, чрез които да се известява читателя за нови постъпления.
 •     Поддържане на история на обслужването, на запазванията, на логовете на читателите.
 •     Статистика.
 •     Възможност за предложения от страна на читателя за покупка на библиотечни документи и управление на профила.
 •     Възможност за идентифициране чрез CAS, LDAP, Google OpenID.
 

начало

 

Разширено търсене

4

 

Многоаспектно, професионално, ефективно търсене в базата данни, подпомогнато от удобен за потребителя интерфейс.
 
4.1 advanced search 800 pix 72 dpi.jpg

 

 

начало

 

Списъци

6


Дава се възможност за изготвянето и съхранението за многократна употреба на списъци, съставени по различни критерии и за различини цели, като се управлява достъпът до него (за създаване, редактиране, четене).

 

Временни библиотеки

7

 
Позволява създаването на временни библиотеки, фондът на които е съставен от извадени от основния  библиотечен фонд библиотечни документи. Ползването може да се определя от различни правила за обслужване на читателите, които важат само тук и действат до тогава, докато съществува временната библиотека. Модулът е удобен при организирането на изложби, обслужване на читатели от един курс обучение и т.н.

 

 

Каталогизиране и Нормативни записи

8
9

 

 •    Удобства за каталогизиране на всички видове библиотечни документи, като е осигурена помощ за попълването на всяко едно поле на български език (формат MARC21).
 •     Добавяне, редактиране, копиране, изтриване на библиографски и нормативни записи.
 •     Възможност за въвеждане на много езици (старобългарски, арабски, иврит и т.н.). Навсякъде се използва стандарта за символно кодиране UTF-8.
 •     Дефиниране на различни видове библиотечни документи.
 •     Нормативен контрол на авторската отговорност, заглавия и предметни рубрики.
 •     Z39.50 – протокол за обмен на библиографски и нормативни данни с други библиотечни системи.
 •     Експорт и импорт на данни.
 •     RFID интеграция.
 •     Отпечатване на баркодове.
 •     Статистика и отчети.

 

 

 

Периодични издания

10

 

 •    Търсене на абонамент.
 •     Добавяне на нов абонамент.
 •     Подновяване на абонамент.
 •     Проверка за изтичане на абонамента и необходимост от подновяването му.
 •     Управление на полета за абонамент.
 •     Регламентиране на честота на издаване и на образци за номериране.
 •     Получаване на нов екземпляр.
 •     Рекламации.
 •     Управление на процеса на подвързване.
 •     Създаване на списъци за известяване на читателите за пристигнал брой.
 •     Подаване на предложения за абонамент от читателите директно от онлайн каталога.
 •     Статистика и отчети.

 

 

 

Комплектуване

11

 

 •     Подаване на предложения за покупка от читателите директно от онлайн каталога.
 •     Управление на предложенията.
 •     Регистриране на различни валути и обменни курсове.
 •     База данни на доставчици (книжарници, издателства и т.н.), договори, фактури.
 •     Регистриране, плащане, фактуриране и получаване на поръчка.
 •     Рекламации на закъснели поръчки.
 •     Наблюдение, анализ и оценка на бюджети и бюджетни направления.
 •     Проверка за дублиране на записи при каталогизирането на нови постъпления.
 •     Статистика и отчети.
 

 

Отчети и справки

12

 
Освен предваритено подготвените  и стандартни отчети възможността за многократно им използване:

 •     Читатели с най-много заемания.
 •     Най-често четени библиотечни документи.
 •     Неактивни читатели.
 •     Библиотечни документи, които никога не са заемани.
 •     Загубени екземпляри.
 •     Поръчки по бюджетни направления.
 •     Каталог по вид библиотечен документ и т.н.
 

Коха дава възможност за създаването на:

 •     Асистирани отчети.
 •     Извличането на статистически данни за различни дейности в библиотеката с цел анализ и подобряване на работата в различни направления.
 •     Отчети, съобразени с изискванията на библиотеката.
 

 

Инструменти

13

 
Инструментите са групирани в три големи групи, като органично са вписани във всеки един модул, който обслужват :

 •     Читатели и обслужване:

Управление на списъци от читатели.

Управление на читателски клубове.

Управление на читателски коментари.

Импортиране на данни на читатели.

Известия и служебни бележки (управление на отпечатани или изпратени по имейл уведомителни съобщения за просрочвания и други в зависимост от нуждите на библиотеката).

Създаване на читателска карта.

Изтриване на партида читатели и анонимизиране на историята на заемането.

Промяна на данните на определена група читатели.

Пакетно удължаване на дата на връщане.

Управление на тагирането на читателите.

Качване на снимки на читателите на партиди или по единично.

 •     Каталог:

Изтриване на партида екземпляри.

Промяна на партида екземпляри.

Изтриване на партида записи.

Промяна на партида записи.

Автоматична промяна на екземпляр/и в зависимост от датата на постъпването.

Експортиране на данни.

Инвентаризация.

Създаване на етикети.

Създаване на етикети за гърба на книгата.

Управление на подвижни колеции.

Управление на темплейти при импортиране на данни от друга библиотека.

Качване на MARC21 записи в работно депо.

Управление на подготвени за импортиране MARC21 записи.

Качване на изображение на корица.

 •     Допълнителни инструменти:


Календар – определяне на неработните дни в библиотеката – автоматично изчисляване на срокове.

Управление на CSV профили.

Системни дневници – възможност за преглед на логовете в системата.

Новини – за служебния интерфейс и онлайн каталога.

Планиране на задачи за изпълнение от сървъра.

Редактиране на цитат в рубриката „Цитат на деня“ в онлайн каталога.

Качване на файлове и управление на този процес.

Достъп до файлове, съхранени на сървъра като лог файлове и отчети.

 

 

Управление на Коха

14

 
Чрез този модул се извършва конфигуриране на системата:

 •     Настройки на системата
 •     Основни параметри

Дефиниране на библиотеки (вкл. с филиална структура).

Библиотечни групи.

Видове библиотечни документи.

Нормативни стойности.

 •     Читатели и обслужване

Категории читатели.

Правила за обслужване на читателите и глоби.

Характеристика на вид читател.

Ограничения при преместване.

Задаване на транспортни разходи.

Уведомявания при заемане и връщане на библиотечен документ.

Градове.

 •     Счетоводство

Видове дебит.

Видове креди.

 •     Каталог

MARC21 темплейт за библиографски запис.

Съпоставяне на Коха и MARC21.

Тест на MARC21 темплейта за библиографски запис.

Видове нормативни записи.

Източници на класификация.

Правила за съвпадение на записи.

Конфигуриране на OAI.

Полета за търсене на библиотечни документи.

Конфигуриране на търсачка (Elasticsearch).

 •     Параметри на комплектуването

Валути и обменни курсове.

Бюджети.

Бюджетни направления.

EDI профили.

EAN баркодове на библиотека.

 •     Допълнителни параметри

Z39.50/SRU сървъри.

SMTP сървъри.

Имате предвид?

Настройки на таблици.

Звукови уведомления.

Споделяне на Вашата статистика с Mana KB.

Допълнителни полета.

 

 

За Коха

15

 
Оттук получава информация за версията на софтуера, който се ползва в инсталацията.

 

 Онлайн каталог

 

Онлайн каталогът на Коха дава възможност не само за търсене и намиране на информация от него, но и за активно участие на читателите (след вписване в системата) в комплектуването, допълнителното обогатяване със съдържание на каталога чрез тагиране, създаване на списъци, самообслужване и активно съдействие от страна на читателите в библиотечните процеси ... Има възможност за:   Просто търсене

 •     Разширено търсене.
 •     Булево търсене.
 •     Облак от тагове.
 •     Отчитане на най-търсеното.
 •     Нормативно търсене.
 •     Обогатяване на съдържанието от Amazon, Google, LibraryThings, Open Library Syndetics и т.н.
 

Резултатен списък предоставя следната информация:

16 800pix 72 dpi

 

 •     Брой намерени записи.
 •     Възможност за сортиране по различен признак.
 •     Вида библиотечен документ.
 •     Наличност и възможност за запазване, заемане, презаписване.
 •     Изображение на корицата, която може да бъде направена от библиотеката или да бъде автоматично интегрирана от Amazon, Google, LibraryThings, Open Library Syndetics и т.н.
 •     Подпомагане на търсенето с „Имате предвид?“ функционалност.
 •   Филтри за прецизиране на намерения резултат чрез показване на наличността, автора, заглавия, видове библиотечни документи, серия, местоположение, теми и т.н.

 


Представяне на библиографския запис:

17 800 pix 72 dpi

Чрез т.нар. „Обикновен изглед“ е възможно:

 •   чрез линкове от един библиографски запис да се намери достъпната чрез каталога допълнителна информация за други библиотечни документи със същите:

     - Автор
     - Издател
     - Предметни рубрики

Ако има линк до онлайн публикацията на библиотечния документ, то тук е мястото откъдето може да бъде предоставен достъпът.

 •    да се намира информация за местонахождението и режима на ползване.
 •    да се правят търсения в други бази данни (като Своден каталог НАБИС, Google Scholar, WordCat, OpenLibrary и т.н.) без да се изписват отново критериите за търсене.
 •    да се запазва библиографския запис в различни международни формати в зависимост от нуждите на читателя като BIBTEX, Dublin Core (XML), MARCXML, MARC (non-Unicode/MARC-8), MARC (Unicode/UTF-8), MARC (Unicode/UTF-8, Standard), MODS (XML), RIS.

Има изглед на библиографския запис в MARC21 формат:

18 800 pix 72 dpi


И изглед на ISBD (като каталожна картичка):

19 800 pix 72 dpi


 Чрез онлайн каталога са предвидени допълнителни услуги за регистрирания читател, в зависимост от Правилата за обслужване на читателите на библиотеката:

 •     Самостоятелно регистриране, управление на профила, промяна на пароли.
 •     Съхраняване на история на търсенията.
 •     Разглеждане, запазване, обединяване на резултатни списъци, използването им многократно, както и, в зависимост от желанието, споделянето им с други регистрирани читатели.
 •     Пълнене и управление на съдържанието на количка, в която се поставят библиотечните документи преди да бъде направена поръчка.
 •     Запазване, поръчване, заемане, презаписване и връщане на библиотечните документи самостоятелно от читателя.
 •     Преглед на историята на запазванията, заеманията, плащанията.
 •     Заплащане на такси, глоби и др.
 •     Тагиране на библиографските записи, като с това се допринася за обогатяване на информацията за библиотечния документ.
 •     Изразяване на мнение, коментар, пояснения за библиотечен документ.
 •     Предлагане на заглавия за покупка.