Проектът „Устойчиво опазване и популяризиране на културното наследство в стил ар нуво в Дунавския регион” се финансира от Европейския фонд за регионално развитие по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион”. Той стартира на 1 януари 2017 г. и е със срок 30 месеца. Включва 10 партньорски организации от 7 държави:

и трима асоциирани стратегически партньори в лицето на „Мрежа за ар нуво”, Белгия (RANN - Réseau Art Nouveau Network), Министерство на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове, Румъния (MDRAP), и ИКОМОС Румъния (ICOMOS Romania).

 

Това партньорство се реализира в отговор на нуждата от устойчиво и съгласувано опазване, реставриране и популяризиране на архитектурата, изкуството и дизайна в стил ар нуво в дунавския регион. В рамките на проекта музеите и институтите за опазване на паметници на културата ще се ангажират с научно изследване на произхода и изразните форми на ар нуво, подпомагане на реставрационните дейности и дигитализацията. Общините и института по градоустройство ще разработят препоръки за опазване и реставрация на ар нуво, както и с неговото функционално и естетическо вписване в градската среда. Обновяването и устойчивото управление на културното наследство в стил ар нуво ще бъдат подпомогнати от серия прецизно разработени промоционални дейности и кампании на местно, регионално, национално и международно ниво.

Ролята на НАБИС е да координира изготвянето на списък с движимите и недвижими обекти на културно-историческото наследство в стил ар нуво в България, тяхната дигитализация и предоставянето им за единното дигитално хранилище (https://www.andanube.eu), интерактивната карта и мобилното приложение на проекта. Разгледайте подготвените от нас обекти в НАБИС репозиториума: http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/27058.