Съкращение на английски

Съответна фраза

На български е прието

Забележка

AACR

 

Anglo-American Cataloguing Rules

„Англо-американски правила за каталогизиране” (1967)

Стандартни правила за каталогизиране на различни видове библиотечни документи, създадени от Американската библиотечна асоциация (ALA) и Библиотечната асоциация на Великобритания; впоследствие в проекта се включва и Канадската библиотечна асоциация.

AACR2

 

Anglo-American Cataloguing Rules, Second edition

„Англо-американски правила за каталогизиране”, второ издание (1978)

AACR2 2002

American Cataloguing Rules, Second edition, 2002 Revision

„Англо-американски правила за каталогизиране”, допълнено издание (2002)

ALA

American Library Association

Американска библиотечна асоциация (ALA)

Водещата професионална асоциация в САЩ, основана през 1876 г. (сред основателите ѝ е и М.Дюи).

CIP

Cataloging-in-Publication

Каталогизиране на изданията под печат

За всяко предстоящо издание издателите в САЩ са длъжни да предават на Конгресната библиотека попълнен формуляр с каталожна информация за изданието, въз основа на който Конгресната библиотека изготвя описание, вкл. LCCN, и то се отпечатва на обратната страна на неговата заглавната страница.

CD

Compact Disc

CD / компактдиск

Това е оптичен носител на информация във вид на диск с отвор в центъра, информацията от който се чете с помощта на лазер.

CD-ROM

Compact Disc-Read Only Memory

CD-ROM

Това е компактдиск за съхранение на данни с широко предназначение.

cf.

confere (лат.)

срв.

Означава ‘сравни’.

DVD

Digital Videodisc

DVD

Това е дигитален видеодиск – външно прилича на компактдиск, но е с много по-висок капацитет за запис и обикновено се използва за видеозаписи.

EAD

Encoded Archival Description

EAD

Това е стандарт за кодиране в SGML или XML, използван в библиотеки, архиви, музеи и други фондове.

FTP

File transfer protocol

FTP

Това е протокол за пренос на файлове.

IFLA

International Federation of Library Associations

Международна федерация на библиотечните асоциации (IFLA)

Независима организация, основана 1927 г.; първаночално участват 15 страни, а днес са около 130.

ISBD

International Standard Bibliographic Description

ISBD

Стандарти за библиографско описание на всякакъви библиотечни документи; приети са през 1971 г. от Международната федерация на библиотечните асоциации (IFLA).

ISMN
International Standard Music Number ISMN/международен стандартен номер на музикално произведение
Уникален номер за печатни ноти, състоящ се от 13 символа (функционално близък до ISBN и ISSN). Преди 2008г. в този код са били включни и букви, но след това се използват само цифри и е решено номерът да започва с 979-0.

ISBN

International Standard Book Number

ISBN (рядко: международен стандартен номер на книгата)

Това е десетцифрен или тринайсетцифрен код, уникален за дадено издание, който се дава от издателя според международен стандарт от 1969 г.; този код обикновено е на гърба на заглавната страница на книгата.

ISSN

International Standard Serial Number

ISSN (рядко: международен стандартен номер на серията)

Това е уникален осемцифрен код за идентификация на серийни издания (след 2001 г – за всякакви продължаващи издания); при промяна на заглавието на изданието се дава нов ISSN.

HTML

Hypertext Markup Language

HTML

Това е маркиращ език за създаване на хипертекстови документи, които да са достъпни в световната мрежа WWW; използва ограничен брой тагове.

ISO

International Organization for Standardization

Международна организация по стандартизация [ISO не е точен акроним, а аналогия с грц. Ίσος ‘еднакъв’]

Неправителствена огранизация, най-големият международен орган за създаване и публикуване на стандарти, в който участват 148 национални институции за стандартизация; всеки стандарт на ISO има означение и наименование, като форматът е „ISO ннннн:гггг Наименование“, където „ннннн“ е номерът на стандарта, „гггг“ е годината на издаване, а „Наименование“ описва обекта на стандартизация.

LC

Library of Congress

Конгресната библиотека на САЩ

Основана е през 1800 г. като специализирана библиотека за обслужване на законодателното звено на правителството на САЩ, а в последстивие неофициално става национална библиотека на САЩ.

LCCN

Library of Congress Control Number

Контролен номер на Конгресната библиотека на САЩ (LCCN)

Уникален номер за идентификация и контрол на библиотечните документи, който се дава от Библиотеката на конгреса при създаваните от нея библиографски записи.

LCSH

Library of Congress Subject Headings

Предметен рубрикатор на Конгресната библиотека на САЩ

Азбучен списък на предметни рубрики, създаден от Конгрестната библиотека на САЩ, който се актуализира ежегодно.

MARBI

Machine-Readable Bibliographic Information Committee

Комисията за Библиографска информация за машинен прочит (MARBI)

Тази комисия е част от Американската библиотечна асоциация и е отговорна за позицията на Асоциацията относно стандартите за представяне на библиографска информация във формат за машинен прочит.

MARC

Machine-Readable Cataloging

MARC формат

Международно приет формат за описание на библиотечни документи за целите на каталогизирането за машиен прочит.

MARC 21

-

MARC 21 формат

Нова версия на MARC формàта, която хармонизира американските и канадските стандарти за каталогизация и е официален стандарт в САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и мн.др.

METS

Metadata Encoding and Transmission Standard

METS

Това е стандарт за метаданни, създаден от Конгресната библиотека на САЩ; използва се за кодиране на описателни, административни и структурни метаданни, свързани с даден обект от дигитална библиотека. Казaно иначе, МETS e XML схема за създаване нa XML документи, отразяващи структурата на дигиталния обект, имената и адресите на файловете, които изграждат обекта, както и метаданните за него, така, че да бъдат достъпни в световната мрежа WWW.

MODS

Metadata Object Description Schema

MODS

Това е стандарт за метаданни, създаден от Конгресната библиотека на САЩ, за представяне на МАRC данни в XML; може да се използва за пренос на данни от МАRC 21 записи или за създаване на оригинални записи по спецификации по-богати от Dublin Core, но по-прости от пълния MARC формат.

NACO
NACO program (Name Authority Cooperative) Програма за установяване норми на названията, NACO

NR

non-repeatable

NR/ не се повтаря

В MARC 21 съкращението се използва за означаване на всяко поле, което не се повтаря.

OCLC

Online Computer Library Centеr

Онлайн компютърен библиотечен център (OCLC)

Американска неправителствена организация и най-големият център за онлайн библиотечни услуги в света; предлага на библиотеки и читатели от 171 страни обширна база данни за търсене на библиографска информация, на пълнотекстови статии и резюмета, поддържа междубиблиотечно заемане и предоставя каталожна информация (каталогът на OCLC се нарича WordCat и, наред с информационните услуги, които предоставя, съдържа и милиони записи, предоставени от библиотеки в цял свят).

OCR

optical character recognition

оптично разпознаване на символи

Технология за механично или електронно преобразуване на сканиран или заснет текст (печатен или ръкописен) в текстов файл; най-често се използва за създаване на електронни книги и документи (т.е. за конвертирането на изображението на текста в текстов файл).

ODLIS

Online Dictionary for

Library and Information Science

Онлайн речник по библиотекознание и информационни науки

Това е многогодишен проект на Джоан Рейц – започва през 1994 г. Повече за речника вж. на http://lu.com/odlis/about.cfm

R

repeatable

R/ повтаря се

В MARC 21 съкращението се използва за означаване на всяко поле, което се повтаря.

OPAC
Online Public Access Catalogue
OPAC/ онлайн каталог
електронен библиотечен каталог, достъпен чрез интернет

SGML

Standard Generalized Markup Language

SGML

Стандарт на ISO от 1986 г., дефиниращ правилата за форматиране на текстови файлове чрез тагове (т.е. превръщането им в документи за машинен прочит).

s.a. sine anno
б.г.
Латински термин в библиографското описание, означава "без година".
SACO SACO (Subject Authority Cooperative Program) Програма за установяване норми на предметните рубрики, SACO
Програма за установяване норми на предметните рубрики, която е част от Програмата за съвместно каталогизиранe
s.l. sine loco б.м.
Латински термин в библиографското описание, означава "без място".
s.l.a. sine loco annoque
б.м.г.

Латински термин в библиографското описание, означава "без място и година".
s.n. sine nomine б.и. Латински термин в библиографското описание, означава "без име"

UCS

Universal Character Set

UCS

Това е стандартизиран (ISO/IEC 10646) набор от символи (около 100 000).

UDC
Universal Decimal Classification
УДК (Универсална десетична класификация)
Йерархична система за класификация на библиотечните документи по отрасли на знанието, в която всеки клас може да се дели на не повече от 10 подкласа, всеки подклас – на още 10 подразделения и т.н.; в нея всеки предмет съответства на индекс, съставен от цифри, букви и символи. Нарича се универсална, защото има претенцията да обхваща цялото знание.

UNIMARC

Universal Machine-Readable Cataloging

UNIMARC

Това е разновидност на MARC формàта, създадена от IFLA, за да се използва от библиотеките в Европа; разликата с американския MARC формат е в това, че се използват различни тагове за иначе еднаква информация.

URL

Uniform Resource Locator

URL/ адрес на ресурс в интернет/ уебадрес

Уникалният адрес за откриване на даден източник в интернет.

WLN

Western Library Network, Washington

Библиотечна мрежа на Западните щати, Вашингтон

Библиотечната мрежа на Западните щати предлага широк спектър от нови, висококачествени услуги и бази данни на обществени, академични и специализирани библиотеки и други институции предимно в северната част на САЩ, но и зад граница; сводният й каталог съдържа повече от 11 милиона записа. (Източник: http://www.itcompany.com/inforetriever/utilwln.htm

XML

Extensible Markup Language

XML

Това е стандарт (опростена версия на SGML), дефиниращ правила за форматиране на текстови файлове чрез тагове, т.е. за използването на маркиращи езици за създаването на хипертекстови документи – не само за уеббраузъри, но изобщо за паралелно използване на едни и същи текстови данни от различни потребители. Нарича се „разтегателен” (extensible), тъй като дава възможност на тези, които го използват, да въвеждат нови тагове.

Z39.50

-

Z39.50

Мрежов протокол за комуникация между даден клиент и даден сървър (client-server protocol), който е превърнат в стандарт (ANSI/NISO Z39.50, ISO 23950) за търсене и откриване на информация от отдалечени бази даннни. Z39.50 позволява на потребителя да търси интересуващата го информация и да получава резултатите от търсенето си чрез софтуера, който използва. Най-често Z39.50 се прилага за извличане на библиографски записи.