От 01.05.2022 г. НАБИС репозиториум е конфигуриран за събиране на метаданни от проекта OpenAIRE.