С. Анева прочете поздравителен адрес на Юбилейната научна сесия по повод 65 години от създаването на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.