Своден каталог НАБИС

Фотографска колекция онлайн от историческа гледна точкa

 

четникНад 15 000 фотографии на свободен достъп за некомерсиални цели са част от дигиталната колекция на НАБИС (Национална академична библиотечно-информационна система). Дигитализираните визуални документи са обособени в няколко основни дяла – фотографии свързани с обществени, граждански и професионални обединения (като пример може да се посочат фотографии на група от Съюза на тютюневите работници, хасковски еснафи и др); фотографии обединени под общия признак „армия” (български военни лекари, военни преди настъплението към град Солун, групови фотографии на български войници); фотографии отнасящи се към процеси, свързани със съпротивителни движения и въстания (Илинденско–Преображенското въстание, македонски четник и др.), с образованието; на личности (класифицирани в различни групи по характерни признаци: хора на изкуството, политици, монарси). Поради значимата им роля в българската история, някои личности са обособени в отделни рубрики – Христо Ботев (33 фотографии, свързани с неговата личност – фотографии на самия революционер, на негови близки и съидейници),военни в Солун Георги Кирков, Димитър Благоев и др. Голям брой фотографии са обособени в няколко групи, обединени под общото название „Събития”, те са подразделени според определящи признаци – тържества, откривания, освещения, поклонения, конгреси, конференции. В отделна група са фотографии от конкретни събития: земетресението в Чирпан, Балканските войни и др. Има група снимки свързана с конкретни топоси, най вече изображенията са квалифицирани по града, който показват. В много от случаите албумите съдържат визуални документи в широк тематичен диапазон, но обединени по общ признак. 

 

Това може даcamel бъде илюстрирано с поддиректорията свързана с град Кърджали, която е част от по голямата „Места”. Там могат да се видят няколко вида фотографии – на архитектурни забележителности, изгледи от улици, мостове, крепости, джамии; от друга страна преминаване на керван с камили, туристи, строителството на първия ж.п. тунел.  

 

Фотографиите са описани еднотипно и изчерпателно - дадени са основните данни за тях – кой ги е създал, какво изобразяват, кога са направени и т.н. Приложен е и малък списък с ключови думи. Много важен и съществен белег на описанието е наличието на информация за архивното хранилище в което е съхраняван фотографският документ. С това се дава възможност на ползвателите да продължат търсенията си. Отбелязана е институцията (като пример може да се даде - Държавен архив Кърджали, фонд, опис, архивна единица, лист). Именно предоставянето на такива точни и конкретни данни увеличават стойността колекцията. Те са гаранция за нейната оригиналност, дават възможност за сверяване и включването им в научен оборот. Проследявайки пътя на конкретната фотография, пред ползвателя се открива възможност да се обърне към даденото хранилище в търсене на още документи, свързани с разглежданото събитие. Публикуваните голям брой фотографии (близо 16 000 броя) са важни документи, даващи информация за ключови събития от българската политическа, военна и икономическа история, за архитектурата от края на ХІХ и началото на ХХвек, за културното развитие, за социалната структура на обществото и т.н., поради това колекцията ще бъде интересна не само за изследователи, но и за по-широк кръг граждани, интересуващи се от миналото на страната ни.


Чавдар Ветов, докторант в Института за исторически изследвания, БАН