Анна Ангелова

Член на Съвета на директорите на НАБИС, Директор на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”

 

Анна Ангелова е филолог, доктор по библиотекознание, директор на СУБ от 2008 г. Професионалните й интереси са в областта на библиологията и по-специално - към разработване на теоретични основи за изграждане на колекции от редки и ценни издания. Работи по проблемите, свързани с опазването на книжовното културно-историческо наследство и развитието на дигиталните библиотеки. Участва в осъществяването на университетските проекти Bibliotheca Slavica и SU-Digital.

Анна Ангелова е автор на 5 книги и над 30 студии и статии, между които:

  • Стоян Аргиров. Избрани трудове. (Съставител: Анна Ангелова). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009.
  • Книжовни паметници в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” ХVІ-ХХ в. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008 (Съавт.).
  • Ботев рекомандува. – Език и литература, 2008, 36-45.
  • Пълнотекстовото представяне на колекции и документи в Университетската библиотека – реалности и предизвикателства. – B: Съвременно състояние и перспективи пред Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2007.
  • Ценно издание на географска карта от ХVІ век “La carta dei paesi danubiani e delle regioni contermini di Giacomo Gastaldi (1546)” от фонда на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”. – Наука, 2006, № 6.
  • Една „забележителна книга” във фондовете на Университетската библиотека – “Notizia intorno alla famosa opera istorica D'IBNU KHALDÙN” (с ръкописно посвещение и автограф от автора Jacopo di Hemsö до Girolamo Bonaparte)”. – Библиотека, 2006, № 6.
  • Колекция Славика: редки и ценни издания по славистика от библиотеката на Софийския университет. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005 (Съавт.).
  • Ръкописната етнографска сбирка от библиотеката на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. София, ЛИК, 2004.
  • Академик Стоян Аргиров и библиотечното дело в България. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2001.