Събина Анева

Изпълнителен директор на ФНАБИС

 

С. Анева е филолог и експерт по библиотекознание и управление на бази данни. Завършва магистратура по българска филология и по история в СУ „Св. Климент Охридски” (1984). Специализира в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” (1984-1985) и в Международния център за системи и услуги за информационно управление (ICIMSS), Торун (Полша) (1999-2002). Работи в областта на библиотечно-информационните технологии и дигиталните библиотеки и изготвя експертни анализи на съществуващите библиотечни системи по света. От 1995 г. до 2012 г. е заместник-директор на ЦБ-БАН (тогава е и контактно лице за международния проект ATHENA), а от 2009 до 2015 – зам. изп. директор на Фондация НАБИС. Член е на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) и на ICIMSS. Ръководи участието на ФНАБИС в европейските проекти EuropeanaPhotography, Art NouveauREvivEU и CitizenHeritage. Основната й заетост в НАБИС е свързана с интегрираната библиотечна система за управление на хартиени колекции, която се използва от 2 от учредителите на НАБИС (т.е. ALEPH), обучение на системни библиотекари по международно утвърдения стандарт MARC 21 и системата Koha, както и координиране на асоциираните членове на фондацията.

Сред по-новите й статии са:

  • Своден каталог НАБИС - сигурно средство за бързо намиране на надеждна информация (по примера на намерената информация за Йоаким Груев). - Йоаким Груев - просветителят и общественикът: Доклади от научната конференция "Копривщица и копривщенци в новобългарското просветно движение", посветена на 190 години от рождението на Йоаким Груев, Копривщица, 12 - 13 септември 2018г. - Копривщица: Дирекция на музеите - Копривщица, 2018, с.164-170.

  • Софтуерът с отворен код - едно решение на проблемите в българските библиотеки (въз основа на опита на Фондация НАБИС). - Библиотеките - национална идентичност и многообразие: Доклади от XXVII Национална конференция на ББИА, София, 8 - 9 юни 2017г. - София: Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2017, с. 95-97.
  • Cataloguing the Slavonic Manuscript Collection of the Plovdiv Public Library – MARC21 Template. Съвместно с А. Лесенска. - Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, vol. 5, 349-356, 2015.
  • Cataloguing the Slavonic Manuscript Collection of the Plovdiv Public Library – Problems and MARC 21 Solutions. Съвместно с А. Лесенска. - Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, vol. 3, 198-204, 2013.
  • Бизнес-модель дигитальной библиотеки (на примере Центральной библиотеки Болгарской академии наук). Съвместно с Е. Панчева. - Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности: К 280-летию академического книгоиздательства в России. Материалы Междунар. науч. конф., Москва, 18-19 декабря 2008 г. - Москва: Наука, 2008, с. 269-273.
  • The Application of MARC 21 at the Central Library of the Bulgarian Academy of Sciences: A Tool for Accessibility and Preservation of the Medieval Cultural Heritage. – Globalization, Digitaliztion, Access and Preservation of Cultural Heritage: Papers from the International Conference (Sofia, Bulgaria, 8-10 November 2006). Ed. by Herbert K. Achleitner, Alexander Dimcherv. – Sofia, Bulgaria : St. Kliment Ochridski, University of Sofia, 2007, 349-354.
  • Модель библиографического описания старопечатных и редких книг в Центральной библиотеке Болгарской академии наук. – Федоровские чтения 2007. Сост. А.Ю. Самарин; Отв. ред. В.И. Васильев. – Москва : Наука, 2007, 363-370
  • Application of MARC 21 – Concise format for Bibliographic Data in the Bulgarian Libraries: The Case of the Central Library of the Bulgarian Academy of Sciences. - Slavic & East European Information Resources, 2007, Vol. 8, no. 2/3 – New York : The Haworth Information Press, 2007, 137-150. doi: 10.1300/J167v08n02_12