Динчо Кръстев

Изпълнителен директор на НАБИС (до смъртта си на 5 януари 2015 г.), Директор на ЦБ-БАН (до 29 август 2013 г.)


Динчо Кръстев е математик и от януари 1992 г. ръководи ЦБ-БАН. В резултат на дейността му се създава локална компютърна мрежа (1995 г.), ЦБ става първата библиотека в България с уебстраница (1997 г.),  там се внедрява една от най-добрите автоматизирани библиотечни системи в света – ALEPH 500 – и се изгражда електронен каталог  (2003 г.). ЦБ се превръща в център за обучение и разпространение на MARC 21 форматите и на Англо-американските правила за каталогизиране  AACR2 (2004 г.), а със сключването на договор с Американския библиотечен център за онлайн обслужване (ОCLC), ЦБ е първата и доскоро единствена библиотека в света, която внася в Световния каталог (WorldCat) библиографски записи на кирилица (2007 г.). Същата година започва изграждането и на дигиталната библиотека.

Д. Кръстев е с магистърска и докторска степен по математика от Московския държавен университет (МГУ). В ЦБ първоначално работи като научен сътрудник, а от 1989 г. е ст.н.с. II ст. Преподавал е в СУ (диференциални уравнения, математически анализ – 1970-1973; 1977-1986), както и в Международния център за системи и услуги за управление на информацията (ICIMSS) в Торун, Полша, където е водил курс по информационни системи и съвременни форми на книгоиздаване (1996 г.). Членува в Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) и ICIMSS.

Автор е на редица статии, публикувани в български и чуждестранни научни издания. Сред тях са:

  • Central Library of BAS – present and future. – In: Nauka 2006, No.4, 48-56.
  • Bulgarian Libraries and the Internet. – In: Proceedings of “INFOS-2001”, the Аnnual Conference of Slovak Association of Librarians and Information Officers, Slovakia, April, 2001.
  • An Optimistic Approach of a Pessimist – Bulgarian Libraries and the Net, 10 Years of Experience. – In: Proceedings of an International Conference “Internet and the Libraries”. Sofia, November 2000.
  • Science and Scientific Research in Bulgaria. – In: EUROMECUM, vol.2. Bonn: RAABE Verlag, 1994.
  • Democracy and Libraries: Modernizing and Rebuilding Bulgarian Libraries with US Support, 1990–2014. - In: Library Trends, Volume 63, Number 4, Spring 2015.